Lov om fødevarer m.m. (fødevareloven)(* 1)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
 

Kapitel 1

Formål og område

§ 1. Lovens formål er at sikre forbrugerne sunde fødevarer af høj kvalitet, at beskytte forbrugerne mod vildledning i forbindelse med markedsføring af fødevarer m.m., at fremme sunde kostvaner og derigennem medvirke til at sikre fødevareproducenter og -handlende rimelige og ensartede vilkår og at fremme dansk eksport af fødevarer.

§ 2. Loven omfatter:

 • 1) Fødevaresikkerhed og -sammensætning, jf. kapitel 2, 3 og 5.
 • 2) Markedsføring og mærkning af fødevarer, jf. kapitel 4 og 6.
 • 3) Primærproduktion af fødevarer, jf. kapitel 7.
 • 4) Indretning og drift af virksomheder, jf. kapitel 8 og 9.
 • 5) Kost og ernæring, jf. kapitel 14.
 • 6) Myndigheder og kontrol, jf. kapitel 11, 12 og 15.

Stk. 2. Loven finder ikke anvendelse på fremstilling af fødevarer i private husholdninger.

Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse på drikkevand, tobak, produkter, som anvendes til afvænning af tobaks- eller alkoholafhængighed, kosmetik, lægemidler eller på varer, der direkte eller indirekte sælges med lægemiddelformål.

§ 3. Ved fødevarer forstås i denne lov madvarer, drikkevarer, nydelsesmidler og andre varer, der er bestemt til eller må antages at skulle fortæres af mennesker.

§ 4. Lovens regler om salg af fødevarer, tilsætningsstoffer og materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer gælder også udbud til salg, formidling af salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre.

§ 5. Lovens regler om behandling af fødevarer, tilsætningsstoffer og materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer gælder også slagtning, slagtemæssig behandling, tilvirkning, opbevaring, aftapning, emballering, ompakning og transport.

§ 6. Hvor der i denne lov er givet ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri bemyndigelse til at fastsætte regler, skal der indhentes udtalelse fra relevante landsomfattende erhvervs- og forbrugerorganisationer.

Stk. 2. Ministeren kan dog undlade at indhente udtalelser i henhold til stk. 1, hvis dette af tidsmæssige grunde eller af anden årsag ikke er muligt.

Kapitel 2

Fødevaresikkerhed

§ 7. Fødevarer skal ved behandling og salg være af sund og god beskaffenhed og have en rimelig holdbarhed i salgsøjeblikket.

Stk. 2. Fødevarer må ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde må antages at kunne overføre eller fremkalde sygdom eller at kunne medføre forgiftning, eller hvis fødevarerne på grund af sygelig forandring, fordærvethed, forurening, fejlagtig tilberedning eller af anden grund må anses for at være utjenlige til menneskeføde.

§ 8. Ved forureninger forstås i denne lov andre biologiske, fysiske eller kemiske forekomster end tilsætningsstoffer i eller på fødevarerne, som kan udgøre en sundhedsrisiko, kan gøre fødevarerne utjenlige til menneskeføde eller kan forandre fødevarernes normale sammensætning eller beskaffenhed i øvrigt. Dette omfatter f.eks. fremmedlegemer, bakterier, svampe, virus, bakterie- og svampetoksiner, bestanddele af eller omsætningsprodukter fra gødnings- eller foderstoffer, bekæmpelsesmidler, lægemidler, andre stoffer med biologisk virkning på dyr anvendt i forebyggende eller helbredende øjemed, rengørings- og desinfektionsmidler samt afsmitning fra emballage, maskiner eller udstyr.

§ 9. Behandling og salg af fødevarer skal foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres således, at fødevarerne ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning eller påvirker andre fødevarer i skadelig retning.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om hygiejne ved behandling og salg af fødevarer, herunder om personlig hygiejne og helbredskontrol for personer, som er beskæftiget med behandling, salg og kontrol af fødevarer.

§ 10. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, på hvilke vilkår fødevarer, hvori forureninger forekommer, må sælges.

Stk. 2. Når der foreligger risiko for, at fødevarer fra bestemte områder indeholder forureninger, herunder har været udsat for radioaktivitet eller miljøforureninger, eller i øvrigt kan være utjenlige til anvendelse som menneskeføde eller foder, kan ministeren forbyde salg af sådanne varer.

Stk. 3. Ministeren kan forbyde, begrænse eller fastsætte vilkår for dyrkning af afgrøder, opdræt af husdyr, jagt, fiskeri eller samling af frugter, bær, svampe m.m. i de i stk. 2 nævnte områder, uanset om dyrkning, opdræt, jagt, fiskeri eller indsamling ikke udøves med salg for øje.

§ 11. Ved behandling, salg og kontrol af fødevarer må ikke beskæftiges personer, som har eller må antages at have sygdom, smitte eller anden skade, som kan gøre fødevarerne utjenlige til menneskeføde.

§ 12. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om

 • 1) anvendelse af bestemte genstande eller fremgangsmåder ved fremstilling og behandling af fødevarer, herunder anvendelse af genteknologi, strålekonservering og andre konserverings- eller behandlingsmetoder, og
 • 2) at fødevarer eller ingredienser, som enten ikke hidtil har været anset som fødevarer, eller som er frembragt ved anvendelse af teknologi, der ikke tidligere har været anvendt til formålet, skal godkendes forud for anvendelse eller salg.

Kapitel 3

Fødevarernes sammensætning

§ 13. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan ud fra sundheds-, ernærings- eller kvalitetsmæssige hensyn eller med henblik på at sikre forbrugerne vigtige næringsstoffer fastsætte regler eller træffe bestemmelse om sammensætning og beskaffenhed af fødevarer, herunder fødevarer bestemt til særlige ernæringsmæssige formål og kosttilskud.

§ 14. Ved tilsætningsstoffer forstås i denne lov stoffer, som uden i sig selv at være fødevarer eller sædvanligt anvendte bestanddele af fødevarer er bestemt til at tilsættes fødevarer for at påvirke fødevarernes næringsværdi, holdbarhed, farve, lugt, smag eller i øvrigt med teknologiske eller andre formål.

Stk. 2. Ved tekniske hjælpestoffer forstås i denne lov ethvert tilsætningsstof, som ikke indtages som en fødevare i sig selv, men som anvendes ved forarbejdningen af råvarer, fødevarer eller disses ingredienser for at opfylde et bestemt teknologisk formål under behandlingen eller forarbejdningen, og som kan resultere i, at der i det færdige produkt findes en utilsigtet, men uundgåelig rest af dette stof eller omsætningsprodukter deraf, under forudsætning af at disse reststoffer ikke indvirker teknologisk på det færdige produkt.

§ 15. Som tilsætningsstoffer må kun anvendes eller sælges stoffer, der er godkendt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, på hvilke vilkår tilsætningsstoffer må anvendes, herunder med hvilke formål, i hvilke mængder og til hvilke produkter, og om tilsætningsstoffernes identitet og renhed.

Stk. 3. Ministeren udarbejder en positivliste over godkendte tilsætningsstoffer og deres anvendelse, jf. stk. 2, som gøres offentlig tilgængelig.

§ 16. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at nærmere angivne grupper af tilsætningsstoffer kan tages i anvendelse 6 måneder efter, at de er anmeldt til ministeren, medmindre denne forinden har nedlagt forbud mod den anmeldte anvendelse af stoffet.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om anvendelse af aromastoffer og tekniske hjælpestoffer og om, at fødevarer, tilsætningsstoffer eller andre stoffer, der anvendes ved behandling af fødevarer, skal være tilsat et røbestof.

§ 17. Ved godkendelse og fastsættelse af regler i henhold til §§ 15 og 16 skal der især tages hensyn til, at forbrugerne beskyttes mod sundhedsrisici, at rimelige teknologiske behov imødekommes, og at forbrugerne ikke vildledes om fødevarernes indhold, kvalitet m.m.

§ 18. For tilsætningsstoffer finder

 • 1) § 11, § 19, stk. 1 og 2, § 21, 24, stk. 3, og § 54, stk. 1, og
 • 2) § 12, § 19, stk. 3-5, § 24, stk. 1 og 2, § 26, § 54, stk. 2 og 3, og § 63

tilsvarende anvendelse.

Kapitel 4

Markedsføring og mærkning af fødevarer

§ 19. Fødevarer må ikke sælges under omstændigheder, der er egnet til at vildlede forbrugerne med hensyn til varens oprindelse, produktions- eller fremstillingsmåde, fremstillingstidspunkt, beskaffenhed, art, mængde, sammensætning, behandling, egenskaber eller virkninger.

Stk. 2 . Det er forbudt i forbindelse med markedsføring af fødevarer at give indtryk af, at en fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har eller efter lovgivningen skal have tilsvarende egenskaber.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om anvendelse af anprisninger i forbindelse med salg eller reklame m.v. om egenskaber, som en fødevare ikke er i besiddelse af. Det kan herunder forbydes at anvende sådanne negative anprisninger.

Stk. 4 . Ved bedømmelse af de forhold, der er nævnt i stk. 1-3, skal der særligt tages hensyn til den betegnelse, der anvendes for varen, de mundtlige og skriftlige oplysninger, som gives om varen, de tegninger, de billeder og den tekst, der er anbragt på varen, på dens emballage, på reklame eller på skilt om varen, i annoncer eller tilbud, eller forhold, som på anden måde er søgt bragt til offentlighedens kendskab, herunder varens placering i forhold til andre varer.

Stk. 5. Den producent eller forhandler, der er ansvarlig for mærkning eller markedsføring af en fødevare, skal kunne dokumentere, at de fremsatte oplysninger og påstande er korrekte.

§ 20. Det er forbudt ved mærkning, reklamer m.v., jf. § 19, stk. 4, at anvende

 • 1) angivelser, der er egnet til at vække eller udnytte angstfølelser hos forbrugerne,
 • 2) angivelser om, at fødevarer er anbefalet af læger, eller at indtagelse af den pågældende vare kan forebygge, lindre eller have gavnlig virkning på sygdomme eller sygdomssymptomer,
 • 3) billeder af sundhedspersonel og lignende,
 • 4) angivelser om, at fødevarer ved hjælp af tilsætningsstoffer har opnået en øget eller særlig næringsværdi, og
 • 5) angivelser, der er egnet til at rejse tvivl om forsvarligheden af at anvende andre lignende fødevarer.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om salg og anprisning af fødevarer, der angives at være særligt egnede for mennesker med behov for særlig kost på grund af sygdom, alder eller andre forhold, eller som angives at virke forebyggende over for sygdom.

§ 21. Virksomheder, der behandler eller sælger fødevarer, må ikke i forbindelse med markedsføringen af et produkt omtale, at produktet eller virksomheden er under det offentliges kontrol eller tilsyn, har fået autorisation eller godkendelse eller er registreret af en offentlig myndighed, jf. dog §§ 22 og 24.

§ 22. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at fødevarer skal mærkes med oplysninger, der er af betydning for forbrugerne, virksomhederne eller tilsynsmyndighederne.

§ 23. Færdigpakkede fødevarer, der er mærket med angivelse af sidste salgsdag, mindst holdbar til eller lignende, må ikke ommærkes med forlænget frist, ompakkes eller efter fristens udløb sælges i pakningen.

§ 24. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om særlig mærkning af fødevarer, når

 • 1) sundheds-, ernærings- eller kontrolmæssige hensyn taler derfor,
 • 2) hensynet til særlige befolkningsgrupper gør det nødvendigt,
 • 3) fødevaren er i besiddelse af særlig kvalitet eller særlige karakteristika,
 • 4) der under produktion af fødevaren er anvendt særlige avls-, opdræts-, fangst- eller dyrkningsmåder eller lignende,
 • 5) fødevaren er behandlet på særlig måde eller fremstillet ved særlig teknologi,
 • 6) fødevaren er bestemt til særlige ernæringsmæssige formål, eller
 • 7) der er anvendt tilsætningsstoffer, herunder næringsstoffer.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om anvendelse af varebetegnelser, særlige mærker eller symboler for fødevarer eller bestemte typer af fødevarer, som angiver, at varerne har været underkastet generel eller særlig kontrol, eller at varerne har en særlig kvalitet, sammensætning eller geografisk oprindelse eller været underkastet en speciel behandling.

Stk. 3. Anvendelsen af de mærker m.m., der er fastsat i henhold til stk. 2, på andre varer er forbudt. Det er ligeledes forbudt at anvende disse mærker m. m. eller andre mærker m.m., der kan forveksles med disse, på en måde, der er egnet til at vildlede med hensyn til produktion, behandling, sammensætning, geografisk oprindelse m.m. af produktet.

§ 25. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om mærkning af tilsætningsstoffer, herunder om brugsanvisning og advarselsmærkning.

§ 26. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, hvorledes mærkning af fødevarer skal udføres, herunder på hvilke sprog de foreskrevne oplysninger skal gives, og hvor oplysningerne skal anbringes.

Kapitel 5

Materialer og genstande

§ 27. Materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer såsom emballage, maskiner, redskaber, bestik og husgeråd m.v., rengørings-, desinfektions- og smøremidler m.m. samt brugs- og forbrugsgenstande, som kommer i forbindelse med fødevarer, må ikke ved normal anvendelse eller under forudsigelige forhold kunne afgive bestanddele til fødevarer i et omfang, der kan frembyde fare for menneskers sundhed, medføre en uacceptabel ændring af sammensætningen af fødevarerne eller forringe fødevarernes farve, lugt, smag eller andre af fødevarernes fysiske karakteristika.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om

 • 1) sammensætning og mærkning af materialer og genstande,
 • 2) afsmitning fra materialer og genstande,
 • 3) krav til holdbarhed og styrke af materialer og genstande, som skal anvendes til bestemte fødevarer eller i bestemte situationer,
 • 4) krav om, at materialer og genstande skal ledsages af sundheds- eller kvalitetscertifikater, og
 • 5) krav om forhåndsgodkendelse af materialer og genstande, der anvendes ved behandling eller salg af fødevarer.

§ 28. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om godkendelse og anvendelse af rengørings-, desinfektions- og smøremidler m. m. i virksomheder, der er omfattet af loven. Der kan herunder fastsættes regler om, at beholdere med sådanne midler skal være forsynet med oplysning om midlernes sammensætning og anvendelsesområde.

§ 29. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse til forebyggelse af sundhedsrisici fra brugs- og forbrugsgenstande, som kommer i forbindelse med fødevarer, og som sælges til anvendelse i private husholdninger. Der kan herunder fastsættes regler om mærkning af sådanne genstande.

§ 30. For de i § 27, stk. 1, nævnte materialer og genstande m.m. finder

 • 1) § 19, stk. 1 og 2, § 21, § 24, stk. 3, og § 54, stk. 1, og
 • 2) § 19, stk. 3-5, § 24, stk. 1 og 2, § 26, § 54, stk. 2 og 3, og § 63

tilsvarende anvendelse.

Kapitel 6

Frivillige mærkningsordninger

§ 31. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for en frivillig mærkningsordning til fremme af produktion og afsætning af fødevarer og landbrugs- og fiskeriprodukter i øvrigt af særlig høj kvalitet eller med særlige karakteristika.

Stk. 2. Til at bistå ved administrationen af en frivillig mærkningsordning og ved fastsættelse af regler for denne mærkningsordning, nedsætter ministeren et fødevarekvalitetsudvalg.

Stk. 3. Ministeren udpeger formanden for udvalget og udnævner de øvrige medlemmer af udvalget efter indstilling fra de berørte forbruger- og erhvervsorganisationer og myndigheder.

Stk. 4. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden. Ministeren kan endvidere fastsætte bestemmelser om sekretariatsbetjening af udvalget.

§ 32. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for, hvilke produkter der er omfattet af en frivillig mærkningsordning, herunder opstille objektive kvalitetskriterier, der fastlægger krav til produktion, forarbejdning m.v. Disse krav skal ligge ud over de krav, som gælder i henhold til lovgivningen i øvrigt.

Stk. 2. Importerede produkter, herunder levende dyr, kan omfattes af en frivillig mærkningsordning, hvis der foreligger dokumentation for, at produktet er behandlet eller dyret opvokset i overensstemmelse med de regler og krav, som er fastsat i medfør af loven.

Stk. 3. Ministeren kan beslutte, at importerede produkter kan omfattes af en frivillig mærkningsordning, hvis de i oprindelseslandet er omfattet af en kvalitetsordning, der efter en konkret vurdering for det enkelte produkt skønnes at indebære krav, som kan sidestilles med krav, der stilles under denne mærkningsordning.

§ 33. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler for godkendelse og anmeldelse af virksomheder, der ønsker at behandle eller sælge produkter omfattet af en mærkningsordning.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om tilmelding af primærproducenter, som ønsker hele eller dele af deres virksomhed omfattet af en mærkningsordning.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at tilmeldte primærproducenter og godkendte eller anmeldte virksomheder, som overtræder de under en frivillig mærkningsordning opstillede krav eller andre betingelser, midlertidigt eller permanent udelukkes fra denne mærkningsordning.

§ 34. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om mærkning af de produkter, der er omfattet af en frivillig mærkningsordning, herunder om forbeholdte varebetegnelser, anvendelse af særlige mærker, logoer eller symboler, jf. § 24, stk. 2 og 3.

§ 35. De virksomheder og primærproducenter, som er tilsluttet en frivillig mærkningsordning, afholder udgifterne ved denne ordning, jf. § 56.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om betaling af udgifter i forbindelse med en frivillig mærkningsordning. § 56, stk. 4-7, finder tilsvarende anvendelse.

Kapitel 7

Primærproduktion af fødevarer

§ 36. Ved primærproduktion forstås dyrkning af afgrøder i landbrug, gartneri og lignende, opdræt af dyr i landbrug, akvakulturbrug og lignende samt fangst og landing af fisk, krebs- og bløddyr, produktion af mælk og æg, jagt, biavl, indsamling af bær, frugter og svampe og lignende.

Stk. 2. Medmindre ministeren fastsætter andet, er primærproduktion ikke omfattet af reglerne i §§ 44-46.

§ 37. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om primærproduktion af fødevarer med henblik på at sikre og forbedre den hygiejniske, sundheds- eller kvalitetsmæssige beskaffenhed af fødevarerne.

§ 38. Mælkeproducenter må ikke ændre på mælkens naturlige sammensætning og må ikke underkaste mælken anden behandling end mekanisk rensning og afkøling.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at betaling for leveret mælk skal gradueres efter kvaliteten.

§ 39. Dyr, der afhændes til slagtning eller slagtemæssig behandling, må ikke lide af nogen sygdom eller indeholde rester af lægemidler eller andre forureninger, der kan indebære risiko for menneskers sundhed, jf. § 7, stk. 2.

§ 40. Nødslagtning af syge eller tilskadekomne dyr kan foretages på stedet, når det er nødvendigt af dyreværnsmæssige grunde. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler herom.

§ 41. På ejendomme, hvor dyrehold er tilladt, kan ejendommens ejer eller bruger uanset bestemmelsen i § 44, stk. 2, foretage slagtning og efterfølgende slagtemæssig behandling af egne dyr til forbrug i egen husholdning. § 39 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om primærproducenters slagtning af dyr samt om vilkår for producenters slagtning og salg fra egen virksomhed direkte til forbruger til anvendelse i dennes private husholdning.

§ 42. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om primærproducenters salg af fødevarer fra egen bedrift, fartøj m. v. direkte til forbruger til anvendelse i dennes private husholdning.

Kapitel 8

Virksomhederne

§ 43. Den, der behandler eller sælger fødevarer eller andre af loven omfattede produkter, er ansvarlig for overholdelsen af de krav, der er fastsat i loven eller med hjemmel i loven.

§ 44. Tilvirkning af fødevarer eller tilsætningsstoffer med henblik på salg må ikke påbegyndes, før autorisation hertil er meddelt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Slagtning og slagtemæssig behandling af husdyr samt indvejning af mælk må kun finde sted på virksomheder, der er autoriseret hertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at virksomheder, der er omfattet af stk. 1 eller 2, kan fritages fra kravet om autorisation. Sådanne virksomheder er da omfattet af reglerne i § 45.

§ 45. Engrosvirksomhed, som omfatter opbevaring, aftapning, emballering, ompakning, transport eller salg af fødevarer eller tilsætningsstoffer, må ikke påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at virksomheder, der er omfattet af stk. 1, kan fritages for kravet om godkendelse. Sådanne virksomheder skal da anmeldes til registrering hos tilsynsmyndigheden.

