Tilsynstekniker. 

 

 Tilsynstekniker er en stilling i fødevarestyrelsen, som består af flere regioner i Danmark.

Noget om fødevareregion Syd.

Hvem er vi?

Hvad er en fødevareregion? Det den myndighed, der kontrollerer fødevarene "fra jord til bord", fra de levende dyr hos landmanden til fødevarene i butikken. Fødevareregion Vejle har ansvar for kontrollen med husdyrhold og fødevare i Vejle Amt.

Der er i alt ca. 130 ansatte i Fødevareregion Vejle. Heraf arbejder ca. 60 på regionskontoret, i de fire afdelinger: veterinærafdelingen, fødevareafdelingen, laboratoriet og sekretariatet. Ca. 70 ansatte arbejder i veterinærkontrollen ude på slagterier og andre kødvirksomheder i regionen.

Sekretariatet:

Sekretatiatet tager sig af administration, service og indformation. Opgaverne er bl.a. telefon, post, kørsel og andre service, sekretariatbistand til regionschefen, fødevare- og veterinærafdeling, bogholderifunktion, budget og løn, øvrig personaleadministration, information og juridisk bistand til sekretariatet og de faglige afdelinger. Der er ca. 15 ansatte.

Veterinærafdelingen:

Afdelingens opgave er at forebygge og bekæmpe smitsomme husdyrsygdomme og zoonotiske sygdomme (sygdomme der kan overføres fra dyr til mennesker), (disse vil jeg komme ind på senere). Afdelingen har også kontrol med dyrevelfærd og bistår politiet i dyreværnssager. Der er ca. 14 ansatte.

Veterinærafdelingen har bl.a. tilsyn med fjerkrævirksomheder og besætninger, der leverer mælk. Afdelingen har tilsyn med eksport af dyr, bl.a. på det store marked i Kolding, og kontrol med transport af dyr, destruktionanstalter m.v. I afdelingen er der en særlig enhed, sektion for Aquakultur, som tager sig af den landsdækkende kontrol med dambrug og havbrug.

Fødevareafdelingen:

Afdelingen har i alt ca. 98 ansatte, heraf 18 på regionskontoret og ca. 80 på regionens eksportautoriserede kødvirksomheder, som er slagterier, opskæringsvirksomheder, frysehuse og kødproduktvirksomheder.

fødevareafdelingen tager sig af kontrollen med fødevare gennem hele produktionen fra råvarer til færdige produkter. Den autoriserer og godkender fødevarevirksomheder, og den kontrollerer virksomhedernes import, produktion, opbevaring og mærkning af fødevarer. Afdelingen føre tilsyn med alle fødevarevirksomheder, lige fra de store autoriserede virksomheder til den lille kiosk på hjørnet, og deltager i opklaringen af sygdomstilfælde på grund af fødevare.

Kødkontrollen:

Veterinærkontrollen på kødvirksomhederne hører under fødevareafdelingen og ledes af tre chefembedsdyrlæger. Der er ca. 20 kødvirksomheder i regionen, og heraf er Danish Crown i Horsens langt den største med over 50 tilsynstekniker og dyrlæger ansat i veterinærkontrollen. Veterinærkontrollen fører kontrol med hele produktionen fra slagtedyr til færdigvarer og foretager autorisation og sagsbehandling. De flesteansatte i veterinærkontrollen har deres arbejdsplads ude i kødvirksomhederne, ikke på regionskontoret.

Laboratoriet:

I laboratoriet er der ca. 13 laboranter og tre mikrobiologer. Laboratoriet foretager mikrobiologiske analyser, d.v.s. analyser af, hvilke bakterier der er i fødevareprøverne. Prøverne udtages af kontrollen, men kan også komme ind i forbindelse med forgiftningssager og forbrugerklager. Laboratoriet laver desuden analyser for fødevarestyrelsen og sælger tjenesteydelser til kunder, f.eks. analyser for private virksomheder.

Lidt historie:

Fødevareregionerne er dannet ved sammenlægningen af de kommunale levnedsmiddelkontoller, kredsdyrlægerne, kødkontrollen og grænsedyrlægerne, og der er overført opgaver fra Plantedirektoratet og Fiskeridirektoratet. Fødevareregionerne blev dannet 1.1.2000.

Fødevaredirektoratet blev dannet ved en sammenlægning af Veterinærdiretoratet og Levnedsmiddelstyrelsen. Dette skete 1.7.1997, og formålet var at samle lovgivning og kontrol med fødevarer fra jord til bord under èn myndighed. Fødevareregion Vejle er dannet ved sammenlægning af levnedsmiddelkontrollen i Horsens, Vejle og Fredericia, kreddyrlægeembedet i Vejle Amt og veterinærkontrollen ved kødvirksomhederne i Vejle Amt.

 

                                                                                               Home