Procesteknolog uddannelsen. 

Kort videregående uddannelse for personer med baggrund i fødevarer, procesindustrien eller en gymnasial uddannelse. Varighed 2 år. Første år er et fællesår og andet år kan man vælge mellem specialerne fødevare og procesteknik.

Procesteknologuddannelsen erstatter den tidligere levnedsmiddelteknikeruddannelse.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen giver en grundig indføring i de processer og produktionsforløb, der foregår i fødevareindustrien og den kemiske industri. Du gennemgår en række fagområder under uddannelsen, f.eks. kemi og mikrobiologi, hvor du får grundlæggende viden, som du kan arbejde videre med, når du lærer om processer og produktudvikling. Du lærer at fremstille produkter, idet du både lærer at udvikle produktet og planlægge og styre processen. Andre fagområder er virksomhedsrelaterede emner som kommunikation, ledelse og samarbejde, kvalitets- og miljøstyring og økonomi. 
Efter første år vælger du det speciale du ønsker at følge på andet år. På Vejle Tekniske Akademi kan du vælge mellem fødevare- og procesteknik. I fødevarespecialet indgår 20 ugers praktik. Begge specialer afsluttes med et afsluttende eksamensprojekt, der typisk foregår i samarbejde med en virksomhed.

Uddannelsens opbygning

Af skemaet kan du se, hvilke fagområder, der indgår i undervisningen på Vejle Tekniske Akademi.
Undervisningen foregår i vid udstrækning som projektarbejde i grupper og på tværs af fagområderne.
 


Uddannelsesforløb for procesteknologer

1. år fælles

2. år procesteknikspecialet

Kemi og mikro- biologi

Proces og produkt 1

Virksom- heden

 

Produkt- udvikling


Proces og produkt 2


Virksomhed og miljø

 

Projekt- eksamen

Måle-, styre og regulerings- teknik

Proces- teknologi

Teknisk kemi

 

Projekteksamen

Afsluttende eksamens- projekt

2. år fødevarespecialet

Produkt-
udvikling

Fødevare produktion

 

Projekt eksam- en

Virksom- heds- uddan- nelse

Eksamen

Afslut- tende eksamens projekt

Adgangskrav

  1. En erhvervsuddannelse som f.eks. mejerist, procesoperatør. 

  2. Anden relevant erhvervsuddannelse med engelsk på niveau C og matematik eller fysik eller naturfag eller kemi på niveau C. 

  3. En gymnasial uddannelse (alment gymnasium, hhx, hf eller htx) med matematik, fysik, naturfag eller kemi på niveau C. 

Økonomi

Uddannelsen er SU-berettiget. Der er udgifter til bøger og andet undervisningsmateriale.

 

Tilsynsteknikeruddannelsen:

Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter

I medfør af § 2, stk. 9, og § 18, stk. 2, i lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 956 af 28. november 2003, fastsættes:

Kapitel 1

Formål og struktur

§ 1. Formålet med uddannelsen er at kvalificere den uddannede til under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar at bistå med særlige kontrolopgaver i slagterier, vildthåndteringsvirksomheder og opskæringsvirksomheder, der markedsfører fersk kød, jf. forordning nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum. Den uddannede skal endvidere kvalificeres til at udføre tilsyn med slagtefjerkræbesætninger under embedsdyrlægens ansvar.

§ 2. Uddannelsen er en erhvervsrettet deltidsuddannelse, der udbydes som åben uddannelse af institutioner, der er godkendt hertil af Undervisningsministeriet.

Stk. 2. Uddannelsen har et omfang svarende til 36 ugers fuldtidsuddannelse, hvoraf de 16 uger er praktik.

Kapitel 2

Adgang og lærerkvalifikationer

§ 3. Institutionen kan give adgang til uddannelsen for ansøgere med en relevant erhvervsuddannelse eller 3 års relevant beskæftigelse.

Stk. 2. Det er en forudsætning for indskrivning til uddannelsen, at der foreligger en praktikaftale mellem deltageren og en fødevareregion.

§ 4. Skolen påser, at lærerne har de fornødne faglige og pædagogiske kvalifikationer for at varetage undervisningen, herunder relevant og aktuel erhvervserfaring.

Kapitel 3

Indhold og tilrettelæggelse

§ 5. Uddannelsens teoretiske del omfatter følgende hovedelementer:

1) Introduktion til studieteknik i et omfang svarende til 2 uddannelsesdage på fuld tid.

2) Anatomi og fysiologi i et omfang svarende til 15 uddannelsesdage på fuld tid.

3) Mikrobiologi og parasitologi i et omfang svarende til 12,5 uddannelsesdage på fuld tid.

4) Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder i et omfang svarende til 18,5 uddannelsesdage på fuld tid.

5) Dyrevelfærd og –beskyttelse i et omfang svarende til 4,5 uddannelsesdage på fuld tid.

6) Kødproduktion og –forædling i et omfang svarende til 11,5 uddannelsesdage på fuld tid.

7) Sygdomslære i et omfang svarende til 25,5 uddannelsesdage på fuld tid.

8) Kødkontrol i et omfang svarende til 16 uddannelsesdage på fuld tid.

9) Fødevaresikkerhed og husdyrsundhed i primærproduktionen i et omfang svarende til 8 uddannelsesdage på fuld tid.

10) Arbejdsmiljø i et omfang svarende til 2,5 uddannelsesdage på fuld tid.