§ 46. Detailvirksomhed, som omfatter behandling, bortset fra slagtning og slagtemæssig behandling, eller salg af fødevarer eller tilsætningsstoffer, må ikke påbegyndes, før godkendelse hertil er meddelt af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, der er omfattet af stk. 1, kan fritages for kravet om godkendelse, og om, hvorvidt disse virksomheder skal anmeldes til registrering hos tilsynsmyndigheden.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om behandling og salg af fødevarer under åben himmel og om udstilling af fødevarer.

§ 47. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at de af §§ 44-46 omfattede virksomheder ikke må påbegynde indførsel til eller udførsel fra landet af fødevarer eller tilsætningsstoffer, før der er sket anmeldelse herom til ministeren.

§ 48. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at fremstilling eller salg af materialer og genstande, som er bestemt til at komme i berøring med fødevarer, ikke må påbegyndes, før der er sket anmeldelse herom til ministeren.

§ 49. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om autorisation, godkendelse, registrering og anmeldelse for de virksomheder, som er omfattet af loven, herunder om de vilkår, som virksomhederne skal opfylde.

Stk. 2. Autorisation eller godkendelse skal indhentes på ny ved

 • 1) væsentlige bygningsmæssige ændringer,
 • 2) væsentlige ændringer i virksomhedens indretning,
 • 3) væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg eller
 • 4) indførelse af lovpligtig egenkontrol eller ved væsentlige ændringer i denne egenkontrol.

Stk. 3. Den, som overtager en autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt virksomhed, skal anmelde dette ejer- eller brugerskifte til tilsynsmyndigheden og samtidig oplyse, om der ønskes fornyet autorisation eller godkendelse.

Stk. 4. En autorisation eller godkendelse kan tages op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation eller godkendelse.

§ 50. Autorisation eller godkendelse kan tilbagekaldes, hvis virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår, hvis forudsætningerne for autorisationen eller godkendelsen ændres væsentligt, eller hvis det ud fra hygiejniske, markedsføringsmæssige, afgiftsmæssige eller lignende årsager skønnes nødvendigt.

§ 51. Virksomheder, der er omfattet af loven, skal til enhver tid opfylde de krav, som hensynet til god hygiejnisk praksis tilsiger.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om hygiejne i samt indretning og drift af virksomheder, transportmidler og lignende omfattet af loven. Der kan herunder fastsættes regler eller træffes bestemmelse om forhåndsgodkendelse af transportmidler, lokaler, inventar, udstyr, maskiner, emballage og lignende samt om is, vand, damp, luft og luftarter, der anvendes ved behandling af fødevarer eller tilsætningsstoffer eller til rengøring af lokaler, udstyr m.v.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler om, at virksomheder, som er omfattet af loven, kun må anvende fødevarer eller tilsætningsstoffer fra autoriserede eller godkendte virksomheder.

§ 52. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at virksomheder, som er omfattet af loven, for egen regning skal gennemføre en egenkontrol.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at virksomheder, som er omfattet af loven, for egen regning skal lade foretage nærmere fastsatte analyser og undersøgelser, at analyseresultater skal fremsendes til tilsynsmyndigheden, og at analyserne skal foretages på særlige laboratorier, jf. § 60, nr. 1.

§ 53. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om, at uddannelse, herunder i fødevarehygiejne, er obligatorisk for visse personer, som er beskæftiget i virksomheder omfattet af loven. Sådanne uddannelser kan etableres efter reglerne i lov om arbejdsmarkedsuddannelser og afsluttes med et certifikat.

Kapitel 9

Ind- og udførsel

§ 54. Det er forbudt med henblik på salg at indføre fødevarer, som ikke opfylder kravene i loven, i regler, som er fastsat i medfør af loven, eller i forordninger m.m. udstedt af Det Europæiske Fællesskab.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan af hensyn til menneskers, dyrs eller planters sundhed fastsætte regler eller træffe bestemmelser om indførsel og udførsel af fødevarer, herunder forbyde indførsel eller udførsel af fødevarer.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om fødevarer, der føres gennem landet som transitgods eller oplagres som transitgods.

§ 55. Loven og de regler, som er fastsat i medfør af loven, gælder også for fødevarer, der udføres til andre lande, medmindre varerne er i overensstemmelse med gældende regler i modtagerlandet eller almindeligt anerkendte internationale normer.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan dog fastsætte regler om sammensætning, kvalitet, mærkning m.v. af varer, der udføres her fra landet.

Stk. 3. Medmindre ministeren fastsætter andet, finder loven og regler, der er fastsat i medfør af loven, også anvendelse på fødevarer, der her i landet leveres som forsyning til skibe og fly.

Kapitel 10

Formålsbestemte afgifter og gebyrer

§ 56. De af loven omfattede primærproducenter og virksomheder, herunder virksomheder, der fremstiller materialer og genstande, der er bestemt til at komme i forbindelse med fødevarer, afholder udgifterne ved det tilsyn og den kontrol, som udføres efter loven og regler udstedt i medfør af loven, medmindre ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter regler om eller bestemmer andet.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om opkrævning og betaling af afgifter til dækning af udgifter til tilsyn og kontrol efter loven eller regler udstedt i medfør af loven, herunder for særligt belastende kontrol samt ekstraordinære tilsyn, kontrol og analyser eller anden særlig kontrol, jf. § 63.

Stk. 3 . Ministeren kan fastsætte regler om betaling for særlige ydelser og ekspeditioner, herunder autorisationer, godkendelser, registreringer, anmeldelser, undersøgelser og attestationer, der ydes i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 4. Ministeren kan fastsætte regler om betaling og opkrævning af afgifter eller gebyrer for godkendelser eller anmeldelser i henhold til forordninger udstedt af Det Europæiske Fællesskab vedrørende de af loven omfattede forhold.

Stk. 5. Beløb, som opkræves i medfør af stk. 1-4, og som ikke betales rettidigt, tillægges en rente på 1,3 pct. månedligt for hver påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne, medmindre andet er fastsat ved forordning. For erindringsskrivelser betales et gebyr på 200 kr., som reguleres i henhold til § 3 i lov om en satsreguleringsprocent.

Stk. 6. Den, der overtager en virksomhed, med hvilken der føres tilsyn eller kontrol efter denne lov eller efter regler udstedt i medfør af loven, hæfter for de dermed forbundne afgifter og gebyrer, som vedrører tiden før overtagelsen.

Stk. 7. Der er udpantningsret for de i stk. 1-6 nævnte beløb.

§ 57. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at visse detailforhandlingsvirksomheder, der som led i uegennyttigt socialt arbejde tilvirker eller forhandler fødevarer uden erhvervsmæssig fortjeneste for øje og uden konkurrencemæssig betydning i forhold til andre virksomheder, kan fritages for afgifter og gebyrer

Kapitel 11

Myndighederne

§ 58. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan henlægge sine beføjelser efter loven til en institution under ministeriet eller kan efter forhandling med vedkommende minister eller myndighed henlægge sine beføjelser til en anden offentlig institution.

Stk. 2. Ministeren kan endvidere i nærmere afgrænset omfang henlægge opgaver inden for lovens område til private institutioner. Ministeren kan fastsætte regler herom.

Stk. 3. Ministeren kan nedsætte udvalg til at bistå ved administrationen af særlige områder inden for loven. Ministeren kan fastsætte regler herom.

§ 59. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri etablerer en central enhed og et antal regionale statslige enheder, som skal varetage kontrol, tilsyn, undersøgelser og informationsvirksomhed m.m. inden for lovens område.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om disse enheders opgaver og virksomhed samt om tilsynet med disse.

§ 60. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om

 • 1) at offentlige og private laboratorier skal være akkrediterede, godkendte eller opfylde bestemte kvalitetskriterier for at kunne varetage undersøgelsesopgaver i henhold til loven eller i regler udstedt i medfør af loven og
 • 2) vurdering og godkendelse af analysemetoder og om, hvilke analysemetoder der skal anvendes til laboratorieundersøgelser i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

§ 61. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelser med henblik på opfyldelse af Det Europæiske Fællesskabs direktiver og beslutninger om forhold, som er omfattet af denne lov. Ministeren kan endvidere fastsætte de regler, som er nødvendige for anvendelsen af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om forhold, som er omfattet af denne lov.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om fravigelse af reglerne i de i stk. 1 nævnte retsakter, i det omfang disse indeholder adgang hertil.

Stk. 3. Ministeren kan fastsætte regler med henblik på opfyldelse af internationale traktater og aftaler inden for lovens områder.

Kapitel 12

Kontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

§ 62. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om den kontrol, som skal udøves efter loven, herunder om arten, omfanget og udførelsen samt om udarbejdelse af kontrolprogrammer og anvendelse af analysemetoder, jf. § 60, nr. 2.

§ 63. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at bestemte typer af fødevarer skal underkastes særlig kontrol.

§ 64. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri meddeler de påbud og forbud, der anses for nødvendige for at sikre overholdelsen af de krav, der er fastsat i loven, i regler udstedt eller bestemmelser truffet i medfør af loven. Det kan herunder bestemmes, at varer, der ikke opfylder de krav, som er fastsat i loven, i regler udstedt eller bestemmelser truffet i medfør af loven, skal mærkes, denatureres, beslaglægges eller tilintetgøres, at virksomheden skal kalde varer tilbage fra senere omsætningsled, eller at virksomheden midlertidigt skal indstille behandling eller salg.

Stk. 2. Ministeren kan bestemme, at mærkning, denaturering, beslaglæggelse, tilintetgørelse eller tilbagekaldelse i henhold til stk. 1 skal ske for virksomhedens regning. § 56, stk. 5-7, finder tilsvarende anvendelse.

§ 65. Tilsynsmyndigheden og personer, som er særligt bemyndiget hertil, har til enhver tid mod behørig legitimation og uden retskendelse adgang til offentlige og private ejendomme, lokaliteter, transportmidler, forretningsbøger, papirer m.v., herunder elektroniske data, for at tilvejebringe oplysninger til brug for løsning af opgaver i henhold til loven eller til regler, som er fastsat i medfør af loven.

Stk. 2. Politiet yder om nødvendigt bistand hertil. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan efter aftale med justitsministeren fastsætte nærmere regler herom.

§ 66. Den, der er ansvarlig for forhold, som omfattes af loven eller af regler udstedt i medfør af loven, skal efter anmodning fra tilsynsmyndigheden give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollens gennemførelse, samt vederlagsfrit yde tilsynsmyndigheden fornøden bistand ved kontrol, prøveudtagning, kopiering og udlevering af skriftligt materiale og udskrift af elektroniske data.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden kan som led i kontrol og overvågning vederlagsfrit mod kvittering udtage eller pålægge den ansvarlige at udtage prøver af råvarer, halvfabrikata, færdigvarer, is, vand, damp, luft, luftarter, materialer og genstande, tilsætningsstoffer, bekæmpelsesmidler, rengørings- og desinfektionsmidler m.m.

Stk. 3. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler eller træffe bestemmelse om, at en virksomhed skal yde tilsynsmyndigheden bistand ved forsendelse af prøver og afholde udgifterne herved.

§ 67. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et fødevarekontroludvalg med den opgave at overvåge, om fødevarekontrollen udføres i overensstemmelse med reglerne på området, kontrolstrategien og kontrolplaner samt på en ressourcemæssigt hensigtsmæssig måde.

Stk. 2. Udvalget består af seks fagkyndige medlemmer udpeget af ministeren. Forbrugerrådet indstiller tre medlemmer, og Landbrugsraadet, Dansk Industri, FDB og Dansk Handel og Service indstiller i fællesskab ligeledes tre medlemmer. Udvalget vælger sin formand blandt medlemmerne. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden og de nærmere regler om udvalgets opgaver.

Stk. 3. Der oprettes en revisionsenhed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Revisionsenheden bistår Fødevarekontroludvalget. Revisionsenhedens leder er sekretær for udvalget. Ministeren fastsætter de nærmere regler om enhedens organisation og opgaver.

Stk. 4. Dokumenter, der i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen og forvaltningsloven er interne, mister ikke som følge af udveksling mellem Fødevarekontroludvalget og revisionsenheden deres interne karakter.

Stk. 5. Ministeren udarbejder årligt en redegørelse til Folketinget om fødevarekontrollen.

§ 68. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om offentliggørelse med navns nævnelse af resultater af og sanktioner på grundlag af kontrol, som gennemføres i henhold til loven eller regler udstedt i medfør af loven.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om formen for og omfanget af offentliggørelse, herunder at offentliggørelse kan ske elektronisk. Ministeren kan bestemme, at visse resultater ikke skal offentliggøres.

Stk. 3. Ministeren kan bestemme, at offentliggørelse skal ske på grundlag af et af ministeren oprettet edb-informationssystem vedrørende kontrolresultater. Til brug for offentliggørelse kan ministeren på ethvert tidspunkt, herunder periodisk, videregive såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger fra informationssystemet til en ubestemt kreds af modtagere. Enhver har adgang til fra informationssystemet at få meddelt oplysninger, som enten har været offentliggjort, eller som skal offentliggøres. Adgangen omfatter såvel enkeltstående oplysninger som masseoplysninger.

Kapitel 13

Det Rådgivende Fødevareudvalg

§ 69. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter Det Rådgivende Fødevareudvalg. Udvalget afgiver udtalelse om væsentlige fødevarepolitiske emner, herunder om udkast til ny lovgivning på området.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte nærmere regler om udvalgets sammensætning og virksomhed. Ministeren fastsætter udvalgets forretningsorden.

Kapitel 14

Kost og ernæring

§ 70. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri har til opgave at formidle oplysning til forbrugerne om forhold, der er omfattet af loven, herunder om ernæring.

Stk. 2. Ministeren kan iværksætte overvågningsprogrammer for fødevarer og undersøgelser af fødevarer og af befolkningens kost og ernæring med henblik på udstedelse af regler inden for lovens område og på udarbejdelse af kost- og næringsstofanbefalinger, vejledninger til myndigheder og virksomheder samt forbrugeroplysning om kost og ernæring.

§ 71. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler og træffe bestemmelse om privates, herunder virksomheders, oplysning om kost og ernæring.

Stk. 2. Ministeren kan fastsætte regler om, at fødevarer skal mærkes med angivelse af næringsværdi, herunder om, hvorledes næringsværdien skal angives på emballagen, i reklamer og lignende. § 26 finder tilsvarende anvendelse for næringsdeklarationer.

§ 72. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan rådgive om og fastsætte regler for offentlig kostforplejning.

§ 73. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri nedsætter et ernæringsråd, der skal være rådgivende i ernæringsvidenskabelige spørgsmål.

Stk. 2. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte nærmere regler om rådets sammensætning og virksomhed. Ministeren fastsætter rådets forretningsorden.

Kapitel 15

Klage og dispensation.

§ 74. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan fastsætte regler om adgangen til at klage over de i § 58 omhandlede myndigheders, udvalgs og private institutioners afgørelser, herunder om, at en myndigheds afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om myndighedernes, udvalgenes og de private institutioners adgang til at genvurdere en sag, efter at der er indgivet klage.

§ 75. Klagefristen er 4 uger fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt den pågældende. Klage skal sendes til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

Stk. 2. Klagemyndigheden kan inden for 6 måneder efter afgørelsen se bort fra overskridelser af klagefristen, når særlige grunde taler herfor.

§ 76. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan, når forholdene taler derfor, meddele dispensation fra bestemmelserne i § 15, stk. 1, § 23, § 49, stk. 2, § 54, stk. 1, og § 55, stk. 1.

§ 77. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri kan under større katastrofer, herunder krise eller krig, fastsætte de regler og træffe de bestemmelser, der er nødvendige for at sikre den mest fordelagtige anvendelse af fødevarer, undgå forurening m.v. og sikre befolkningens forsyning med fødevarer. Ministeren kan herunder fastsætte regler eller træffe bestemmelse om fravigelse af de i loven fastsatte regler.

Stk. 2. Såfremt de i medfør af stk. 1 fastsatte regler eller trufne bestemmelser medfører økonomisk tab for en virksomhed eller for en producent, er staten erstatningspligtig. De pågældende virksomheder må ikke derved stilles mindre gunstigt end andre i samme branche.

Stk. 3. Erstatning ansættes i mangel af mindelig overenskomst i overensstemmelse med regler, der fastsættes af ministeren.

Kapitel 16

Straffebestemmelser

§ 78. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

 • 1) behandler, sælger, indfører eller udfører fødevarer i strid med § 7, § 9, stk. 1, § 15, stk. 1, § 20, stk. 1, § 23, § 27, stk. 1, § 38, stk. 1, § 39, § 49, stk. 3, § 51, stk. 1, og § 55, stk. 1 og 3,
 • 2) behandler, sælger eller indfører fødevarer, tilsætningsstoffer eller materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer i strid med § 19, stk. 1 og 2, § 21, § 24, stk. 3, og § 54, stk. 1, for tilsætningsstoffer, jf. § 18, nr. 1, og for materialer og genstande, jf. § 30, nr. 1,
 • 3) uden autorisation, godkendelse eller registrering, udøver virksomhed som omhandlet i §§ 44-46,
 • 4) beskæftiger personer i strid med § 11, stk. 1, og § 18,
 • 5) undlader at efterkomme påbud og forbud efter § 10, stk. 2 og 3, og § 63,
 • 6) undlader at efterkomme påbud og forbud efter § 64, stk. 1,
 • 7) undlader at give tilsynsmyndighederne adgang til virksomheden efter § 65, stk. 1,
 • 8) undlader at afgive oplysninger eller at yde tilsynsmyndigheden bistand efter § 66, stk. 1, eller
 • 9) undlader at udtage prøver efter § 66, stk. 2.

Stk. 2. Straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

 • 1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor eller
 • 2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. I regler, der udstedes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne eller af vilkår, der meddeles efter reglerne. I reglerne kan der endvidere fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i regler fastsat af Det Europæiske Fællesskab om forhold, som er omfattet af denne lov. Det kan endvidere fastsættes, at straffen kan stige til hæfte eller fængsel i indtil 2 år under tilsvarende betingelser som anført i stk. 2.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m. v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 79. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2 . Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Kapitel 17

Ikrafttræden m.m.

§ 80. Staten tilbyder de kommunale tjenestemænd, som på tidspunktet for ikrafttræden af § 59 er beskæftiget med varetagelsen af opgaver i henhold til denne lov eller de i § 81, stk. 2, nævnte love, ansættelse fra dette tidspunkt som statstjenestemænd i tilsvarende stillinger med henblik på varetagelse af opgaverne i de enheder, der er nævnt i § 59. Ansættelsen tilbydes på de vilkår, der gælder for tjenestemænd i staten, dog således at der ikke herved sker en forringelse af de pågældendes hidtidige løn- og andre ansættelsesvilkår.

Stk. 2. Hvis en kommunal tjenestemand, der har fået tilbudt ansættelse i henhold til stk. 1, ikke ønsker ansættelse som statstjenestemand, opretholdes den kommunale ansættelse og de herfor gældende vilkår under tjenestemandens udførelse af de opgaver, der er henlagt til den tilbudte statslige stilling.

Stk. 3. En tjenestemand, som i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse under udførelse af de opgaver, der er henlagt til den tilbudte statslige stilling, har ikke krav på ventepenge, rådighedsløn eller pension på grund af den opgaveomlægning, der sker i forbindelse med oprettelsen af de i § 59 nævnte enheder. Tjenestemanden har pligt til at underkaste sig de forandringer i sine tjenesteforretningers omfang og beskaffenhed, som følger af denne opgaveomlægning.

Stk. 4. En tjenestemand, som vælger at opretholde den kommunale ansættelse, kan senest 5 år efter det i stk. 1 nævnte tidspunkt søge overgang til ansættelse som statstjenestemand på vilkår som nævnt i stk. 1.

Stk. 5. Staten refunderer kommunen udgifterne til løn til de kommunale tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse, så længe de udfører arbejde for staten.

Stk. 6. Hvis staten ikke længere har behov for beskæftigelse af en tjenestemand, som har valgt at opretholde den kommunale ansættelse, kan staten efter forudgående varsling af vedkommende kommune bringe tjenestemandens arbejdsforhold til staten til ophør med det for tjenestemanden gældende opsigelsesvarsel.

Stk. 7. Staten afholder eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge og udbetaler pension til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 1 og 4 overgår til ansættelse som statstjenestemænd. Kommunen refunderer staten den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til tjenestemandens pensionsalder ved overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 8. Staten refunderer kommunen eventuelle udgifter til rådighedsløn eller ventepenge til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse, og hvis tjeneste i staten senere bringes til ophør efter stk. 6.

Stk. 9. Kommunen udbetaler pensionen til de tjenestemænd, der i henhold til stk. 2 vælger at opretholde den kommunale ansættelse. Staten refunderer kommunen den del af tjenestemandens pension, der forholdsmæssigt svarer til den pensionsalder, tjenestemanden har optjent efter overgangen til tjeneste i staten.

Stk. 10. Den endelige administrative afgørelse af tvivlsspørgsmål efter stk. 1-9 træffes af finansministeren efter forhandling med de involverede parter.

§ 81. Tidspunktet for lovens eller dele af lovens ikrafttræden fastsættes af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri.

Stk. 2. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte, at følgende lovbestemmelser helt eller delvis ophæves:

 • 1) Lov om kvalitetskontrol med fisk og fiskevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 649 af 4. august 1993.
 • 2) Lov nr. 310 af 6. juni 1973 om levnedsmidler.
 • 3) Lov nr. 538 af 17. november 1976 om international transport af letfordærvelige levnedsmidler.
 • 4) Lov nr. 343 af 25. maj 1990 om administration af Det Europæiske Fællesskabs retsakter om levnedsmidler m. m.
 • 5) Lov nr. 290 af 29. april 1992 om æg og ægprodukter.
 • 6) Lov nr. 342 af 14. maj 1992 om mælk, mælkeprodukter, margarine m. v. (mælkeproduktloven).
 • 7) Lov nr. 343 af 14. maj 1992 om kød (kødloven).
 • 8) Lov nr. 481 af 12. juni 1996 om offentliggørelse af kontrolresultater og om ændring af visse love under Landbrugs- og Fiskeriministeriet.
 • 9) Lov nr. 402 af 10. juni 1997 om fødevarekvalitet.
 • 10) §§ 11 og 12 i lov nr. 356 af 6. juni 1991 om miljø og genteknologi, som ændret ved § 2 i lov nr. 921 af 25. november 1992.

Stk. 3. Regler, der er udstedt i medfør af de i stk. 2 nævnte love, forbliver i kraft, indtil de afløses af regler udstedt i medfør af denne lov. Overtrædelse af reglerne straffes efter de hidtil gældende regler.

§ 82. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for Grønland med de afvigelser, som de særlige grønlandske forhold tilsiger.

Givet på Marselisborg, den 1. juli 1998

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

Margrethe R.

/ Henrik Dam Kristensen

 

Bekendtgørelse om fersk kød m.v. 1)

I medfør af § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, § 22, § 24, stk. 1 og 2, § 27, stk. 2, §§ 28, 37 og 40, § 49, stk. 1, § 51, stk. 2, § 52, stk. 1, § 54, stk. 2, § 55, stk. 2, § 61, stk. 1 og 2, §§ 62 og 63, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), som senest ændret ved lov nr. 279 af 25. april 2001, samt § 30 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og efter bemyndigelse fra ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender, fastsættes:

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører de sundhedsmæssige betingelser, som skal opfyldes af engrosvirksomheder for produktion, behandling, indfrysning, oplagring og afsætning af fersk kød, jf. § 2, nr. 2, herunder bortskaffelse af specificeret risikomateriale, jf. § 21.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter desuden indfrysning og oplagring i engrosvirksomheder af fersk kød, andre typer af kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion.

Stk. 3. I tvivlstilfælde afgør Fødevarestyrelsen, om en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan tillade, at fersk kød, som ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, kan anvendes til forsyninger af internationale organisationer, udstillinger eller særlige undersøgelser.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kød: alle spiselige dele af arterne kvæg (herunder arterne Bubalus bubalis og Bison bison), svin, får, geder og hovdyr holdt som husdyr.

2) Fersk kød: kød, herunder kød, der er vakuumpakket eller pakket i kontrolleret atmosfære, og som med undtagelse af kuldebehandling ikke har været underkastet nogen behandling, der forlænger holdbarheden.

3) Maskinsepareret kød: kød, der mekanisk er udvundet fra kødbærende knogler, og som er bestemt til at anvendes på autoriserede kødproduktvirksomheder. Følgende knogler må ikke anvendes ved fremstilling af maskinsepareret kød: knogler fra hovedet, fra lemmerne under forknæleddet og haseleddet, fra svinehaler samt fra kvæg, får og geder.

4) Slagtekrop: hele et slagtedyrs krop efter afblødning, udtagning af organer, afskæring af lemmerne i forknæled og haseled, af hoved, hale og yver og endvidere for kvæg, får, geder og hovdyr efter afhudning. For svin er afskæring af lemmerne i forknæled og haseled og af hovedet ikke nødvendig, når kødet skal behandles i overensstemmelse med bekendtgørelse om kødprodukter m.v.

5) Slagteaffald: fersk kød, for så vidt det ikke hører til slagtekroppen, som defineret i nr. 4, også selv om det stadig er i naturlig forbindelse med slagtekroppen.

6) Organer: slagteaffald fra bryst-, bug- og bækkenhule, inklusive luft- og spiserør.

7) Embedsdyrlæge: dyrlæge, der af Fødevarestyrelsen eller den myndighed, Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender har bemyndiget dertil, er udpeget til at føre tilsyn efter denne bekendtgørelse.

8) Transportmidler: de dele af motorkøretøjer, jernbanevogne og luftfartøjer, der er beregnet til last, og lastrum i skibe samt containere til transport ad land-, sø- eller luftvejen.

9) Indpakning: beskyttelse af det ferske kød ved anvendelse af en første indpakning eller en første beholder i direkte berøring med det pågældende ferske kød samt selve denne første indpakning eller beholder.

10) Emballering/emballage: anbringelse af det indpakkede ferske kød i en ydre beholder samt selve denne beholder.

11) Producentslagtninger: slagtning foretaget på et autoriseret slagteri af et slagtedyr, når kødet fra dette slagtedyr leveres tilbage til producenten til brug i dennes private husholdning.

12) Storkreatur:

a) Voksent kvæg i henhold til forordning (EF) nr. 1254/1999 om den fælles markedsordning for oksekød og hovdyr udgør 1,0 storkreatur.

b) Andet kvæg og hjortedyr udgør 0,5 storkreatur.

c) Svin på over 100 kg levende vægt udgør 0,2 storkreatur.

d) Andre svin udgør 0,15 storkreatur.

e) Får og geder udgør 0,1 storkreatur.

f) Lam, gedekid og pattegrise på under 15 kg levende vægt udgør 0,05 storkreatur.

13) Lille produktion: i beregningen for slagterier medregnes ikke producentslagtninger. Grænserne er for slagterier behandling af højst 20 storkreaturer pr. uge og højst 1000 storkreaturer pr. år, og for opskæringsvirksomheder en ugentlig produktion på ikke over 5 tons udbenet kød eller den tilsvarende mængde ikke-udbenet kød.

14) Køle- og fryselager: en virksomhed, som med henblik på afsætning indfryser eller oplagrer fersk kød, andre typer kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion.

15) Pakkecenter: en virksomhed, som med henblik på afsætning foretager omemballering eller omgruppering af indpakket fersk kød.

Krav til virksomheder

§ 3. Et slagteri, som har tilladelse til at afsætte sine produkter til andre EU-lande eller tredjelande (eksportslagteri), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1 og 2, samt de driftsmæssige betingelser nævnt i §§ 7 og 9. Desuden skal slagterier, som slagter svin eller heste, have et laboratorium til påvisning af trikiner i overensstemmelse med bilag 3. Fødevareregionen kan dog tillade, at trikinundersøgelserne i stedet foretages på et hertil godkendt eller akkrediteret laboratorium.

Stk. 2. Et slagteri, som alene har tilladelse til at afsætte sine produkter på det danske marked (hjemmemarkedsslagteri), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 2 samt de driftsmæssige betingelser nævnt i § 5.

Stk. 3. En opskæringsvirksomhed, som har tilladelse til at afsætte sine produkter til andre EU-lande eller tredjelande (eksportopskæringsvirksomhed), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1 og 3, samt de driftsmæssige betingelser i §§ 8 og 9.

Stk. 4. En opskæringsvirksomhed, som alene har tilladelse til at afsætte sine produkter på det danske marked (hjemmemarkedsopskæringsvirksomhed), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 2 samt de driftsmæssige betingelser nævnt i § 5.

Stk. 5. Et køle- og fryselager, som har tilladelse til at afsætte sine produkter til andre EU-lande eller tredjelande (eksportkøle- og fryselager), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1 og 4, samt de driftsmæssige betingelser i § 10.

Stk. 6. Et køle- og fryselager, som alene har tilladelse til at afsætte sine produkter på det danske marked (hjemmemarkedskøle- og fryselager), skal opfylde de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1 og 4, samt de driftsmæssige betingelser nævnt i § 5. Under forudsætning af, at der er tale om et mindre køle- og fryselager, som alene ønsker at oplagre emballeret fersk kød og andre emballerede fødevarer, kan fødevareregionen dog tillade, at visse af de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1, ikke er opfyldt.

Stk. 7. Et pakkecenter skal opfylde de driftsmæssige betingelser i § 11, samt de indretningsmæssige krav i bilag 1, kapitel 1, dog ikke nr. 4 og 5 og kravet om ikke hånd- eller armbetjente vandhaner i nr. 18. Fødevareregionen kan dog tillade, at engrossupermarkeder ikke opfylder kravet om genemballering i § 11.

§ 4. Såfremt virksomheden ønsker autorisationen eller godkendelsen tilbagekaldt, skal dette meddeles Fødevarestyrelsen i så god tid, at kontrolpersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor virksomhedens autorisation eller godkendelse ikke længere ønskes opretholdt.

Stk. 2. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige lønudgifter m.v. for kontrolpersonalet i perioden fra den dag, hvor virksomhedens autorisation eller godkendelse ikke længere er gældende, til opsigelsesvarslernes udløb.

Hjemmemarkedsvirksomheder

§ 5. Virksomheder omfattet af § 3, stk. 2, 4 eller 6, må alene producere fersk kød eller oplagre fersk kød og andre fødevarer til afsætning på det danske marked.

Stk. 2. Det er en forudsætning for at blive omfattet af § 3, stk. 2 eller 4, at virksomheden har en lille produktion, jf. § 2, nr. 13.

Stk. 3. Slagterier omfattet af stk. 1 og 2 skal opfylde følgende særlige betingelser:

1) Slagteriet skal opfylde de driftsmæssige krav i bilag 1, kapitel 5 og 7, kapitel 13, nr. 1, 2, 4 og 8, kapitel 14, nr. 1, 3, 4 og 5, samt bilag 2.

2) Slagteriet skal på forlangende meddele embedsdyrlægen nedenstående oplysninger, der skal fremgå af et register:

a) antallet af dyr, der tilføres virksomheden, og

b) mængden af fersk kød, der forlader den.

3) Slagteriet skal oplyse embedsdyrlægen om slagtetidspunktet samt antallet af dyr, og hvor de stammer fra, således at der i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 6, kan foretages levende syn enten i oprindelsesbesætningen eller på slagteriet.

4) Embedsdyrlægen foretager på slagtedagen undersøgelse efter slagtningen, jf. bilag 1, kapitel 8. Foretages undersøgelsen af en tilsynsfunktionær, må ingen dele af slagtedyr, hvori der er påvist læsioner eller forandringer, tages i anvendelse af virksomheden, før embedsdyrlægen har godkendt dette.

5) Embedsdyrlægen kontrollerer stikprøvevis, at hygiejneforskrifterne, jf. nr. 1, overholdes.

Stk. 4. Fødevareregionen kan meddele et hjemmemarkedsslagteri tilladelse til at overskride den ugentlige grænse for slagtninger, jf. § 2, nr. 13, for at tage hensyn til behovet for at slagte lam og gedekid før højtiderne, hvis de relevante hygiejnekrav opfyldes, og kødet ikke indfryses inden afsætningen.

Stk. 5. Fødevareregionen kan tillade, at individuelle erhvervsdrivende for egen regning slagter på bestemte ugedage i et hjemmemarkedsslagteri, når følgende betingelser er opfyldt:

1) den individuelle erhvervsdrivende skal have gennemgået en af Fødevarestyrelsen godkendt uddannelse i produktionshygiejne,

2) det producerede ferske kød anvendes af den individuelle erhvervsdrivende til salg til den endelige forbruger fra den erhvervsdrivendes detailsalg eller til salg til storkunder, og

3) det samlede slagtetal i slagteriet kan højst udgøre 30 storkreaturer pr. uge og højst 1500 storkreaturer pr. år, jf. § 2, nr. 12.

Stk. 6. En opskæringsvirksomhed omfattet af stk. 1 og 2 skal opfylde de driftsmæssige krav i bilag 1, kapitel 5, kapitel 7, nr. 12, kapitel 9, med undtagelse af kravet om lokaletemperaturen i nr. 6, og kapitel 10, nr. 2, samt bilag 2.

Stk. 7. Et køle- og fryselager omfattet af stk. 1 skal opfylde de driftsmæssige krav i § 10.

Stk. 8. Fersk kød, andre typer af kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion, og som har været modtaget af en hjemmemarkedsvirksomhed, jf. § 3, stk. 2, 4 og 6, kan kun afsættes på det danske marked.

Krav til dyr, der afhændes til slagtning

§ 6. Dyr, der afhændes til slagtning, må ikke udvise tegn på nogen sygdom eller indeholde rester af medicin eller andre stoffer, der kan indebære en risiko for menneskers sundhed ved forbrug af kød og andre produkter fra dyrene.

Stk. 2. Et dyr omfattet af stk. 1 kan dog leveres til slagtning, såfremt det er ledsaget af en af Fødevarestyrelsen foreskrevet erklæring fra en dyrlæge. Erklæringen skal afleveres til embedsdyrlægen ved slagteriet.

Stk. 3. Embedsdyrlægen kan lade foretage laboratoriemæssige undersøgelser af dyr omfattet af stk. 2, og såfremt resultatet viser, at kødet ikke indeholder sundhedsskadelige rester af stoffer omfattet af stk. 1, kan embedsdyrlægen se bort fra stofferne ved sin bedømmelse af dyret.

Stk. 4. Såfremt embedsdyrlægen ved kontrollen af et slagtedyr får mistanke om, at dyret kan indeholde sundhedsskadelige rester af stoffer omfattet af stk. 1, lader embedsdyrlægen foretage undersøgelser til belysning af mistanken.

Krav til slagtedyr og fersk kød

§ 7. Slagteriet skal foretage det nødvendige for at slagtedyrene undersøges før slagtning, og må kun slagte dyr, som embedsdyrlægen ved det levende syn har fundet egnet til slagtning.

Stk. 2. Slagteriet skal foretage det nødvendige for at sikre, at alle dele af dyret, inklusive blodet, undersøges umiddelbart efter slagtningen.

Stk. 3. Behandling og salg af fersk kød skal foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres således, at fersk kød ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning eller påvirker andre fødevarer i skadelig retning.

Stk. 4. For at fersk kød i form af hele kroppe, halve kroppe, halve kroppe opskåret i højst tre delstykker eller kvarte kroppe kan omsættes, skal kødet:

1) komme fra et slagteri, der er autoriseret dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.,

2) hidrøre fra et slagtedyr, der i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 6, er blevet undersøgt af en embedsdyrlæge før slagtningen, og efter denne undersøgelse er fundet egnet til slagtning i henhold til denne bekendtgørelse,

3) være behandlet under hygiejniske forhold i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 5 og 7,

4) være undersøgt efter slagtningen af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 8. Deraf skal fremgå, at slagtedyret ikke har udvist nogen forandring med undtagelse af traumatiske læsioner opstået kort før slagtningen, lokale misdannelser eller forandringer, for så vidt det er konstateret - om fornødent ved egnede laboratorieundersøgelser - at disse læsioner, misdannelser eller forandringer ikke gør slagtekroppen og det tilhørende slagteaffald uegnet til menneskeføde eller bringer den menneskelige sundhed i fare,

5) være forsynet med et kontrolmærke i henhold til bestemmelserne om kontrolmærkning af fersk kød i autorisationsbekendtgørelsen,

6) oplagres under tilfredsstillende hygiejniske forhold i henhold til bilag 1, kapitel 13, i virksomheder, som er autoriseret eller godkendt dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.,

7) kontrolleres af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 10, og

8) transporteres under hygiejniske forhold i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 14, og ledsages af handelsdokument eller certifikat i overensstemmelse med § 13.

§ 8. For at fersk kød i form af delstykker, der er mindre end de i § 7, stk. 4, anførte, eller udbenet kød - uanset om det er indpakket - kan omsættes, skal kødet:

1) opskæres, udbenes eller pakkes i en opskæringsvirksomhed, som er autoriseret dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.,

2) opskæres, udbenes eller pakkes i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 9, og hidrøre fra fersk kød, der opfylder de i § 7 anførte betingelser eller fra fersk kød indført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsen ved indførsel af animalske fødevarer,

3) oplagres under forhold, der opfylder betingelserne i bilag 1, kapitel 13, i virksomheder, som er autoriseret eller godkendt dertil, og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.,

4) kontrolleres af en embedsdyrlæge i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 10,

5) opfylde betingelserne i bilag 1, kapitel 11, med hensyn til indpakning og emballering, og

6) opfylde betingelserne i § 7, stk. 4, nr. 3, 5 og 8.

§ 9. For at fersk kød i form af slagteaffald kan omsættes, skal det opfylde følgende betingelser:

1) Slagteaffaldet skal komme fra et slagteri eller en opskæringsvirksomhed, som er autoriseret dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

2) Slagteaffald, som ikke er opskåret, skal opfylde betingelserne i §§ 7 og 8.

3) Slagteaffald, som er opskåret, skal opfylde betingelserne i § 8.

§ 10. Fersk kød, som er blevet oplagret i et køle- eller fryselager, der er autoriseret eller godkendt dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v., og som ikke siden har undergået nogen yderligere håndtering undtagen i forbindelse med oplagring, kan omsættes, når det:

1) opfylder betingelserne i §§ 7, 8 eller 9, eller er indført i overensstemmelse med bestemmelserne i bekendtgørelse om Fødevarestyrelsen ved indførsel af animalske fødevarer, og

2) under transporten til bestemmelsesstedet er ledsaget af det handelsdokument eller certifikat, som er omhandlet i § 13.

§ 11. Fersk kød, som er blevet om-emballeret eller om-grupperet i et pakkecenter, der er godkendt dertil og gennemfører egenkontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v., må omsættes, når det opfylder betingelserne i §§ 7, 8, 9 eller 10.

§ 12. Fersk kød, andre typer af kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion, og som ønskes afsat til andre EU-lande eller tredjelande, må kun omlæsses på eksportvirksomheder, jf. § 3, stk. 1, 3, 5 og 7, der må behandle de nævnte produkter, jf. dog § 22.

Stk. 2. Fersk kød, andre typer af kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion, og som alene ønskes afsat på det danske marked, må kun omlæsses på engrosvirksomheder, jf. § 3, stk. 2, 4 og 6, der må behandle de nævnte produkter, jf. dog § 22.

Certifikat og handelsdokument

§ 13. Under transporten skal fersk kød ledsages af et handelsdokument. Handelsdokumentet skal opbevares af adressaten i mindst 1 år med henblik på forevisning for embedsdyrlægen på dennes anmodning. Hvis oplysningerne er på EDB, skal de skrives ud på embedsdyrlægens anmodning. Handelsdokumentet udstedes af afsendervirksomheden og skal mindst indeholde følgende:

1) Ved afsendelse fra en virksomhed, som har tilladelse til at afsætte sine produkter til andre EU-lande eller tredjelande, skal anføres DK eller Danmark, afsendervirksomhedens kontrolnummer og EØF, jf. bestemmelserne om kontrolmærkning af fersk kød i autorisationsbekendtgørelsen. Der er ikke krav om ramme om oplysningerne. For frosset kød skal der være en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

2) Ved afsendelse fra en virksomhed, som alene har tilladelse til at afsætte sine produkter på det danske marked, skal anføres afsendervirksomhedens kontrolnummer og tallet 1, jf. bestemmelserne om kontrolmærkning af fersk kød i autorisationsbekendtgørelsen. Der er ikke krav om ramme om oplysningerne. For frosset kød skal der være en klar angivelse af måned og år for indfrysningen.

Stk. 2. Ved forsendelse til Finland eller Sverige skal fersk kød være ledsaget af et handelsdokument som nævnt i stk. 1, nr. 1, med en af følgende yderligere oplysninger:

1) For kød, som er undersøgt efter Fødevarestyrelsens anvisninger og fundet fri for Salmonella: »Den undersøgelse, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra a, i Rådets direktiv 64/433/EØF (som ændret) er blevet foretaget«.