Stk. 2. Omfang af den teoretiske uddannelse, som angivet i stk. 1, nr. 4-10, er inklusive fjernundervisning, som gennemføres i praktikugerne og har et omfang svarende til 1 uddannelsesdag på fuld tid pr. praktikuge, jf. § 6.

§ 6. Uddannelsens praktiske del omfatter praktik ved:

1) kontrolafdeling på svineslagteri,

2) kontrolafdeling på kreaturslagteri,

3) kontrolafdeling på fjerkræslagteri, og

4) kontrolafdeling med tilsyn af slagtefjerkræbesætninger.

Stk. 2. Institutionen fastsætter efter aftale med Fødevarestyrelsen nærmere retningslinier for praktikken i studieordningen.

Kapitel 4

Eksamen

§ 7. Uddannelsen indeholder følgende prøver:

1) Anatomi og fysiologi.

2) Mikrobiologi og parasitologi.

3) Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder.

4) Dyrevelfærd og –beskyttelse

5) Kødproduktion og –forædling.

6) Sygdomslære og kødkontrol.

7) Fødevaresikkerhed og husdyrsundhed i primærproduktionen.

8) Arbejdsmiljø.

Stk. 2. Nærmere regler om prøverne fastsættes i studieordningen.

Stk. 3. For afholdelse af prøver gælder i øvrigt reglerne i bekendtgørelse om prøver og eksamen i erhvervsrettede uddannelser (eksamensbekendtgørelsen) og bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse (karakterskalabekendtgørelsen).

Kapitel 5

Andre regler

§ 8. De institutioner, der udbyder uddannelsen, udarbejder i fællesskab en studieordning.

Stk. 2. Studieordningen skal inden for bekendtgørelsens rammer indeholde følgende:

1) Forudsætninger for adgang, jf. § 3.

2) Uddannelsens teoretiske hovedelementer, jf. § 5, stk. 1:

a) Mål.

b) Indhold.

c) Omfang.

d) Undervisnings- og arbejdsformer.

e) Tilrettelæggelse.

3) Retningslinier for praktikken, jf. § 6.

4) Regler for prøver og eksamen, jf. § 7.

Stk. 3. Udover regler fastsat i henhold til denne bekendtgørelse skal studieordningen indeholde regler fastsat i henhold til eksamensbekendtgørelsen.

Stk. 4. Det skal af studieordningen fremgå, at institutionen, når det er begrundet i usædvanlige forhold, kan dispensere fra de regler i studieordningen, der alene er fastsat af institutionen.

§ 9. Undervisningsministeren kan fravige reglerne i bekendtgørelsen, når det findes begrundet i usædvanlige forhold eller som led i tidsbegrænsede forsøg.

Stk. 2. Hvor ikke andet følger af denne bekendtgørelse, gælder reglerne i bekendtgørelse om åben uddannelse.

Kapitel 6

Klage- og ikrafttrædelsesregler

§ 10. Institutionens afgørelser i henhold til denne bekendtgørelse kan indbringes for Undervisningsministeriet, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til institutionen, der afgiver en udtalelse, som klageren skal have lejlighed til at kommentere inden for en frist på 1 uge. Institutionen sender klagen til ministeriet vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer hertil.

Stk. 2. Fristen for at indgive klage efter stk. 1 er 2 uger fra den dag, afgørelsen er meddelt den pågældende.

§ 11. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og har virkning for ansøgere, der optages i 2007 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 6 af 8. januar 2001 om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kødkontrol ophæves.

Undervisningsministeriet, den 13. december 2006

P.M.V.
Ivan Sørensen
Uddannelsesdirektør

 

Uddannelsen giver specifikke kontrolkompetencer inden for både det 'hvide kød' (fjerkræ) og det 'røde kød' (svin, får, geder, kreaturer og heste).


Optagelse
Du skal have mindst én af følgende kvalifikationer: Du skal desuden have en praktikaftale med en fødevareregion.

Uddannelsen udbydes af
Slagteriskolen i Roskilde.

Indhold
Du bliver uddannet til at kunne varetage forskellige kontrol- og tilsynsopgaver på slagterier og ander kød- og kødvarevirksomheder i samarbejde med en ansvarshavende embedsdyrlæge. Kødkontrol inden for det røde og det hvide kød omfatter tilsyn med fødevarevirksomheders hygiejne, egenkontrol og andre forhold underlagt gældende fødevarelovgivning, samt tilsyn med egenkontrol i primærbesætninger (slagtefjerkræbesætninger).

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder på Slagteriskolen i Roskilde og praktikperioder ved fødevaregionernes kontrolafdelinger: 1., 3., 5. og 7 periode er skoleperioder på hhv. 7,4,4 og 5 uger, 2., 4. og 6. periode er praktikperioder på hhv. 4, 6, og 6 uger.

Der bliver undervist i 8 forskellige fag:

Varighed
Uddannelsen varer i alt 36 uger. Skoleperioderne omfatter ialt 20 uger med 30 lektioner om ugen. Praktikperioderne er fordelt over 16 uger med 30 egentlige praktiktimer om ugen. Dertil kommer fjernundervisning over internettet og som brevskole.

Eksamen
Fagene afsluttes med en officiel eksamen eller intern evaluering, som kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk.

Økonomi
I 2007 koster uddannelsen 49.106 kr. Hertil kommer evt. kost og logi. Du kan søge VEU-godtgørelse, hvis du opfylder betingelserne (normalt kun ledige med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse). Uddannelsen udbydes efter Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker iden for kontrol med animalske produkter. Nr. 1455 af 13. december 2006.

Læs i øvrigt om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som
forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

 

Home