2) For kød, som er bestemt til en virksomhed med henblik på pasteurisering, sterilisering eller anden behandling med tilsvarende virkning: »Kødet er bestemt til forarbejdning«.

3) For kød, som stammer fra en virksomhed, der er omfattet af et af Fødevarestyrelsen godkendt salmonellakontrolprogram: »Kødet stammer fra en virksomhed omfattet af et program som det, der er omhandlet i artikel 5, stk. 3, litra c, i Rådets direktiv 64/433/EØF (som ændret)«.

Stk. 3. Uanset stk. 1 og 2 kan Fødevarestyrelsen på anmodning fra den kompetente myndighed i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union tillade, at embedsdyrlægen udsteder et certifikat for fersk kød ved forsendelse til den anden medlemsstat, når kødet efter forarbejdning er bestemt til udførsel til et land, som ikke er medlem af Den Europæiske Union.

Stk. 4. Når der er behov derfor kan embedsdyrlægen uanset stk. 1 forlange, at fersk kød, som er godkendt til udførsel, i stedet for handelsdokument ledsages af et af Fødevarestyrelsen godkendt certifikat, når det sendes til en engroskødvirksomhed i Danmark.

Stk. 5. Uanset stk. 1 kan handelsdokument undlades ved forsendelse af fersk kød til detailvirksomheder i Danmark. Dog skal forsendelser af fersk kød af kvæg med påsiddende rygsøjle være ledsaget af handelsdokument.

Stk. 6. For forsendelser af fersk kød med påsiddende rygsøjle skal på det ledsagende handelsdokument eller certifikat være angivet antallet af kvægkroppe eller dele af kvægkroppe, som rygsøjlen skal fjernes fra samt antallet af kvægkroppe eller dele af kvægkroppe, hvor der ikke er krav om, at rygsøjlen skal fjernes.

Stk. 7. Ved forsendelse til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, Norge eller San Marino skal fersk kød ledsages af et certifikat godkendt af Fødevarestyrelsen og udstedt af embedsdyrlægen, når kødet transporteres i transit gennem et land, som ikke er medlem af Den Europæiske Union. Sådan transport skal foregå i plomberet transportmiddel.

Stk. 8. Kød hidrørende fra en virksomhed, der er beliggende i et område, som er pålagt særlige restriktioner, skal ledsages af et certifikat godkendt af Fødevarestyrelsen.

Stk. 9. Ved udførsel af fersk kød til lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, kan embedsdyrlægen kun udstede et af Fødevarestyrelsen godkendt certifikat.

Nødslagtning

§ 14. Ved nødslagtning forstås enhver slagtning, hvor aflivningen udføres uden for et slagteri efter beslutning af en dyrlæge på grund af et ulykkestilfælde eller alvorlige fysiologiske forstyrrelser eller funktionsforstyrrelser, og hvor den slagtemæssige behandling foretages på et autoriseret slagteri.

Stk. 2. Dyret skal inden slagtningen undersøges af en dyrlæge i overensstemmelse med § 7, stk. 4, nr. 2.

Stk. 3. Dyret skal aflives efter bedøvelse og afblødes på stedet. Derefter skal det hurtigst muligt under hygiejniske forhold transporteres til et autoriseret slagteri. Hvis det ikke er muligt inden for en time at transportere det aflivede dyr til slagteriet, skal transporten foregå i en container eller med et transportmiddel, hvori temperaturen er på mellem 0°C og 4°C. Hvis udtagelsen af organerne ikke er foretaget i forbindelse med aflivningen, skal dette ske senest tre timer efter aflivningen. Såfremt organerne udtages i forbindelse med aflivningen, skal de ledsage slagtekroppen til slagteriet.

Stk. 4. Det aflivede dyr skal under transporten til slagteriet ledsages af en af Fødevarestyrelsen foreskrevet erklæring fra den dyrlæge, der har beordret aflivningen. Erklæringen skal afleveres til embedsdyrlægen ved slagteriet.

Stk. 5. Kød af dyr, der er nødslagtet, og som af embedsdyrlægen er godkendt til konsum, skal mærkes med kontrolmærke i overensstemmelse med bestemmelserne om kontrolmærkning af fersk kød i autorisationsbekendtgørelsen og må kun omsættes på det danske marked.

Særlige produktionskrav

§ 15. På kvæg, får og geder, hvis kød er bestemt til konsum eller foder, må der efter bedøvelse ikke foretages laceration af centralnervevæv ved hjælp af et aflangt stavformet instrument, der føres ind i kraniehulen.

§ 16. Tunger af kvæg uanset alder bestemt til konsum eller foder skal udtages på slagteriet ved et tværsnit rostralt for basihyoideums processus lingualis.

§ 17. Hovedkød af kvæg på over 12 måneder skal udtages på slagteriet. Slagteriet skal som del af sit egenkontrolprogram have skriftlige procedurer, der er godkendt af fødevareregionen, for at sikre, at eventuel kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv forebygges. Procedurerne skal mindst indeholde:

1) Udtagning skal foregå på et særligt sted, der er fysisk adskilt fra slagtelinjens øvrige dele.

2) Hvis hovederne fjernes fra conveyoren eller kroge, inden hovedkødet udtages, skal skudhullet og foramen magnum forsegles med en tæt og bestandig prop. Hvis der udtages prøve af hjernestammen til laboratorieundersøgelse for BSE, forsegles foramen magnum umiddelbart efter prøvetagningen.

3) Der må ikke udtages hovedkød fra hoveder, hvor øjnene er blevet beskadiget eller gået tabt umiddelbart før eller efter slagtning, eller som på anden vis er blevet beskadiget på en måde, der kan medføre kontaminering af hovedkødet forårsaget af centralnervevæv.

4) Der må ikke udtages hovedkød fra hoveder, som ikke er blevet forseglet korrekt i henhold til nr. 2.

5) Der skal være etableret specifikke arbejdsvejledninger i virksomhedens egenkontrolprogram, godkendt i henhold til gældende bestemmelser om egenkontrol, med henblik på at forebygge, at hovedkødet kontamineres under udtagningen, navnlig i tilfælde af, at forseglingen som omhandlet i nr. 2 er gået tabt eller øjnene er beskadiget under håndteringen.

6) Der skal være etableret en prøveudtagningsplan med anvendelse af en relevant laboratorietest til påvisning af centralnervevæv med henblik på at verificere, om foranstaltningerne til reduktion af kontaminering er korrekt implementeret.

§ 18. Udtagning af kæbekød på slagteriet kan ske uden opfyldelse af betingelserne i § 17, hvis det sker uden at hovederne fjernes fra conveyoren eller kroge.

§ 19. Knogler fra kvæg, får og geder, knogler fra hovedet og lemmerne under forknæleddet og haseleddet af andre dyr samt svinehaler må ikke bruges til fremstilling af maskinsepareret kød, jf. § 2, nr. 3.

Stk. 2. Maskinsepareret kød må kun afsættes, eventuelt via et autoriseret eller godkendt køle- og frostlager, til autoriserede engroskødproduktvirksomheder, som underkaster kødet en varmebehandling før overgivelse til forbrugeren.

Anden anvendelse end menneskeføde

§ 20. Kød, der af embedsdyrlægen findes uegnet til menneskeføde, eller som virksomheden ikke ønsker anvendt til menneskeføde, skal destrueres eller anvendes på anden måde i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, jf. bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter.

Stk. 2. Såfremt det i stk. 1 omhandlede kød ikke straks anbringes i de i bilag 1, kapitel 1, nr. 10, eller bilag 2, kapitel 1, nr. 9, nævnte beholdere eller lokaler, skal kødet mærkes efter embedsdyrlægens anvisning.

Specificeret risikomateriale

§ 21. Specificeret risikomateriale skal håndteres i overensstemmelse med § 20, denne paragrafs stk. 4-9 og bilag 4.

Stk. 2. Følgende væv betegnes som specificeret risikomateriale:

1) Kraniet uden underkæbe og med hjerne og øjne, rygsøjlen uden halens ryghvirvler og lænde-, bryst- og halshvirvlernes torn- og tværtappe og crista sacralis mediana og korsbensvingerne, men inklusive dorsalrodsganglier og rygmarv fra kvæg på over 12 måneder samt tonsillerne, tarmene fra duodenum til rektum og mesenterium fra kvæg uanset alder.

2) Kraniet med hjerne og øjne, tonsiller og rygmarv fra får og geder på over 12 måneder, eller som har en frembrudt, blivende fortand, samt milt og ileum fra får og geder uanset alder.

Stk. 3. Den i stk. 2, nr. 1, nævnte definition på specificeret risikomateriale omfatter ikke kød med påsiddende rygsøjle, som er indført i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer, og hvor det i henhold til disse bestemmelser er tilladt at anvende rygsøjle, herunder dorsalrodsganglier, til konsum.

Stk. 4. Specificeret risikomateriale skal fjernes:

1) på slagterier, eller, i givet fald, andre slagtesteder, eller

2) på opskæringsvirksomheder, for så vidt angår rygsøjle hos kvæg.

Stk. 5. Uanset stk. 4 kan rygmarv fra får og geder fjernes på opskæringsvirksomheder.

Stk. 6. Uanset stk. 4 kan rygsøjle fra kvæg, som er omfattet af den i stk. 2, nr. 1, nævnte definition på specificeret risikomateriale, fjernes i en detailslagterbutik, herunder slagterafdelingen i et supermarked.

Stk. 7. Hvis der ikke er krav om, at rygsøjlen skal fjernes, skal kvægkroppe eller engrosudskæringer af kvægkroppe med rygsøjle identificeres med en blå stribe på det mærke, der er omhandlet i forordning (EF) nr. 1760/2000 om indførelse af en ordning for identifikation og registrering af kvæg og om mærkning af oksekød og oksekødsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 820/97, jf. bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød.

Stk. 8. Hvis specificeret risikomateriale ikke fjernes fra døde dyr, skal de dele af kroppen, der indeholder specificeret risikomateriale, eller hele kroppen behandles som specificeret risikomateriale.

Stk. 9. Alt specificeret risikomateriale skal farves med et farvestof eller mærkes, umiddelbart efter det er fjernet. Hele kroppe af døde dyr behøver dog ikke farves.

Returvarer

§ 22. Returvarer kan modtages på virksomheden efter aftale med embedsdyrlægen. Returvarerne skal undersøges efter anvisninger fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ved returvarer forstås fersk kød, som returneres fra en engros- eller detailvirksomhed i Danmark.

Hygiejneuddannelse

§ 23. Virksomheden skal iværksætte et uddannelsesprogram for det personale, der er beskæftiget med fødevarer, med henblik på at sætte personalet i stand til at overholde de krav til produktionshygiejne, der svarer til virksomhedens produktionsstruktur.

Tilsyn m.v.

§ 24. Tilsyn med virksomheder omfattet af bekendtgørelsen foregår under embedsdyrlægens ansvar.

Stk. 2. Embedsdyrlægen skal medvirke ved udarbejdelsen og gennemførelsen af det i § 23 påbudte uddannelsesprogram.

Stk. 3. Tilsynsomfanget fastlægges af fødevareregionen efter følgende retningslinier:

1) På et slagteri omfattet af § 3, stk. 1, skal der mindst være en embedsdyrlæge til stede i hele det tidsrum, hvor dyrene undersøges før og efter slagtningen.

2) På en opskæringsvirksomhed omfattet af § 3, stk. 3, skal der mindst en gang om dagen være en embedsdyrlæge til stede, mens der arbejdes med kødet.

3) På et køle- og fryselager omfattet af § 3, stk. 5, skal en embedsdyrlæge aflægge regelmæssige besøg.

4) På et pakkecenter omfattet af § 3, stk. 7, skal en embedsdyrlæge aflægge regelmæssige besøg.

5) På et slagteri omfattet af § 3, stk. 2, skal en embedsdyrlæge foretage levende syn i oprindelsesbesætningen eller på slagteriet før slagtningen og undersøgelse efter slagtningen, samt regelmæssigt foretage kontrol af hygiejnen.

6) På en opskæringsvirksomhed omfattet af § 3, stk. 4, skal en embedsdyrlæge aflægge regelmæssige besøg.

7) På et køle- og fryselager omfattet af § 3, stk. 6, skal en embedsdyrlæge aflægge regelmæssige besøg.

Stk. 4. Embedsdyrlægen kan ved følgende opgaver lade sig bistå af tilsynsfunktionærer, der arbejder under embedsdyrlægens tilsyn og ansvar:

1) Undersøgelsen inden slagtningen, idet tilsynsfunktionærens opgave vil være at bistå med rent praktiske opgaver.

2) Undersøgelsen efter slagtningen, for så vidt som embedsdyrlægen er i stand til på stedet at føre en effektiv kontrol med tilsynsfunktionærens arbejde.

3) Den sundhedsmæssige kontrol af opskåret og oplagret kød.

4) Tilsyn og kontrol med, at virksomheden overholder de indretningsmæssige betingelser, herunder foretager den nødvendige vedligeholdelse.

5) Tilsyn og kontrol med, at de hygiejniske forskrifter for håndtering af kødet og for personalet overholdes.

Stk. 5. Udgifterne til tilsynet refunderes det offentlige af virksomheden efter de til enhver tid gældende regler herom. Udgifter i forbindelse med anskaffelse af kemikalier, instrumenter, mærker, stempelfarve samt andet nødvendigt udstyr og inventar til tilsynet i øvrigt såvel som dettes vedligeholdelse påhviler virksomheden.

§ 25. Fødevarestyrelsen kan af hensyn til hygiejne, sundhed, ernæring, kvalitet og kontrol påbyde laboratorieundersøgelser m.m. Fødevarestyrelsen fastsætter prøvernes art og antal samt undersøgelsesmetoder, herunder hvilket laboratorium, der skal udføre undersøgelsen.

Straffebestemmelser

§ 26. Med bøde straffes den, der

1) overtræder § 3, § 5, stk. 1, 3 og 6-8, § 6, stk. 1, §§ 7-12, § 13, stk. 1-2 og 4-9, § 14, stk. 2-5, §§ 15-20, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1, og § 23, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 1, stk. 4, § 3, stk. 6, § 5, stk. 4 eller 5, og § 22, stk. 1, eller

3) overtræder Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1248/2001, Kommissionens forordning (EF) nr. 1326/2001, Kommissionens forordning (EF) nr. 270/2002, Kommissionens forordning (EF) nr. 1494/2002, Kommissionens forordning (EF) nr. 260/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 650/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1053/2003, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1128/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1139/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1234/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1809/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 1915/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 2245/2003, Kommissionens forordning (EF) nr. 876/2004, Kommissionens forordning (EF) nr. 1471/2004 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1492/2004.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 27. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 798 af 19. september 2003 om fersk kød m.v.

§ 28. Fødevareregionen kan med dispensation fra de indretnings- og driftsmæssige krav i § 3, stk. 1, 3 eller 5, meddele en hjemmemarkedsvirksomhed en midlertidig tilladelse til inden for en nærmere fastsat produktionsgrænse, at overskride den grænse, der gælder for virksomheder med lille produktion, jf. § 2, nr. 13.

Stk. 2. Det er en betingelse for den i stk. 1 meddelte tilladelse, at hjemmemarkedsvirksomheden opfylder kravene i § 3, stk. 2, 4 eller 6, samt at virksomheden fremlægger en plan for opfyldelse af de indretnings- og driftsmæssige krav i § 3, stk. 1, 3 eller 5.

Stk. 3. Fersk kød fra virksomheder, som har opnået tilladelse efter stk. 1, må kun omsættes på det danske marked.

Fødevarestyrelsen, den 13. december 2004

Anders Munk Jensen

/Vibeke Ø. Tarpgaard

 


Bilag 1

Kapitel 1

Generelle betingelser for indretning af virksomheder

1) Virksomhederne skal som mindstekrav have de i nr. 2-19 anførte lokaler og faciliteter.

2) I lokaler, hvor fersk kød udvindes, behandles og opbevares, og i de områder og gange, som fersk kød transporteres igennem, skal følgende opfyldes:

a) Gulv af vandtæt materiale, der let kan rengøres og desinficeres, og som ikke kan rådne, indrettet således, at vand har afløb uden vanskelighed. Vandet skal bortledes gennem afløb med vandlås og rist for at forhindre lugt.

b) Glatte, bestandige og vandtætte vægge, der i mindst 2 m højde (slagtelokaler dog i mindst 3 m højde og i kølerum og lagre så højt, som de oplagrede produkter når op) skal være dækket med lys beklædning, som kan afvaskes. Kanter og hjørner skal være afrundede til gulv eller tilsvarende udformet, undtagen for så vidt angår de i kapitel 4, nr. 2, litra a, omhandlede lokaler. Anvendelse af trævægge i de i kapitel 4, nr. 2, omhandlede lokaler, der er opført før 1. januar 1983, er dog ikke grundlag for tilbagekaldelse af autorisationen.

c) Døre af slidstærkt materiale. Døre af træ skal på alle flader være behandlede, så de er glatte og vandtætte.

d) Lugtfri isoleringsmaterialer, der ikke kan rådne.

e) Tilstrækkelig ventilation og god emudsugning.

f) Tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning, der ikke ændrer farverne.

g) Rent loft, der let kan rengøres. Hvis der ikke er noget loft, skal undersiden af tagbeklædningen opfylde disse betingelser.

3) Som undtagelse fra nr. 2, litra a, gælder:

a) Bortledning af vandet gennem afløb med vandlås og rist er ikke påkrævet i de i kapitel 2, nr. 6 og 8, kapitel 3, nr. 1, litra a, og kapitel 4, nr. 1, litra a, omhandlede lokaler, og det er tilstrækkeligt, at de i kapitel 4, nr. 1, litra a, omhandlede lokaler er indrettet således, at afledning af vandet sker uhindret.

b) Det er tilstrækkeligt, at gulvet i de i kapitel 4, nr. 2, litra a, omhandlede lokaler og i de områder og gange, som fersk kød transporteres igennem, er af vandtæt materiale, der ikke kan rådne.

4) Der skal være tilstrækkelige anordninger med varmt vand til rensning og desinfektion af hænder og til rensning af værktøj så tæt ved arbejdsstedet som muligt. Hanerne må ikke være håndbetjente. Håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler samt hygiejniske midler til at tørre hænder med.

5) Der skal være anordning til desinfektion af værktøj, hvor vandet skal have en temperatur på mindst 82°C.

6) Der skal være passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr, så som insekter, rotter eller mus.

7) Inventar og værktøj, så som opskæringsborde, udskiftelige skæreplader, beholdere, transportbånd og save, skal være af korrosionsbestandigt materiale, der ikke påvirker kødet, og som let kan renses og desinficeres. Flader, der kommer eller kan komme i berøring med kød, herunder svejsninger og sammenføjninger, skal være glatte. Anvendelse af træ er forbudt undtagen i lokaler, hvor der udelukkende findes fersk kød, som er hygiejnisk emballeret.

8) Fittings og udstyr skal være af korrosionsbestandigt materiale, der opfylder de hygiejniske krav vedrørende

a) håndtering af kød, og

b) oplagring af beholdere med kød, så hverken kød eller beholdere kommer i direkte berøring med gulv eller vægge.

9) Der skal være anordninger til hygiejnisk håndtering og beskyttelse af kødet under ind- og udladning, herunder hensigtsmæssigt indrettede og udstyrede modtagelses- og fordelingsområder.

10) Der skal være specielle vandtætte korrosionsbestandige beholdere, forsynet med låg og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, til opbevaring af kød, der ikke er beregnet til menneskeføde. Såfremt kød af denne art forekommer i større mængder eller ikke kan fjernes eller tilintetgøres ved arbejdsdagens afslutning, skal det opbevares i et aflåseligt lokale. Fjernes kød og slagteaffald gennem kanaler, skal disse være således udført og installeret, at enhver risiko for forurening af fersk kød er udelukket.

11) Der skal være faciliteter til hygiejnisk opbevaring af materialer til indpakning og emballering, når dette arbejde udføres i virksomheden.

12) Der skal være køleanlæg som sikrer, at de i kapitel 9, nr. 7 og 8, samt kapitel 13, nr. 1 og 7, fastsatte indre temperaturer i kødet overholdes. Disse anlæg skal være udstyret med et afløbssystem, der gør det muligt at aflede kondensvand uden nogen risiko for at forurene kødet.

13) Der skal være et anlæg som sikrer en tilstrækkelig forsyning med drikkevand under tryk i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Undtagelsesvis er forsyning med andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, brandslukning og køling af kølemaskiner, såfremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelsen af dette vand til andre formål, og der ikke er risiko for forurening af fersk kød. Ledninger til vand, der ikke er drikkevand, skal være let kendelige fra drikkevandsledninger.

14) Der skal være tilstrækkelig forsyning med varmt vand af drikkevandskvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

15) Der skal være systemer, som opfylder hygiejnekravene, til bortskaffelse af flydende og fast affald.

16) Der skal være et tilstrækkeligt udstyret, aflåseligt lokale, der udelukkende er til rådighed for embedsdyrlægen, eller de nødvendige faciliteter i de i kapitel 4, nr. 2, omhandlede lagre.

17) Der skal være faciliteter, som på ethvert tidspunkt muliggør en effektiv veterinærkontrol.

18) Der skal være tilstrækkelig mange omklædningsrum med glatte, vandtætte, afvaskelige vægge og gulve, vaske og brusebade samt vandklosetter, der er indrettet således, at der ikke kan ske forurening af produktionslokalerne. Der må ikke være direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne. Det er ikke nødvendigt at indrette brusebade i forbindelse med køle- og fryselagre, hvor der kun opbevares fersk kød, andre typer kød omfattet af fødevareloven eller produkter med indhold af kød, som ikke er af egen produktion. Håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler til hænderne samt hygiejniske midler til at tørre hænder med. Hanerne må ikke være hånd- eller armbetjente. Håndvaskene skal forefindes i nærheden af toiletterne.

19) Der skal være et område, som er udstyret med de nødvendige faciliteter til rengøring og desinfektion af transportmidler til kød, undtagen for køle- og fryselagre, der udelukkende modtager og afsender hygiejnisk emballeret fersk kød. Slagterier skal have et særskilt område og særlige faciliteter til transportmidler for slagtedyr.

20) Der skal være et lokale eller et aflukke til opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler og lignende produkter.

Kapitel 2

Særlige betingelser for indretning af slagterier

1) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal slagterier som mindstekrav have de i nr. 2-14 anførte lokaler og faciliteter.

2) Der skal være egnede og hygiejniske opstaldningslokaler eller, såfremt klimaforholdene tillader det, ventefolde til anbringelse af dyrene. Vægge og gulve skal være bestandige, vandtætte og lette at rengøre og desinficere. Anlæggene skal have faciliteter til vanding af dyrene samt om nødvendigt til fodring af dyr. Der skal om nødvendigt være et afløbssystem til bortledning af væsker.

3) Der skal være slagtelokaler af sådan størrelse, at arbejdet kan udføres på tilfredsstillende måde. Såfremt der i et slagtelokale slagtes både svin og andre dyrearter, skal der være indrettet en særlig afdeling til slagtning af svin. En sådan særlig afdeling er dog ikke påkrævet, hvis slagtning af svin og andre dyrearter finder sted på forskellige tidspunkter, men i så tilfælde skal skoldning, afhåring, skrabning og svidning foretages i særlige afdelinger, der er tydeligt adskilt fra slagtekæden enten ved et frit mellemrum på mindst 5 m eller ved en skillevæg af mindst 3 m højde.

4) Der skal være særlige lokaler af tilstrækkelig størrelse, der udelukkende anvendes til:

a) Tømning, rensning og videre behandling af maver og tarme, når disse arbejdsprocesser foretages på slagteriet.

b) Videre forarbejdning af maver og tarme, hvis dette arbejde udføres på slagteriet. Dette arbejde kan dog udføres i samme lokale som det, der er nævnt i litra a, hvis det udføres på en sådan måde, at krydskontamination undgås.

c) Behandling og rensning af andet slagteaffald end maver og tarme, herunder en særskilt afdeling for hoveder, som skal holdes tilstrækkeligt adskilt fra andet slagteaffald, såfremt disse arbejder udføres på slagteriet og ikke finder sted på slagtekæden.

d) Opbevaring af huder, horn, klove og svinebørster, for så vidt disse ikke fjernes fra slagteriet på selve slagtedagen og anbringes direkte i lukkede tætte beholdere, indtil de afhentes.

5) De i nr. 4, litra a, nævnte særlige lokaler er dog ikke nødvendige, såfremt behandlingen af maverne foretages med mekanisk udstyr i et lukket anlæg, der er forsynet med passende ventilation, og som opfylder følgende krav:

a) Udstyret skal være installeret og anbragt således, at adskillelse af tarme fra maver samt tømning og rensning af maverne foregår hygiejnisk. Det skal være anbragt på et særligt sted, som er klart adskilt fra det udsatte ferske kød ved en skillevæg fra gulvet op til mindst 3 meters højde, som omgiver det område, hvor arbejdet finder sted.

b) Apparatets udformning og virkemåde skal effektivt forhindre enhver forurening af fersk kød.

c) Der skal anbringes et udsugningsanlæg, der fungerer på en sådan måde, at lugte og faren for aerosolforurening elimineres.

d) Apparatet skal være udstyret med en anordning, der muliggør udtømning via et lukket kredsløb af spildevand og maveindhold i kloaksystemet.

e) Det kredsløb, der anvendes til maver til og fra apparatet, skal både være klart adskilt og fjernet fra kredsløbet for andet fersk kød. Straks efter tømning og rensning skal maverne fjernes på hygiejnisk måde.

f) Maverne må ikke håndteres af personale, som håndterer andet fersk kød. Det personale, der håndterer maverne, må ikke have adgang til andet fersk kød.

6) Der skal være en særlig afdeling til emballering af slagteaffald, hvis denne foretages på slagteriet.

7) Der skal være aflåselige lokaler eller, såfremt klimaforholdene tillader det, folde, der er forbeholdt dyr, der er syge eller mistænkt for at være syge, beliggende på et hertil egnet sted og forsynet med et særskilt afløb. Der skal være aflåselige lokaler, der er forbeholdt slagtning af disse dyr samt opbevaring af tilbageholdt kød og kød, der er erklæret uegnet til menneskeføde. Dog er lokaler, der er forbeholdt slagtning af sådanne dyr, ikke obligatoriske i en virksomhed, der ikke er autoriseret til slagtning af disse dyr, eller når denne slagtning finder sted ved afslutningen af den normale slagtning, og der træffes foranstaltninger til at undgå forurening af kød, der er erklæret egnet til menneskeføde. I dette tilfælde skal lokalerne rengøres og desinficeres specielt under veterinærkontrollens tilsyn, inden de på ny benyttes til slagtning af dyr, der hverken er syge eller mistænkt for at være syge.

8) Der skal være tilstrækkeligt store køle- og fryserum forsynet med korrosionsbestandige anordninger, der er således udformet, at det ferske kød ikke kommer i berøring med gulv eller vægge, når det transporteres eller ligger oplagret.

9) Der skal være midler til kontrol med, hvem der kommer og går på slagteriet.

10) Der skal være tydelig adskillelse mellem bygningens urene og rene områder, så sidstnævnte beskyttes mod forurening.

11) Der skal være et ophængningssystem, så den videre behandling efter bedøvelsen så vidt muligt udføres på frithængende dyr. Dyrene må i intet tilfælde berøre gulvet under afhudningen.

12) Der skal være et glidestangssystem til kødets videre håndtering.

13) Såfremt der opbevares gødning på slagteriets område, skal der være et specielt aflukke hertil.

14) På slagterier, der slagter svin eller heste, skal der være et lokale med det nødvendige udstyr til gennemførelsen af trikinundersøgelse.

Kapitel 3

Særlige betingelser for indretning af opskæringsvirksomheder

1) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal opskæringsvirksomheder som mindstekrav have:

a) Kølerum, der er tilstrækkeligt rummelige til opbevaring af kød. Der skal være et særligt rum til emballeret kød, såfremt emballeret kød oplagres på virksomheden. Uemballeret kød kan først oplagres i et sådant kølerum, når rummet er renset og desinficeret.

b) Et lokale til opskæring, udbening og indpakning forsynet med termograf eller fjerntermograf.

c) Et lokale til emballering, hvis dette arbejde udføres i opskæringsvirksomheden, medmindre de i kapitel 11, nr. 6, omhandlede betingelser er opfyldt.

d) Et lokale til opbevaring af emballage og indpakningsmaterialer, hvis dette arbejde udføres i opskæringsvirksomheden.

Kapitel 4

Særlige betingelser for indretning af køle- og fryselagre

1) Uanset de generelle betingelser skal lagre, hvor der oplagres fersk kød i henhold til kapitel 13, nr. 1, som mindstekrav have:

a) Kølerum, der er tilstrækkeligt rummelige og let kan rengøres, og hvor fersk kød kan oplagres ved de i kapitel 13, nr. 1, fastsatte temperaturer, og

b) En termograf eller fjerntermograf i eller for hvert enkelt lagerrum.

2) Uanset de generelle betingelser skal lagre, hvor der oplagres fersk kød i henhold til kapitel 13, nr. 4, som mindstekrav have:

a) Frostrum, der er tilstrækkeligt rummelige og let kan rengøres, og hvor fersk kød kan oplagres ved de i kapitel 13, nr. 7, fastsatte temperaturer, og

b) En termograf eller fjerntermograf i eller for hvert enkelt lagerrum.

Kapitel 5

Hygiejneforskrifter for personale, lokaler, inventar og værktøj på virksomhederne

1) Der kræves den størst mulige renlighed af personalet såvel som for lokaler, inventar og værktøj.

2) Personale, der håndterer uindpakket eller indpakket fersk kød eller arbejder i lokaler, hvor sådant kød håndteres, emballeres eller transporteres, skal især være iført ren og let vaskbar hovedbeklædning, fodtøj og lyst arbejdstøj og om nødvendigt rene nakkebeskyttere eller anden beskyttelsespåklædning. Personale, der er beskæftiget ved slagtning af dyr eller ved arbejde med eller håndtering af fersk kød, skal være iført rent arbejdstøj ved begyndelsen af hver arbejdsdag og skal skifte tøj i dagens løb, hvis det er nødvendigt, og vaske og desinficere hænderne flere gange i løbet af arbejdsdagen, samt hver gang arbejdet genoptages. Personer, der har været i berøring med syge dyr eller med inficeret kød, skal straks vaske hænder og arme omhyggeligt i varmt vand og dernæst desinficere dem. Det er forbudt at ryge, spytte, indtage mad- og drikkevarer samt at medbringe personlige effekter i arbejds- og oplagringslokaler, indladnings-, modtagelses-, fordelings- og udladningsområder og i andre områder og gange, hvorigennem der transporteres fersk kød.

3) Dyr må ikke have adgang til virksomhederne, undtagen for slagteriernes vedkommende dyr, der er bestemt til slagtning, og på disse slagteriers område dyr, som er nødvendige for driften.

4) Rotter, mus, insekter og andre skadedyr skal bekæmpes systematisk.

5) Udstyr og værktøj, der anvendes ved kødforarbejdningen, skal holdes i upåklagelig proper stand. Det skal omhyggeligt renses og desinficeres flere gange i løbet af arbejdsdagen samt ved arbejdsdagens afslutning og før det anvendes på ny, hvis det har været forurenet.

6) Lokaler, værktøj og inventar må ikke anvendes til andre formål end bearbejdning af fersk kød, jf. dog kapitel 9, nr. 3. Dette krav gælder dog ikke:

a) Transportmateriel, der anvendes i de lokaler, der er omhandlet i kapitel 4, nr. 2, litra a, når kødet er emballeret.

b) Ved opskæring af kød af fjerkræ, kaniner, opdrættet vildt eller vildt, eller ved fremstilling af tilberedt kød, for så vidt disse operationer foretages på et andet tidspunkt end opskæring af det ferske kød, og opskæringslokalet rengøres og desinficeres fuldstændigt, inden der på ny kan foretages opskæring af fersk kød. Virksomheden skal være autoriseret i henhold til gældende bestemmelser for de relevante øvrige kødtyper.

7) Værktøjet til opskæring af kød må kun anvendes til dette formål.

8) Kød og beholdere til kød må ikke komme i direkte berøring med gulvet.

9) Der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet til alle formål. Undtagelsesvis er anvendelse af andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, forudsat at de ledninger, der er installeret med henblik herpå, ikke gør det muligt at anvende dette vand til andre formål og ikke rummer fare for forurening af fersk kød. Endvidere kan andet vand undtagelsesvis anvendes til køling af kølemaskiner. Fødevarestyrelsen kan tillade genanvendelse af vand til særlige formål. Ledningerne til det vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, skal være let kendelige fra drikkevandsledningerne.

10) Det er forbudt at strø savsmuld eller lignende på gulvet i arbejdslokaler og lagerrum til fersk kød.

11) Rengørings- og desinfektionsmidler samt lignende produkter skal anvendes således, at udstyr, arbejdsredskaber og fersk kød ikke påvirkes uheldigt. Anvendelsen skal efterfølges af en grundig afskylning af udstyret og arbejdsredskaberne i drikkevand.

12) Det er forbudt personer, der vil kunne kontaminere kødet, at bearbejde eller håndtere dette. Enhver person, der håndterer fersk kød, skal underkastes helbredskontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om helbredskontrol.

Kapitel 6

Undersøgelse før slagtningen (levende syn)

1) Dyrene skal underkastes levende syn senest 24 timer efter ankomsten til slagteriet og højst 24 timer inden slagtningen. Desuden kan embedsdyrlægen når som helst kræve syn.

2) Slagteriet skal lette det levende syn, især med hensyn til nødvendig håndtering.

3) Hvert dyr, som skal slagtes, skal være forsynet med et identifikationsmærke, så dyrets oprindelse kan fastslås.

4) Embedsdyrlægen skal foretage det levende syn lege artis ved tilstrækkeligt lys.

5) Embedsdyrlægen skal, når det gælder dyr, der leveres til slagteriet, kontrollere, at alle bestemmelser om dyreværn er overholdt.

6) Undersøgelsen skal afgøre:

a) Om dyrene er angrebet af en sygdom, der kan overføres til mennesker og dyr, eller om de frembyder symptomer på eller deres almentilstand lader befrygte et udbrud af en sådan sygdom,

b) Om dyrene frembyder symptomer på en sygdom eller en forstyrrelse af deres almentilstand, som kan gøre kødet uegnet til menneskeføde. Ved undersøgelsen skal opmærksomheden tillige være rettet mod tegn på, at dyrene har fået indgivet stoffer med farmakologiske virkninger, eller om dyrene har indtaget andre stoffer, der gør kødet sundhedsfarligt for mennesker, eller

c) Om dyrene er udmattede, ophidsede eller beskadigede.

7) Udmattede eller ophidsede dyr skal hvile i mindst 24 timer, medmindre anden afgørelse træffes af embedsdyrlægen.

8) Dyr, hos hvilke der er blevet diagnosticeret en af de i nr. 6, litra a og b, omhandlede sygdomme, må ikke slagtes til konsum.

9) Dyr, der mistænkes for at lide af en af de i nr. 6, litra a og b, omhandlede sygdomme, må ikke slagtes umiddelbart. Sådanne dyr skal underkastes en grundig undersøgelse, således at der kan stilles en diagnose.

10) Hvis det er nødvendigt at foretage undersøgelse efter slagtningen for at kunne stille en diagnose, skal de pågældende dyr slagtes separat eller ved afslutningen af den normale slagtning.

11) De pågældende dyr underkastes en grundig undersøgelse efter slagtningen og, hvis embedsdyrlægen finder det påkrævet, en bakteriologisk undersøgelse og en undersøgelse for forekomst af restkoncentrationer af stoffer med farmakologisk virkning, som kunne formodes at være indgivet, i betragtning af den konstaterede patologiske tilstand.

Kapitel 7

Hygiejneforskrifter for slagtning af dyr samt opskæring og håndtering af fersk kød

1) Slagtedyr, der føres ind i slagtelokalerne, skal slagtes omgående, og afblødning, afhudning eller afhåring, videre behandling og udtagning af organer skal gennemføres, så forurening af kødet undgås.

2) Dyrene skal afbløde fuldstændigt. Blod til menneskeføde skal opsamles i helt rene beholdere. Blodet må ikke omrøres med hænderne, men kun med redskaber i overensstemmelse med hygiejnekravene.

3) Der skal omgående foretages fuldstændig afhudning, undtagen af svin. Hvis svinene ikke afhudes, skal børsterne straks fjernes. I forbindelse hermed kan hjælpestoffer anvendes, såfremt svinene efterfølgende afskylles fuldstændigt med drikkevand. Afhudning af kalve- og fårehoveder er ikke nødvendig, hvis hovederne behandles på en sådan måde, at forurening af det ferske kød undgås.

4) Udtagning af organer skal foretages straks og være tilendebragt 45 minutter efter bedøvelsen eller, dersom slagtningen foregår efter en religiøs ritus, en halv time efter afblødning. Lunger, hjerte, lever, nyrer, milt og mellemgulv kan enten adskilles fra eller forblive i naturlig forbindelse med slagtekroppen. Hvis de adskilles fra den, skal de forsynes med et nummer eller på anden måde mærkes, så samhørigheden med pågældende slagtekrop kan konstateres. Dette gælder også for hoved, tunge, fordøjelseskanal og andre dele af dyret, der er nødvendige for den kødkontrolmæssige undersøgelse eller eventuelt nødvendige for undersøgelser for restkoncentrationer af uønskede stoffer. Ovennævnte dele skal forblive i umiddelbar nærhed af slagtekroppen, indtil undersøgelsen er afsluttet. For så vidt den hverken udviser sygdomstegn eller læsioner, kan penisen dog straks fjernes. Nyrerne skal hos alle dyrearter løsnes fra fedtkapslen. Hos kvæg, svin og hovdyr fjernes tillige den perirenale kapsel.

5) Det er forbudt at anbringe knive i kødet, rengøre kødet med klude eller andre materialer samt at foretage oppustning. Hvis en religiøs ritus kræver oppustning af et organ, kan dette dog tillades, men i så fald må det oppustede organ ikke anvendes til menneskeføde. Fødevareregionen kan dog tillade mekanisk oppustning med henblik på flåning af lam og gedekid på under 15 kg levende vægt under overholdelse af hygiejnereglerne.

6) Slagtekroppe af hovdyr, af svin, der er over fire uger, samt af kvæg, der er over seks måneder, skal fremlægges til undersøgelse efter at være midtflækket ved en længdespaltning af hvirvelsøjlen. Såfremt undersøgelsen kræver det, kan embedsdyrlægen forlange længdespaltning af hovedet eller kroppen af ethvert slagtedyr.

7) Uanset nr. 6 kan fødevareregionen dog tillade, at svin beregnet til afsætning til grillstegning i Danmark kan fremlægges til undersøgelse uden at være midtflækket. Såfremt undersøgelsen kræver det, kan embedsdyrlægen forlange længdespaltning af hovedet eller kroppen af ethvert slagtedyr.

8) Uanset nr. 6 og 7 kan Fødevarestyrelsen af hensyn til teknologiske krav eller til lokale spisevaner tillade, at svin fremlægges til undersøgelse uden at være midtflækket. Såfremt undersøgelsen kræver det, kan embedsdyrlægen forlange længdespaltning af hovedet eller kroppen af ethvert slagtedyr.

9) Indtil undersøgelsen er afsluttet, må slagtekroppe og slagteaffald, der ikke er blevet undersøgt, ikke kunne komme i kontakt med de slagtekroppe og det slagteaffald, der allerede er blevet undersøgt, og det er forbudt at fjerne, opskære eller foretage yderligere behandling af slagtekroppen.

10) Kød, der er beslaglagt eller erklæret uegnet til menneskeføde, maver, tarme, og biprodukter, der ikke kan benyttes som fødevarer, må ikke kunne komme i kontakt med slagtekroppe, kød eller slagteaffald, der er erklæret egnet til menneskeføde, og skal snarest muligt anbringes i specielle beholdere, der er placeret og indrettet således, at enhver forurening af andet fersk kød undgås.

11) Hvis blod eller slagteaffald fra flere dyr anbringes i samme beholder, inden undersøgelsen efter slagtningen er afsluttet, skal hele indholdet erklæres for uegnet til menneskeføde, såfremt slagtekroppen fra blot et af disse dyr er blevet erklæret uegnet til menneskeføde.

12) Afpudsning, håndtering, yderligere behandling og transport af kød, herunder slagteaffald, skal foretages under overholdelse af alle hygiejnekravene. Når kød emballeres, skal bestemmelserne i bilag 1, kapitel 2, nr. 6, og bilag 1, kapitel 11, i denne bekendtgørelse samt bestemmelserne vedrørende kontrolmærkning i autorisationsbekendtgørelsen overholdes. Emballeret kød skal oplagres i et andet lokale end det, der benyttes til uindpakket fersk kød.

Kapitel 8

Undersøgelse efter slagtningen (kødkontrol)

1) Alle dele af dyret, inklusive blodet, skal undersøges umiddelbart efter slagtningen for at sikre, at kødet er egnet til menneskeføde.

2) Undersøgelsen efter slagtning skal omfatte:

a) Besigtigelse af det slagtede dyr og dets organer.

b) Palpering af organer efter embedsdyrlægens bestemmelse.

c) Indsnit i visse organer og i lymfeknuder efter embedsdyrlægens bestemmelse. Hvis det under besigtigelsen eller palperingen af visse organer påvises, at dyret har sygelige forandringer, der kan forurene slagtekroppe, udstyr, personale eller arbejdslokaler, må indsnit i disse organer ikke foretages i slagtelokalet eller i andre dele af virksomheden, hvor fersk kød vil kunne forurenes.

d) Undersøgelse for afvigelser i konsistens, farve, lugt og eventuelt smag.

e) Laboratorieundersøgelser efter embedsdyrlægens bestemmelse, især med henblik på eventuel påvisning af restkoncentrationer af uønskede stoffer.

3) Embedsdyrlægen skal foretage undersøgelsen efter regler fastsat af Fødevarestyrelsen. I tvivlstilfælde kan embedsdyrlægen foretage de snit i og undersøgelser af relevante dele af dyret, som er nødvendige for, at der kan træffes en endelig afgørelse. Hvis embedsdyrlægen konstaterer alvorlig overtrædelse af de i dette kapitel indeholdte hygiejneregler, eller såfremt der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol, kan embedsdyrlægen træffe enhver foranstaltning, herunder nedsætte produktionstakten eller midlertidigt afbryde produktionen samt gribe ind over for anvendelsen af udstyr og lokaler.

4) Embedsdyrlægen skal foruden den generelle kontrol med slagtedyrene systematisk foretage særlige undersøgelser for specielle lidelser hos visse dyrearter efter regler fastsat af Fødevarestyrelsen.

Kapitel 9

Forskrifter for kød til opskæring

1) Opskæring af kød i mindre stykker end de i § 7, stk. 3 nævnte, udbening samt udskæring af slagteaffald må kun foregå i autoriserede opskæringsvirksomheder.

2) Virksomheden skal lette tilsynet og skal især foretage den fornødne håndtering samt stille nødvendigt udstyr til rådighed for tilsynet. Den skal efter anmodning kunne give embedsdyrlægen oplysning om, hvor det kød, der findes på virksomheden, stammer fra og de slagtede dyrs oprindelse.

3) Kød, der ikke opfylder betingelserne i § 8, nr. 2, må kun forefindes på autoriserede opskæringsvirksomheder, såfremt det opbevares i særlige afdelinger. Det skal opskæres på andre steder eller på andre tidspunkter end kød, der opfylder nævnte krav. Embedsdyrlægen skal til enhver tid have fri adgang til alle lokaler for at sikre, at ovennævnte bestemmelser overholdes.

4) På eksportopskæringsvirksomheder skal det ferske kød bringes ind i de i kapitel 3, nr. 1, litra b, omhandlede lokaler, efterhånden som der er brug for det. Kødet skal straks efter opskæring og eventuel emballering transporteres til det i kapitel 3, nr. 1, litra a, nævnte kølerum. På hjemmemarkedsopskæringsvirksomheder skal det ferske kød bringes ind i lokaler, der opfylder de i bilag 2, nr. 2, opstillede krav, efterhånden som der er brug for det. Kødet skal straks efter opskæring og eventuel emballering transporteres til kølerum, der opfylder kravene i bilag 2, nr. 3.

5) Kød, der bringes ind i opskæringslokalerne, skal være undersøgt og om nødvendigt afpudset. Arbejdspladsen til dette arbejde skal være forsynet med passende udstyr og god belysning.

6) På eksportvirksomheder må temperaturen i lokalet ikke overstige + 12°C under opskæringen.

7) Under opskæring, udbening, indpakning og emballering må kødets indre temperatur ikke overstige + 7°C.

8) Under opskæring, udbening, skiveskæring, terningskæring, indpakning og emballering skal lever, nyrer og hovedkød have en konstant temperatur på højst + 3°C.

9) Uanset bestemmelserne i nr. 7 og 8 kan kødet opskæres varmt. I så fald skal kødet transporteres direkte fra slagtelokalet til opskæringslokalet. I dette tilfælde skal slagtelokalet og opskæringslokalet være beliggende i samme bygningskompleks og så nær hinanden, at kødet, der skal opskæres, i en arbejdsgang bringes fra slagtelokalet til opskæringslokalet, hvor opskæringen straks skal finde sted. Kødet skal straks efter opskæring og eventuel emballering transporteres til et egnet kølerum.

10) Fødevareregionen kan meddele tilladelse til at opskære kød, som ikke er fuldt nedkølet, på følgende betingelser:

a) Slagtekroppene skal transporteres fra slagtelokalet efter afkøling i kølerum, der er udstyret med luftkøleelementer, der gør det muligt at køle kvægkroppene ned til en indre temperatur på + 7°C inden for 48 timer og svinekroppene inden for 20 timer, til opskæringslokalet, hvor rumtemperaturen ikke må overstige + 12°C, og som befinder sig i samme bygningskompleks som kølerummene.

b) Kødet overføres i én omgang.

c) Slagtekroppene føres ind i opskæringslokalet og udbenes, inden deres indre temperatur har nået + 7°C, hvis opskæringen af kvægkroppene foretages senest 48 timer og svinekroppene senest 20 timer efter slagtningen.

d) Tidsrummet mellem kødets ankomst til opskæringslokalet og den videre afkøling må ikke overstige 60 minutter.

e) Når opskæringen og emballeringen er sluttet, transporteres kødet straks til passende kølerum.

11) Opskæringen skal udføres, så forurening af kødet undgås. Bensplinter og koaguleret blod skal fjernes. Kød, der hidrører fra opskæring, og som ikke er beregnet til menneskeføde, anbringes efterhånden i det udstyr, de beholdere eller lokaler, der er omhandlet i kapitel 1, nr. 10, eller bilag 2, kapitel 1, nr. 9.

Kapitel 10

Sundhedskontrol med opskåret og oplagret kød

1) Opskæringsvirksomheder og køle- og fryselagre skal underkastes kontrol af en embedsdyrlæge.

2) Embedsdyrlægens kontrol omfatter følgende opgaver:

a) Kontrol med ind- og udgående fersk kød.

b) Sundhedskontrol med det ferske kød, som findes i de under nr. 1 nævnte virksomheder.

c) Sundhedskontrol med det ferske kød før kødets opskæring og ved dets afsendelse fra de under nr. 1 nævnte virksomheder.

d) Kontrol med renligheden hvad angår lokaler, anlæg og værktøj i henhold til kapitel 5 samt med personalets hygiejne, herunder beklædningen.

e) Enhver anden kontrol, som embedsdyrlægen skønner nødvendig for overholdelsen af bestemmelserne i denne bekendtgørelse.

Kapitel 11

Indpakning og emballering af fersk kød

1) Emballagen (f.eks. kasser, kartoner) skal opfylde alle hygiejnekrav, herunder specielt:

a) Emballagen må ikke kunne ændre kødets organoleptiske egenskaber.

b) Emballagen må ikke kunne overføre stoffer, der er skadelige for den menneskelige sundhed, til kødet.

c) Emballagen skal være tilstrækkelig solid til at yde en effektiv beskyttelse af kødet under transport og håndtering.

d) Træ må ikke anvendes. Dog kan træ anvendes til slagtekroppe af lam eller gedekid, når alle forholdsregler er truffet for at undgå kontakt mellem kødet og emballagen, hvis indpakningen går i stykker.

2) Emballage må ikke genanvendes til emballering af kød, medmindre den er af korrosionsbestandigt materiale, der er let at rengøre, og forud er rengjort og desinficeret.

3) Såfremt opskåret fersk kød eller slagteaffald indpakkes, skal det ske straks efter opskæringen i overensstemmelse med hygiejnekravene. Med undtagelse af stykker af spæk og brystflæsk skal opskåret kød og slagteaffald altid være indpakket i en beskyttelsesindpakning, medmindre det transporteres ophængt. Denne indpakning skal være gennemsigtig og farveløs samt opfylde bestemmelserne i nr. 1, litra a og b. Den må ikke genanvendes til indpakning af kød. Indpakningen behøver dog ikke være farveløs, såfremt der er tale om frosset kød, som uden yderligere behandling anvendes som råvare til kødprodukter, hakket kød eller tilberedt kød. Når levere, nyrer eller hjerter omsættes, må hver pakning kun indeholde organer fra en dyreart.

4) Indpakket kød skal emballeres.

5) Hvis indpakningen yder samme beskyttelse som emballage, behøver den dog ikke at være gennemsigtig og farveløs. Eurokasser kan også anvendes som ydre emballage, hvis de øvrige betingelser i nr. 1 er opfyldt.

6) Opskæring, udbening, indpakning og emballering kan foretages i samme lokale, når betingelserne nævnt i nr. 7 eller 8 er opfyldt.

7) Opskæring, udbening, indpakning og emballering kan foretages i samme lokale, jf. nr. 6, når

a) lokalet er tilstrækkeligt stort og således indrettet, at hygiejnekravene opfyldes,

b) emballager og indpakningsmaterialer straks efter fremstillingen anbringes i en lukket beskyttelsesindpakning og sikres mod beskadigelser under transport til virksomheden, hvor de opbevares hygiejnisk i et særskilt lokale,

c) emballagelagrene er støvtætte og sikret mod skadedyr og ikke har luftforbindelse med lokaler, der indeholder stoffer, som kan forurene fersk kød. Emballage må ikke opbevares på gulvet,

d) emballagen samles hygiejnisk, inden den bringes ind i lokalet,

e) emballagen bringes ind i lokalet på hygiejnisk vis og anvendes med det samme. Emballagen må ikke håndteres af personer, der håndterer fersk kød, og

f) kødet umiddelbart efter emballeringen anbringes i de hertil beregnede lagerrum,

8) Opskæring, udbening, indpakning og emballering kan foretages i samme lokale, jf. nr. 6, når eurokasserne, som skal opfylde kravene i nr. 2, er rengjort og desinficeret, inden de bringes ind i lokalet.

9) Den emballage, der er omtalt i dette kapitel, må kun indeholde opskåret kød af samme dyreart. Dette gælder dog ikke færdigpakker bestemt til direkte salg til forbrugeren.

Kapitel 12

Certifikat

1) Det originale eksemplar af det certifikat, som skal ledsage kødet under transporten til bestemmelsesstedet, skal være udstedt af en embedsdyrlæge ved læsningen.

Kapitel 13

Oplagring

1) Fersk kød skal afkøles straks efter undersøgelsen efter slagtningen. Den indre temperatur holdes konstant på højst + 7°C for slagtekroppe og delstykker og + 3°C for slagteaffald.

2) Fødevareregionen kan i enkelte tilfælde indrømme undtagelser fra de i nr. 1 nævnte temperaturkrav med henblik på transport af kød til andre kødvirksomheder eller slagterforretninger, der er beliggende i umiddelbar nærhed af slagteriet, for så vidt transporten ikke varer over to timer.

3) Fersk kød til indfrysning skal hidrøre direkte fra et slagteri eller en opskæringsvirksomhed.

4) Indfrysning af fersk kød må kun foregå i lokaler på den samme virksomhed, hvor kødet er udvundet eller opskåret, eller på køle- og fryselagre og kun ved hjælp af egnet udstyr.

5) Fersk kød og slagteaffald til indfrysning skal indfryses straks, medmindre kødet skal modnes. I sidstnævnte tilfælde skal kødet indfryses umiddelbart efter modning.

6) Hele kroppe, halve kroppe og halve kroppe opskåret i højst tre delstykker eller kvarte kroppe til indfrysning skal indfryses umiddelbart efter udligning.

7) Opskåret kød til indfrysning skal indfryses umiddelbart efter opskæringen. Frosset kød skal have en centrumstemperatur på -12°C eller derunder og derefter lagres ved temperaturer, der ikke må være højere end denne.

8) Andre varer, der kan indvirke på kødets hygiejne eller forurene det, må ikke oplagres i de i kapitel 4, nr. 1 og 2, omhandlede lokaler, medmindre det ferske kød er emballeret og anbragt separat.

9) Opbevaringstemperaturen i de i kapitel 4, nr. 1 og 2, omhandlede lagerlokaler skal registreres.

Kapitel 14

Transport

1) Fersk kød skal transporteres i transportmidler, der er forsynet med en tæt lukkemekanisme. Ved forsendelse til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, Norge eller San Marino af fersk kød, som under transporten føres i transit gennem et land, som ikke er medlem, skal det ferske kød transporteres i transportmidler, som er plomberet. Transportmidlerne skal være udformet og udstyret således, at de i kapitel 13 fastsatte temperaturer holdes under hele transporten. Som undtagelse fra første afsnit kan hele kroppe, halve kroppe og halve kroppe opskåret i højst tre delstykker eller kvarte kroppe transporteres ved temperaturer, der er højere end de temperaturer, der er fastsat i kapitel 13, på betingelser fastsat af Fødevarestyrelsen.

2) Transportmidler, der er bestemt til transport af fersk kød, skal opfylde følgende betingelser:

a) De indvendige vægge eller andre dele, der kan komme i berøring med kødet, skal være af korrosionsbestandigt materiale og må hverken kunne indvirke på kødets organoleptiske egenskaber eller gøre det farligt for den menneskelige sundhed. De indvendige vægge skal være glatte og lette at rengøre og desinficere.

b) De skal være forsynet med effektive anordninger til beskyttelse af kødet mod insekter og støv, og de skal være så tætte, at væsker ikke kan løbe ud.

c) Til transport af uemballerede hele kroppe, halve kroppe og halve kroppe opskåret i højst tre delstykker eller kvarte kroppe samt af opskåret, uemballeret kød skal de være forsynet med ophængningsanordninger af korrosionsbestandigt materiale anbragt i en sådan højde, at kødet ikke kan berøre gulvet. Ved flytransport kræves dog ikke ophængningsanordninger, såfremt der forefindes korrosionsbestandige faciliteter til indladning, opbevaring og udladning af kødet.

3) De til kød bestemte transportmidler må aldrig anvendes til transport af levende dyr eller produkter, der kan indvirke på eller forurene kød.

4) Produkter, der eventuelt kan indvirke på kødets hygiejne eller forurene det, må ikke transporteres i samme transportmiddel samtidig med kød, medmindre der er truffet særlige sikkerhedsforanstaltninger. Emballeret og uemballeret kød skal transporteres hver for sig, medmindre der i samme transportmiddel findes en tilstrækkelige adskillelse, således at uemballeret kød ikke kommer i berøring med emballeret. Maver må kun transporteres, hvis de er skoldede eller rensede, og hoveder og tæer kun hvis de er blevet afhudet eller skoldet og skrabet.

5) Fersk kød må ikke transporteres i et transportmiddel, der ikke er rengjort og desinficeret.

6) Uemballerede hele kroppe og halve kroppe opskåret i højst tre delstykker eller kvarte kroppe skal altid transporteres hængende, undtagen ved flytransport i henhold til nr. 2, litra c. Andre delstykker og slagteaffald skal ophænges eller anbringes på stativer, såfremt de ikke er emballeret eller anbragt i korrosionsbestandige beholdere. Stativer, emballage og beholdere skal opfylde hygiejnekravene. Tarme skal altid transporteres i emballage, der er solid og uigennemtrængelig for væsker og fedtstoffer. Emballagen må ikke genanvendes, før den er renset og desinficeret.

7) Embedsdyrlægen skal inden afsendelsen sikre sig, at transportmidlerne og indladningsforholdene er i overensstemmelse med de i dette kapitel fastsatte hygiejnekrav.

 


Bilag 2

Kapitel 1

Generelle krav til hjemmemarkedsvirksomheder

1) Hjemmemarkedsvirksomheder skal som mindstekrav have de i nr. 2-14 nævnte lokaler og faciliteter.

2) I lokaler, hvor fersk kød udvindes og behandles:

a) Gulv af vandtæt materiale, der let kan rengøres og desinficeres, og som ikke kan rådne, indrettet således, at vand har afløb uden vanskelighed. For at forhindre lugt skal vandet bortledes gennem afløb med vandlås og rist.

b) Glatte, bestandige og vandtætte vægge, der i mindst 2 m højde (slagtelokaler dog i mindst 3 m højde) skal være dækket med lys, vaskbar beklædning. Anvendelse af trævægge i de i bilag 1, kapitel 4, nr. 1, omhandlede lokaler, der er opført før 1. juli 1991, er dog ikke grundlag for tilbagekaldelse af godkendelsen.

c) Døre af lugtfrit materiale, der ikke kan rådne, og som er lette at rengøre.

d) Lugtfrit isoleringsmateriale, der ikke kan rådne.

e) Tilstrækkelig ventilation og om nødvendigt god emudsugning.

f) Tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning, der ikke ændrer farverne.

3) Såfremt der oplagres kød i den pågældende virksomhed, skal der være et oplagringslokale, der opfylder kravene i nr. 2, litra a, b og c.

4) Tilstrækkelige anordninger med varmt vand til rensning og desinfektion af hænder og til rensning af værktøj så tæt ved arbejdsstedet som muligt. Håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler til rådighed samt hygiejniske midler til at tørre hænder med,

5) På stedet eller i et tilstødende lokale en anordning til desinficering af værktøj, hvor vandet skal have en temperatur på mindst 82°C.

6) Passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr, så som insekter, rotter og mus.

7) Inventar og værktøj, så som opskæringsborde, udskiftelige skæreplader, beholdere, transportbånd og save, af korrosionsbestandigt materiale, der ikke påvirker kødet, og som let kan renses og desinficeres. Anvendelse af træ er forbudt.

8) Fittings og udstyr af korrosionsbestandigt materiale, der opfylder de hygiejniske krav vedrørende:

a) håndtering af kød, og

b) oplagring af beholdere med kød, så hverken kød eller beholdere kommer i direkte berøring med gulv eller vægge.

9) Specielle vandtætte korrosionsbestandige beholdere, forsynet med låg og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, til opbevaring af kød, der ikke er beregnet til menneskeføde, og som skal fjernes eller tilintetgøres ved arbejdsdagens afslutning.

10) Køleanlæg, som sikrer, at de i bilag 1, kapitel 9, nr. 7 og 8, og kapitel 13, nr. 1 og 7, fastsatte indre temperaturer i kødet overholdes. Afløb fra køleanlæg skal være forbundet med spildevandsledninger, og spildevandet må ikke kunne forurene kødet.

11) Et anlæg som sikrer en tilstrækkelig forsyning med drikkevand under tryk i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Undtagelsesvis er forsyning med vand, der ikke er drikkevand, dog tilladt til fremstilling af damp, brandslukning og køling af kølemaskiner, såfremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelsen af dette vand til andre formål, og der ikke er risiko for forurening af fersk kød. Ledninger til vand, der ikke er drikkevand, skal være let kendelige fra drikkevandsledninger.

12) Et anlæg til tilstrækkelig forsyning med varmt vand af drikkevandskvalitet, i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

13) Et afløbssystem, der giver mulighed for hygiejnisk udledning af spildevand.

14) Mindst en vask samt vandklosetter. Der må ikke være direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne. Håndvasken skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være hygiejnisk udstyr til at rense og desinficere hænderne med samt hygiejniske midler til at tørre hænder med. Håndvaskene skal forefindes i nærheden af toiletterne.

Kapitel 2

Særlige krav til hjemmemarkedsslagterier

1) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal hjemmemarkedsslagterier som mindstekrav have:

a) Opstaldningslokaler med tilstrækkelig kapacitet til dyr, der tilbringer natten på slagteriets område.

b) Slagtelokale samt lokaler svarende til de aktiviteter, der udøves i forbindelse med slagtningen, af en sådan størrelse, at arbejdet kan udføres på en hygiejnisk måde.

c) En afdeling i slagtelokalet til bedøvelse og afblødning, som er klart adskilt fra omgivelserne.

d) Mure i slagtelokalet, som kan vaskes indtil mindst 3 meters højde eller op til loftet. Ved slagtningen skal emmen fjernes i tilstrækkelig grad.

e) Et ophængningssystem, så den videre behandling efter bedøvelse så vidt muligt udføres på frithængende dyr. Dyrene må i intet tilfælde berøre gulvet under afhudningen.

f) Et kølerum med en kapacitet svarende til slagtningens omfang og art med et adskilt område eller et område, der kan adskilles, til opbevaring af tilbageholdte slagtekroppe, medmindre de straks under officiel kontrol afsendes til en specialiseret virksomhed med henblik på yderligere kontrol.

2) I slagtelokaler er det forbudt at tømme maver og tarme og at opbevare huder, horn, klove og svinebørster. I slagtelokalet kan maver og tarme renses, hvis det ikke sker samtidig med slagtningen.

3) Hvis gødningen ikke dagligt kan fjernes fra slagteriets område, skal den opbevares på et sted, som er klart adskilt fra omgivelserne.

4) Dyr, der føres ind i slagtelokalet, skal straks bedøves og slagtes.

5) Syge dyr eller dyr, der mistænkes for at være syge, må ikke slagtes på virksomheden, medmindre fødevareregionen har givet tilladelse hertil som en undtagelse. I tilfælde af undtagelse skal slagtningen foretages under embedsdyrlægens opsyn, og der træffes foranstaltninger til at undgå forurening. Lokalerne skal rengøres og desinficeres specielt under embedsdyrlægens tilsyn, inden de på ny må benyttes til slagtning af dyr.

6) I slagterierne skal der være et lokale med et aflåseligt skab til brug for embedsdyrlægen under arbejdet.

 


Bilag 3

Kapitel 1

Betingelser, der skal opfyldes af laboratorier til påvisning af trikiner

1) Laboratorier til påvisning af trikiner skal befinde sig i umiddelbar nærhed af de lokaler, hvor slagtningen af svin eller heste finder sted, og skal mindst råde over de i nr. 2-15 nævnte lokaler og faciliteter.

2) Et aflåseligt lokale med tilstrækkeligt udstyr til behandling af præparater. Væggene skal være glatte og i indtil 2 meters højde være dækket med lys beklædning eller maling, som tåler afvaskning. Der skal være et laboratorium for hver anvendt undersøgelsesmetode.

3) Et aflåseligt lokale med tilstrækkeligt udstyr, hvis der anvendes trikinoskop til undersøgelsen.

4) Et tilstrækkeligt ventilationsanlæg og - såfremt det er nødvendigt - et klimaanlæg, der giver mulighed for at holde en omgivende temperatur på højst 25°C.

5) Tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning, der ikke ændrer farverne. Kraftigt sollys skal undgås.

6) Tilstrækkeligt udstyr til rensning og desinfektion af hænder i det lokale, hvor præparaterne undersøges.

7) Eventuelt et kølerum til opbevaring af kødprøver.

8) Et vaskerum til rensning og desinfektion af undersøgelsesredskaberne (f.eks. beholdere til prøver, kompressorier, knive og sakse) forsynet med:

a) et gulv af vandtætte materialer, der let lader sig rense og desinficere, og som ikke kan rådne, og

b) glatte vægge, der i indtil 2 meters højde er dækket med en lys beklædning eller med maling, som tåler afvaskning.

9) Garderober, håndvaske, opholdslokaler og toiletter med vandskylning.

10) Håndvaske med rindende varmt og koldt vand, rense- og desinfektionsmidler samt engangshåndklæder.

11) Vandtætte, korrosionsbestandige beholdere, forsynet med hermetisk sluttende låg og fremstillet således, at ikke-bemyndiget fjernelse af indholdet forhindres. Disse beholdere er bestemt til indsamling af prøverester.

12) Installationer, der giver tilstrækkelig forsyning med koldt og varmt drikkevand.

13) Et afløbssystem for spildevand i henhold til de bestemmelser, der gælder for slagterier.

14) Egnede anordninger til beskyttelse mod uønskede dyr, såsom insekter, gnavere osv.

15) Bestemmelsen i nr. 8 finder altid anvendelse, når den trikinoskopiske metode anvendes. I andre tilfælde finder bestemmelsen ikke anvendelse, såfremt laboratoriet er udstyret med en stor, korrekt monteret vask.

Kapitel 2

Bestemmelser for personale, lokaler, inventar og redskaber i laboratorier til påvisning af trikiner

1) Den størst mulige renlighed kræves af personalet samt med hensyn til lokaler, inventar og redskaber:

a) Personalet skal være iført rent arbejdstøj, vaske hænder flere gange i løbet af en arbejdsdag samt hver gang arbejdet genoptages.

b) Intet dyr må komme ind i laboratorierne.

c) Inventar og redskaber, der anvendes i forbindelse med arbejdet, skal holdes i upåklagelig og proper stand. Der skal foretages omhyggelig rensning og desinfektion flere gange i løbet af en arbejdsdag samt ved arbejdsdagens afslutning.

2) Anvendelsen af drikkevand er påbudt til ethvert formål.

3) For så vidt angår helbredstilstanden for det personale, der er beskæftiget med udtagelse af kødprøver til undersøgelse, gælder de bestemmelser, der er fastsat i bekendtgørelse om helbredskontrol m.v. på visse levnedsmiddelvirksomheder.

4) De kødprøver, der er nødvendige for undersøgelsen, skal udtages umiddelbart efter slagtningen og straks undersøges i slagteriets laboratorium til påvisning af trikiner.

5) For at forebygge træthed og følgerne deraf skal kontrolpersonalet have korte pauser i arbejdet.

Kapitel 3

Bestemmelser for trikinoskoper

1) Trikinoskopets konstruktion og type skal opfylde de i nr. 2-12 nævnte minimumskriterier.

2) Let betjening.

3) Kraftigt lys:

a) Kontrolresultaterne skal være nøjagtige, selv om lokalerne ikke er fuldstændigt mørklagte.

b) Lyskilden skal være en projektør på 100 W (12 V).

4) Tilstrækkelig forstørrelse:

a) Forstørrelse ved normalt arbejde: 50 gange.

b) Forstørrelse 80-100 gange med henblik på en nøjagtig bedømmelse af genstande, som ikke klart kan identificeres ved en normal arbejdsforstørrelse i forbindelse med præparater, hvis kvalitet kan drages i tvivl.

5) Opløsningsevne: Alle forstørrelser skal give et klart og præcist billede i tydelige farver.

6) Omskifter: Enhver ændring af forstørrelsen skal ledsages af automatisk justering af billedets lysstyrke.

7) Kontrastforøgelse:

a) Samlelinsen skal udstyres med en irisblænde, der gør det muligt at forøge kontrasten i forbindelse med dybtgående undersøgelse af vanskelige tilfælde.

b) Irisblænden skal være let at indstille (f.eks. styrearm, der sidder fast på trikinoskopbordet).

8) Let fokusering:

a) Hurtig fokusering ved hjælp af en justeringsring.

b) Nøjagtig fokusering ved hjælp af en styrearm.

9) Spændingsjustering, der gør det muligt at opnå netop den lysmængde, som den pågældende situation kræver.

10) Forskydning af kompressoriet i en retning. Der skal være et system med automatisk blokering, der skal sikre forskydning af kompressoriet (objektglas) i en retning for at forhindre enhver form for ubetimelig forskydning.

11) Uhindret syn mod projektionsfladen.

12) Projektionsoverflade:

a) Diameter på mindst 54 cm.

b) Høj reflektionsevne.

c) Holdbar.

d) Skal kunne demonteres.

e) Let at rengøre.

 


Bilag 4

Kapitel 1

Opmærkning af slagtedyr

1) Slagteriet skal sikre en kendemærkning gennem hele slagteforløbet af de dyr og dele heraf, som skal behandles efter bestemmelserne om specificeret risikomateriale.

Kapitel 2

Bedøvelse og aflivning

1) Risikoen for spredning af specificeret risikomateriale under bedøvelses- og aflivningsprocessen skal reduceres mest muligt.

2) Hjernevæv, der er trængt ud af kraniet efter anvendelse af boltpistol, skal opsamles, behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

Kapitel 3

Slagtemæssig behandling af hovedet

1) Hovedet skal afslagtes, så risikoen for spredning af specificeret risikomateriale reduceres mest muligt.

2) Såfremt tungen fra kvæg afskæres, skal det foregå i overensstemmelse med § 16.

Kapitel 4

Udbening af hovedet

1) Der må ikke ske omsætning af ikke-udbenede hoveder mellem kødforarbejdende virksomheder.

2) Tonsiller fra kvæg uanset alder samt fra får og geder over 12 måneder skal efter veterinærkontrollens undersøgelse af slagtekroppen med tilhørende organer fjernes, behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

3) Såfremt udbening af hovedet af kvæg foretages, skal det foregå på slagteriet i overensstemmelse med § 17.

4) Kraniet med hjerne og øjne skal enten straks efter veterinærkontrollens undersøgelse af slagtekroppen med tilhørende organer og frigivelse heraf eller straks efter udbeningen behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

Kapitel 5

Fjernelse af rygmarv

1) Midtflækningen skal foretages, så risikoen for forurening af slagtekroppen og andre slagtekroppe med savsmuld eller rygmarv reduceres mest muligt.

2) Efter midtflækning skal snitfladen renses for savsmuld.

3) Rygmarven skal fjernes fuldstændigt.

4) Rygmarven fra får og geder kan fjernes ved udsugning, efter midtflækning eller ved at den del af rygsøjlen, der omgiver rygmarven, afsaves eller afhugges og derefter behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

Kapitel 6

Fjernelse af tarmen og mesenterium fra kvæg

1) Efter veterinærkontrollens undersøgelse af slagtekroppen med tilhørende organer og frigivelse heraf skal tarmen fra duodenum til rektum med tilhørende mesenterium fra kvæg, uanset alder, fjernes, behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

Kapitel 7

Fjernelse af milt og ileum fra får og geder

1) Efter veterinærkontrollens undersøgelse af slagtekroppen med tilhørende organer og frigivelse heraf skal milt og ileum fra samtlige får og geder, uanset alder, fjernes, behandles og bortskaffes som specificeret risikomateriale.

Kapitel 8

Særlige hygiejne- og kontrolforskrifter for inventar og redskaber, der kommer i berøring med specificeret risikomateriale

1) Ved fjernelse, behandling og bortskaffelse af specificeret risikomateriale skal der udvises særlig omhu og god hygiejne for at undgå krydskontaminering.

2) Beholdere, som anvendes til opsamling af specificeret risikomateriale, skal opmærkes, så de tydeligt kan kendes fra beholdere til kød, dyrefoder samt andet destruktionsaffald, f.eks. ved at de har en særlig farve.

3) Brynjehandske må kun anvendes i forbindelse med en overtrækshandske, der let kan rengøres og desinficeres eller udskiftes, bortset fra ved afskæring af rygsøjle.

Kapitel 9

Behandling og bortskaffelse af specificeret risikomateriale

1) Specificeret risikomateriale skal så hurtigt som muligt anbringes i de til dette formål særligt opmærkede beholdere.

2) Indholdet i disse beholdere skal med passende mellemrum overføres til en eller flere sekundære beholdere, hvori indholdet forbliver indtil afhentning til en hertil særligt godkendt virksomhed.

3) Specificeret risikomateriale skal farves eller mærkes. Farvningen eller mærkningen skal ske så hurtigt som muligt og senest straks efter hver overførsel til de sekundære beholdere. Såfremt der anvendes farvning, skal der farves med farvestof på en sådan måde, at farven er klart synlig på hele overfladen af det specificerede risikomateriale.

 

Bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v. 1)

I medfør af § 36, stk. 2, § 37, § 38, stk. 2, § 42, § 44, stk. 4, § 52, § 61, § 63, § 66, stk. 3, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om egenkontrol i primærproduktion, jf. definitionen heraf i bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning og betingelser i forbindelse hermed ved behandling og salg af animalske fødevarer (autorisationsbekendtgørelsen), fødevarevirksomheder samt virksomheder, der indfører, fremstiller eller sælger materialer eller genstande bestemt til kontakt med fødevarer. Bekendtgørelsen berører ikke øvrige bestemmelser om egenkontrol fastsat andetsteds.

Kapitel 2

Egenkontrol

§ 2. Følgende primærproducenter skal udføre egenkontrol med det formål at medvirke til at sikre, at sundhedsrisici overvåges således, at fødevarer ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed:

1) primærproducenter omfattet af bekendtgørelse om fjerkrækontrol, hvor fødevareregionen foretager tilsyn i oprindelsesbesætningerne,

2) primærproducenter af toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle,

3) primærproducenter, som producerer, behandler og sælger rå mælk, og

4) primærproducenter, som indvinder vand med henblik på emballering og salg under varebetegnelsen "naturligt mineralvand" eller "kildevand".

Stk. 2. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 1, skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer registrering af de oplysninger, der er fastsat i bilag til bekendtgørelse om fjerkrækontrol.

Stk. 3. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 2, skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer overholdelse af

1) mikrobiologiske grænseværdier i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer

2) grænseværdier for algegifte og giftige alger, bestemmelser om logbogsblade, registrerings- og transportdokumenter samt krav om fiskeri m.v. og høst, og placering af vandindtag i forhold til forureningskilder nævnt i bekendtgørelse om muslinger m.m., og

3) grænseværdier for kemiske forureninger i bekendtgørelse om visse forureninger i fødevarer.

Stk. 4. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 3, skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer overholdelse af

1) grænseværdier for celletal og frysepunkt i bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.,

2) grænseværdier for kimtal, Staphylococcus aureus og Salmonella i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer og

3) grænseværdier for lægemiddelrester i bekendtgørelse om lægemidler til dyr.

Stk. 5. For primærproducenter omfattet af stk. 1, nr. 4, skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand vedrørende de mikrobiologiske parametre, der gælder ved udspringet, samt betingelserne for indvinding.

§ 3. Primærproducenter skal iværksætte foranstaltninger til løsning af de problemer, som konstateres i forbindelse med egenkontrollens gennemførelse.

§ 4. Virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtninger (mobile slagteanlæg) registreret i henhold til § 44, stk. 4, i fødevareloven, jf. autorisationsbekendtgørelsen, skal udføre egenkontrol efter HACCP- principperne, jf. § 5, stk. 3 - 4 med det formål at sikre, at fødevarer ved anvendelse på sædvanlig måde ikke kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Stk. 2. For virksomheder omfattet af stk. 1 skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om fødevarehygiejne, der vedrører slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtninger.

Stk. 3. For virksomheder omfattet af stk. 1 skal egenkontrollen omfatte procedurer, der sikrer registrering af de oplysninger, der er fastsat i bilag 1.

Stk. 4. Virksomheder omfattet af stk. 1 skal årligt til den lokale fødevareregion for hver dyreart indberette

1) antal dyr, der er ydet assistance til slagtning af, og

2) antal besætninger, hvori assistancen er ydet.

Stk. 5. Indberetning efter stk. 4 skal foretages for det foregående kalenderår inden 1. februar.

§ 5. Virksomheder, som er autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt i henhold til §§ 44-48 i fødevareloven, jf. autorisationsbekendtgørelsen, skal udføre egenkontrol med det formål at medvirke til at sikre, at fødevarer eller materialer eller genstande bestemt til kontakt med fødevarer ikke sælges, hvis de ved anvendelse på sædvanlig måde kan udgøre en risiko for menneskers sundhed.

Stk. 2. For primærproducenter, der er autoriseret eller godkendt i henhold til § 6, stk. 2-4, i autorisationsbekendtgørelsen, finder denne bekendtgørelses regler om egenkontrol i virksomheder anvendelse.

Stk. 3. Egenkontrollen skal tilrettelægges efter principperne i HACCP-systemet:

1) Analyse af mulige sundhedsrisici i forbindelse med virksomhedens aktiviteter og identifikation af de steder og processer, hvor sundhedsrisici kan opstå.

2) Afgørelse af, hvilke af de identificerede risici, der kan styres, dvs. hvor en sundhedsrisiko kan elimineres eller reduceres (kritiske kontrolpunkter).

3) Fastlæggelse af grænseværdier og gennemførelse af effektive overvågningsprocedurer for de kritiske kontrolpunkter.

4) Iværksættelse af foranstaltninger til løsning af problemer, når overvågningsprocedurerne afslører uregelmæssigheder i forbindelse med styring af de kritiske kontrolpunkter.

5) Regelmæssig revision af analysen, de kritiske kontrolpunkter og overvågningsprocedurerne. Revision skal altid foretages, når virksomhedens aktiviteter ændres.

Stk. 4. Egenkontrollen skal fastsættes under hensyntagen til de aktiviteter, der udøves hos virksomheden, og skal omfatte:

1) råvarer,

2) produktion,

3) færdigvarer,

4) vedligeholdelse,

5) rengøring og desinfektion og

6) personlig hygiejne.

Stk. 5. Virksomheden skal foruden den egenkontrol, der fremgår af stk. 1, 3 og 4, i relevant omfang udføre egenkontrol, der sikrer, at fødevarerne, materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer og virksomheden opfylder fødevarelovgivningen i øvrigt, herunder bestemmelser om fødevarers sammensætning, mærkning og markedsføring og de i bilag 2 anførte særlige egenkontrolprocedurer.

§ 6. Prøver udtaget i henhold til § 2, stk. 3 og 4, og bilag 2, kapitel 1, nr. 2, nr. 5, nr. 9, nr. 10, nr. 13, 2. pkt., nr. 14, nr. 16, nr. 17, nr. 21 og nr. 23 og kapitel 3, nr. 5 skal analyseres på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium.

§ 7. Brancheorganisationer kan udarbejde branchekoder, som skal godkendes af Fødevarestyrelsen. Virksomheder kan benytte sig af disse branchekoder i forbindelse med etablering af egenkontrollen.

Stk. 2. Forslag til væsentlige ændringer af branchekoder skal indsendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en godkendelse af en branchekode, hvis forudsætningerne for godkendelsen ændres væsentligt.

Stk. 4. Fødevarestyrelsen kan fastsætte frister i forbindelse med udarbejdelse af branchekoder.

§ 8. P rimærproducenter og virksomheder skal dokumentere egenkontrollens gennemførelse og resultater. Dokumentationen og egenkontrolprogrammet skal til enhver tid være tilgængelig for fødevareregionen.

Stk. 2. Dokumentation for fødevarer, for hvilke der ikke er fastsat en særlig opbevaringstemperatur, og som er omfattet af bekendtgørelse om kødprodukter, bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v., samt fødevarer omfattet af bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land, bekendtgørelse om behandling og opbevaring m.v. af fisk og fiskevarer om bord i fartøjer og bekendtgørelse om muslinger m.v., skal opbevares i produktets holdbarhedstid dog i mindst 2 år.

Stk. 3. Dokumentation for kølede fødevarer omfattet af bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød samt bekendtgørelse om kødprodukter skal opbevares i mindst 6 måneder efter varens sidste anvendelsesdato eller dato for mindste holdbarhed.

Stk. 4. Dokumentation for kølede og frosne fødevarer omfattet af bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskefartøjer i land, bekendtgørelse om behandling og opbevaring m.v. af fisk og fiskevarer om bord i fartøjer og bekendtgørelse om muslinger m.m. skal opbevares i produktets holdbarhedstid dog i mindst 2 år

Stk. 5. Dokumentation for kølede fødevarer omfattet af bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v., skal opbevares i mindst 2 måneder regnet fra produktets sidste anvendelsesdato eller dato for mindste holdbarhed. Dog skal analyseresultater i forbindelse med bilag 13 opbevares i mindst 2 år.

Stk. 6. Ved dokumentation, der ikke er omfattet af stk. 2-4, skal primærproducenten eller virksomheden fastlægge opbevaringsperioden for dokumentationen i forbindelse med udarbejdelse af egenkontrolprogrammet.

§ 9. Virksomheden skal i egenkontrolprogrammet beskrive de procedurer, som forventes fulgt for at opfylde kravene i artikel 19 i Europa-parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed.

Kapitel 3

Godkendelse af egenkontrolprogrammet

§ 10. Primærproducenter og virksomheder skal beskrive egenkontrollen i et egenkontrolprogram, som skal indsendes til fødevareregionen.

Stk. 2. For nyetablerede virksomheder og virksomheder, der skal have fornyet autorisation eller godkendelse, skal egenkontrolprogrammet indsendes sammen med ansøgning om autorisation eller godkendelse, jf. dog §§ 11 og 12.

Stk. 3. Fødevareregionen godkender egenkontrolprogrammet.

§ 11. Følgende virksomheder er fritaget fra kravet om indsendelse i § 10:

1) Engrosvirksomheder, hvortil der er krav om godkendelse eller registrering.

2) Detailvirksomheder, hvortil der er krav om registrering.

3) Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, jf. autorisationsbekendtgørelsen.

Stk. 2. Primærproducenter og godkendte detailvirksomheder, der benytter en branchekode ved etableringen af egenkontrollen, er fritaget fra kravet om indsendelse i § 10.

Stk. 3. Fødevareregionen kan fritage andre primærproducenter og detailvirksomheder, som er godkendte eller registrerede, fra kravet om indsendelse i § 10.

Stk. 4. Primærproducenter og virksomheder, der er fritaget for kravet om indsendelse, får egenkontrolprogrammet godkendt ved tilsyn.

§ 12. Fødevareregionen kan fastsætte, evt. branchevist, frist for indsendelse af egenkontrolprogrammet for virksomheder, der er autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt ved bekendtgørelsens ikrafttræden.

Stk. 2. Fødevareregionen kan midlertidigt fritage virksomheder fra kravet i § 10, stk. 1, om indsendelse af egenkontrolprogrammet. Fødevareregionen kan enten samtidig med meddelelsen af fritagelsen eller efterfølgende fastsætte tidsfrist for indsendelse.

§ 13. I forbindelse med godkendelse af egenkontrolprogrammet kan der fastsættes vilkår for egenkontrollens gennemførelse, herunder bl.a. omfanget af virksomhedens dokumentation af egenkontrollen, og at analyser skal foretages på et af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§ 14. Med bøde straffes den, der

1) overtræder §§ 2-5, §§ 8-9, eller § 10, stk. 1 eller 2, eller

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af

a) § 5, stk. 4,

b) § 13,

c) bilag 4, nr. 1, litra d, eller nr. 2, litra a, eller

d) bilag 7, kapitel 2, nr. 1, litra f, nr. 2, litra a, eller kapitel 6, nr. 4.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden

§ 15. Bekendtgørelsen træder i kraft den 5. marts 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 198 af 25. marts 2004 om egenkontrol i fødevarevirksomheder m.v.

Fødevarestyrelsen, den 24. februar 2005

Anders Munk Jensen

/Janni Rose Christensen

 


Bilag 1

Supplerende egenkontrolbestemmelser for virksomheder med mobile slagteanlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med primærproducenters hjemmeslagtninger

Virksomheder omfattet af § 4 skal føre et register hvoraf følgende oplysninger fremgår:

1) CHR-nummer på den ejendom, hvor dyrene slagtes. Hvis ejendommen ikke har et CHR-nummer, navn på ejer og adresse på den ejendom, hvor dyrene slagtes.

2) Antallet af dyr og dyreart, der er slagtet, samt for dyr med individuelt nummer CKR-nummer på de slagtede dyr.

3) Slagtetidspunkt.

 


Bilag 2

Supplerende egenkontrolbestemmelser for virksomheder

Kapitel 1

Engrosvirksomheder

For engrosvirksomheder skal egenkontrollen foruden det i § 5 nævnte omfatte følgende:

1) Procedurer, der sikrer korrekt forvaltning af kontrolmærkningen, navnlig for så vidt angår etiketter, indpakningsmaterialer o.l. forsynet med kontrolmærket, i virksomheder, der foretager kontrolmærkning af animalske fødevarer i henhold til bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

2) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer, i engrosvirksomheder omfattet af bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer.

3) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om kemiske forureninger i fødevarer i engrosvirksomheder.

4) Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 5, i virksomheder omfattet af definitionen i bilag 5, som foretager den første forarbejdning af dyr eller produkter af animalsk oprindelse fra primærproducenter.

5) Procedurer, der sikrer overholdelsen af bestemmelserne i bilag 7 eller metoder til mikrobiologisk kontrol, der godtgøres at svare hertil, i virksomheder autoriseret til slagtning og slagtemæssig behandling af kvæg, svin, får, geder og heste.

6) Procedurer, der sikrer, at specificeret risikomateriale fjernes fra slagtekroppen og håndteres på slagterier i overensstemmelse med bekendtgørelse om fersk kød m.v.

7) Procedurer, der sikrer, at behandling af fersk kød, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle fra kvæg, sker i opskæringsvirksomheder i overensstemmelse med bekendtgørelse om fersk kød m.v., når disse virksomheder behandler denne type kød.

8) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om obligatorisk oksekødsmærkning i bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød, i virksomheder som omsætter oksekød.

9) Procedurer, der sikrer, at følgende bestemmelser opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af hakket kød eller tilberedt kød:

a) I den af virksomheden etablerede egenkontrol skal indgå kontrol af de råvarer, der anvendes for at sikre, at grænseværdierne i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer er overholdt i slutproduktet.

b) Virksomheden skal foretage daglige mikrobiologiske undersøgelser af hakket kød og tilberedt kød fremstillet af hakket kød bestemt for udførsel til EU samt EØS-lande. For andet hakket kød og tilberedt kød omfattet af bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød skal undersøgelserne foretages mindst een gang ugentligt eller for hver 5 produktionsdage, dog kan prøveudtagningen nedsættes til hver 2. uge, hvis virksomheden kan dokumentere tilfredsstillende prøveresultater inden for de seneste 6 uger.

c) Der skal til hver undersøgelse udtages 5 prøver til analyse. Ved undersøgelse for Salmonella kan prøverne undersøges som samleprøve. Prøverne skal være repræsentative for produktionen. For tilberedt kød, som er fremstillet af hele kødstykker, skal prøverne udtages i dybden af muskulaturen.

d) De i litra b omtalte prøver kan udtages af råvarerne, eller af færdigvarerne efter køling, frysning eller dybfrysning.

e) De mikrobiologiske undersøgelser skal foretages efter metoder foreskrevet af Fødevarestyrelsen.

10) Udtagning af prøver for at kontrollere overholdelse af normerne i bekendtgørelse om kødprodukter m.v. og overholdelse af bestemmelserne i bilag 4, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af kødprodukter eller andre produkter af animalsk oprindelse, medmindre virksomheden er meddelt fritagelse herfor, jf. bilag 4.

11) Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 4 i bekendtgørelse om kødprodukter m.v. opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af gelatine.

12) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om handelsnormerne for fjerkrækød, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød og Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af fjerkrækød.

13) Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 3 i denne bekendtgørelse samt §§ 62 og 63 i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land opfyldes, i virksomheder, herunder fartøjer, autoriseret eller godkendt i henhold til autorisationsbekendtgørelsen, afsnit III, kapitel 1, for så vidt angår fisk og fiskevarer. Der skal for kontrol af overholdelse af normerne nævnt i §§ 62 og 63 i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land udtages prøver.

14) Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i bilag 3 i denne bekendtgørelse samt bestemmelserne i bekendtgørelse om muslinger m.m. opfyldes i virksomheder, som behandler og sælger levende eller rå, frosne muslinger m.m.

15) Procedurer, der sikrer, at bestemmelserne i litra a og b samt bestemmelserne i kapitel 3 i bilag 10 til bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v. opfyldes, i virksomheder autoriseret til tilvirkning af ægprodukter.

a) Virksomheden skal føre en journal over hver behandlet serie, jf. definitionen i § 3, stk. 11 i bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.

b) Behandlingsdatoen for hver behandlet serie skal kunne identificeres ud fra optegnelserne i journalen.

16) Udtagning af prøver for at kontrollere overholdelsen af normer fastsat i bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v. og bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v. og margarine m.v., i virksomheder autoriseret til indvejning af mælk eller tilvirkning af mælk og mælkeprodukter.

17) Procedurer, der sikrer opretholdelse af en god hygiejnepraksis under hensyntagen til retningslinierne for indikatorbakterier i bilag 11, i virksomheder, der tilvirker mælkeprodukter eller kogte krebs og bløddyr m.v.

18) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne i artikel 4, stk. 3, i Kommissionens forordning (EF) nr. 1148/2001 om kontrol af overensstemmelse med handelsnormerne for friske frugter og grøntsager.

19) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om kvalitetsnormer for spisekartofler i bekendtgørelse om avl af kartofler og om salg af læggekartofler og af spisekartofler af egen avl .

20) Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 6 om supplerende egenkontrolbestemmelser for kildevand og emballeret drikkevand, der opfylder kravene i bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand, i virksomheder, der som første afsætningsled i Danmark markedsfører kildevand og emballeret drikkevand.

21) Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 10, i virksomheder, der som første afsætningsled i Danmark markedsfører fødevarer med tilsatte næringsstoffer.

22) Procedurer, der sikrer, at de i bilag 12, kapitel 1 nævnte fødevarer i overensstemmelse med bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige levnedsmidler transporteres til og fra de i bilag 12, kapitel 2 nævnte lande i godkendt isoleret materiel eller materiel, der er ledsaget af anden gyldig ATP-godkendelse, i autoriserede eller godkendte engrosvirksomheder.

23) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelser i bilag 13 i virksomheder, der modtager og behandler rå mælk.

24) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelsen i bilag 14 i virksomheder, der bringer materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer i handelen i tidligere led end detailleddet.

Kapitel 2

Rengøring og desinfektion i visse engrosvirksomheder

For slagterier, kødopskæringsvirksomheder og fiskevirksomheder samt virksomheder omfattet af kapitel 1, nr. 10, 11, 13 og 16, skal egenkontrollen endvidere omfatte udtagning af prøver for at kontrollere, at rengøring og desinfektion af lokaler, inventar og redskaber foretages effektivt. Rengøringskontrol på slagterier og i opskæringsvirksomheder skal ske efter reglerne i bilag 9.

Kapitel 3

Detailvirksomheder

For detailvirksomheder skal egenkontrol foruden det i § 5 nævnte omfatte følgende:

1) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om obligatorisk oksekødsmærkning i bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød, i virksomheder som omsætter oksekød.

2) Procedurer, der sikrer, at behandling af fersk kød, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle fra kvæg, sker i overensstemmelse med bekendtgørelse om fødevarehygiejne, i detailbutikker, herunder slagterafdelingen i supermarkeder, når disse virksomheder behandler denne type kød.

3) Procedurer, der sikrer overholdelse af bestemmelserne om handelsnormerne for fjerkrækød, jf. Kommissionens forordning (EØF) nr. 1538/91 af 5. juni 1991 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød og Rådets forordning (EØF) nr. 1906/90 om handelsnormer for fjerkrækød, i virksomheder, der opskærer eller pakker fjerkrækød.

4) Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 6 om supplerende egenkontrolbestemmelser for kildevand og emballeret drikkevand, der opfylder kravene i bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand, i virksomheder, der som første afsætningsled i Danmark markedsfører kildevand og emballeret drikkevand.

5) Procedurer, der sikrer opfyldelse af bestemmelserne i bilag 10, i virksomheder, der som første afsætningsled i Danmark markedsfører fødevarer med tilsatte næringsstoffer.

 


Bilag 3

Supplerende egenkontrolbestemmelser for fisk og fiskevarer

Kapitel 1

Parasitter

1) I den af virksomheden etablerede egenkontrol skal indgå en visuel kontrol af fisk og fiskevarer med henblik på at undersøge disse for parasitter.

2) Ved visuel kontrol med henblik på at undersøge for parasitter forstås en ikke-destruktiv undersøgelse af fisk og fiskevarer udført uden optiske forstørrelsesmidler og under gode belysningsforhold for det menneskelige øje, evt. ved gennemlysning.

3) Den visuelle kontrol skal gennemføres ved udtagning af stikprøver af et repræsentativt antal enheder. Den ansvarlige for virksomheden fastsætter omfanget og hyppigheden af kontrollen under hensyntagen til varernes art, geografiske oprindelse og anvendelse.

4) Ved manuel rensning og skylning skal der under produktion foretages løbende kontrol af bughulen på den rensede fisk samt af lever og rogn til konsum. Ved mekanisk rensning skal der udtages et repræsentativt antal stikprøver, dog mindst 10 fisk pr. parti.

5) Fiskefileter og -stykker skal kontrolleres ved filetering og udskæring. Når dette ikke er muligt, foretages undersøgelse i henhold til en opstillet udtagningsplan, der skal være tilgængelig for fødevareregionen. I udtagningsplanen skal indgå gennemlysning af varerne, når dette er teknisk muligt.

Kapitel 2

Frysning med henblik på drab af parasitter

1) Når der er foreskrevet en frysning med henblik på drab af parasitter i henhold til § 2, stk. 12, i bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land skal virksomheden sikre sig, at fisk og fiskevarer har undergået denne behandling, inden de overgår til konsum.

2) Ved afsætning skal sådanne fisk og fiskevarer være ledsaget af en attestation fra virksomheden, hvori frysebehandlingen angives.

Kapitel 3

Levende og rå, frosne muslinger m.m.

1) Virksomhedens ansvarlige skal fastsætte prøveudtagningsprogrammer for at kontrollere overholdelsen af bestemmelserne om indhold af algegifte i muslinger m.m. og om vandkvalitet ved rensning, konditionering og udsandning af muslinger m.m. fastsat i bekendtgørelse om muslinger m.m., bestemmelser om indhold af mikrobiologiske forureninger i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer m.v. samt bestemmelser om indhold af kemiske forureninger. Prøveudtagningsprogrammet skal fastsættes ud fra en risikoanalyse, der tager hensyn til bl.a. produktets karakter og planlagte anvendelse, herunder om muslinger skal afsættes levende til direkte konsum eller om de skal videreforarbejdes, temperaturen i vandet under rensning, indfrysning af rå muslinger m.m.

2) Analyseresultaterne skal suppleres med angivelse af de anvendte metoder.

3) Samtlige analyseresultater af prøver udtaget som led i virksomhedens prøveudtagningsprogram til undersøgelse for algetoksiner skal hurtigst muligt indberettes til fødevareregionen.

Kapitel 4

Kogte krebs- og bløddyr

1) Virksomhedens ansvarlige skal fastsætte prøveudtagningsprogrammer ud fra en risikoanalyse, der tager hensyn til blandt andet produkternes karakter, herunder hele eller uden skal, temperatur og kogetid.

2) Analyseresultaterne skal suppleres med angivelse af de anvendte metoder.

Kapitel 5

Fiskehelkonserves

1) Som led i egenkontrollen ved fremstilling af fiskehelkonserves skal der foretages:

a) stikprøvevis kontrol af varmebehandlingens tilstrækkelighed ved inkubation ved 37°C i 7 dage eller ved 35°C i 10 dage samt mikrobiologiske undersøgelser af fiskevaren samt beholderne til fiskevaren. Undersøgelser skal foretages i virksomhedens laboratorium eller et andet af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium,

b) udtagning af prøver med faste mellemrum af hver dags produktion for at sikre, at lukningen eller andre hermetiske lukningsmetoder er effektive. Hertil skal virksomheden råde over det nødvendige udstyr til falsekontrol af de lukkede beholdere, og

c) kontrol af, at beholdere ikke er beskadigede.

 


Bilag 4

Supplerende egenkontrolbestemmelser for pasteuriserede eller steriliserede kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere

1) Virksomheder, der fremstiller kødprodukter i hermetisk lukkede beholdere, skal ved stikprøvekontrol sikre sig,

a) at der for kødprodukter beregnet til opbevaring ved omgivelsestemperatur anvendes en varmebehandling, der kan tilintetgøre eller inaktivere patogene kim samt sporer af patogene mikroorganismer. Der skal føres et register med fremstillingsparametre såsom opvarmningens varighed, temperaturen, påfyldningen, beholderens størrelse, m.v. Varmebehandlingsudstyret skal være forsynet med kontrolanordninger, så det kan verificeres, at beholderne har gennemgået en effektiv varmebehandling,

b) at det materiale beholderne er lavet af, opfylder bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer,

c) at der med forud fastsatte mellemrum føres kontrol med den daglige produktion for at sikre, at lukningen er effektiv. Med henblik herpå skal der forefindes passende udstyr til at undersøge lodrette sektioner og til at undersøge sømmene på de lukkede beholdere, og

d) at de fornødne kontrolforanstaltninger gennemføres for at sikre, at kølevandet efter benyttelse indeholder en restmængde af klor. Fødevareregionen kan dog meddele fritagelse fra dette krav, såfremt der som kølevand anvendes vand, der opfylder kravene til kvaliteten af drikkevand.

2) Virksomheden skal endvidere foretage supplerende stikprøvekontrol for at sikre sig, at de steriliserede produkter har gennemgået en effektiv behandling ved hjælp af

a) en inkubationstest, hvor inkubationen skal ske ved 37°C i 7 døgn eller ved 35°C i 10 døgn eller ved en anden kombination af temperatur og periode, som fødevareregionen anser for tilsvarende, og

b) mikrobiologiske undersøgelser af beholdernes indhold på virksomhedens laboratorium eller på et andet af Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium.

3) Virksomheden skal endvidere foretage supplerende stikprøvekontrol for at sikre sig, at de pasteuriserede produkter i hermetisk lukkede beholdere opfylder de kriterier, der er godkendt af fødevareregionen.

 


Bilag 5

Supplerende egenkontrolbestemmelser for virksomheder, der foretager første forarbejdning af dyr eller animalske produkter bestemt til konsum

Kapitel 1

Definitioner

1) Ved virksomheder, der foretager den første forarbejdning af dyr eller produkter af animalsk oprindelse fra primærproducenter, forstås eksempelvis:

a) slagterier.

b) virksomheder autoriserede til indvejning af mælk eller tilvirkning af mælk og mælkeprodukter.

c) virksomheder godkendte som ægpakkerier.

d) virksomheder autoriserede til tilvirkning af fisk.

e) virksomheder autoriserede til tilvirkning og salg af honning.

2) Ved »restkoncentrationer« forstås i denne bekendtgørelse rester af stoffer med farmakologisk virkning og disses omdannelsesprodukter samt af andre stoffer, der overføres til animalske produkter, og som kan skade menneskers sundhed.

Kapitel 2

Egenkontrol

1) Virksomheden skal udføre egenkontrol, der sikrer, at der kun modtages:

a) dyr, ved direkte leverance eller via mellemmand, for hvilke producenten kan garantere, at tilbageholdelsestiden er overholdt,

b) dyr eller produkter, som overholder de tilladte grænser for restkoncentrationer, og

c) dyr eller produkter uden indhold af forbudte stoffer eller produkter eller omdannelsesprodukter heraf.

2) Endvidere skal virksomheden sikre sig, at der kun markedsføres produkter, der stammer fra dyr, der opfylder kravene i nr. 1, litra a-c.

3) Virksomheden skal underrette fødevareregionen ved overskridelse af de tilladte maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer og ved indhold af forbudte stoffer eller produkter.

 


Bilag 6

Supplerende egenkontrolbestemmelser for kildevand og emballeret drikkevand

Virksomheden skal udføre egenkontrol, der omfatter:

1. Mindste hyppighed for prøveudtagning og analyse1)

Produceret vandmængde med henblik på salg i flasker eller anden emballage pr. dag m³.2)

Løbende kontrol

Antal prøver pr. år

Efterprøvningskontrol

Antal prøver pr. år.

£ 10

1

1

> 10 £ 60

12

1

> 60

1 for hver påbegyndt 5 m³ af den samlede mængde

1 for hver påbegyndt 100 m³ af den samlede mængde

1) Analyserne skal foretages efter de af Miljøstyrelsen anviste metoder. Prøver udtages på det sted, hvor vandet aftappes på flaske eller i anden emballage.

2) Vandmængden beregnes som et gennemsnit over et kalenderår.

2. Parametre, som skal analyseres

A. Løbende kontrol

Formålet med den løbende kontrol er at tilvejebringe regelmæssige oplysninger om kildevandets eller det emballerede drikkevands organoleptiske og mikrobiologiske kvalitet for at bedømme, om drikkevandet overholder de tilsvarende parameterværdier i bilag 6 til bekendtgørelse om naturligt mineralvand, kildevand og emballeret drikkevand samt bilag 1 i bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

Følgende parametre skal kontrolleres løbende:

Aluminium a)

Ammonium

Farve

Ledningsevne

Clostridium perfringens (herunder sporer) b)

Escherichia coli (E. coli)

Brintionkoncentration

Jern a)

Nitrit c)

Lugt

Pseudomonas aeruginosa

Smag

Kimtal ved 22 ° C og 37 ° C

Coliforme bakterier

Turbiditet

a) Kun nødvendig, hvis anvendt som flokkuleringsmiddel

b) Kun nødvendig, hvis vandet hidrører fra eller påvirkes af overfladevand

c) Kun nødvendig, når der er foretaget en chloraminbehandling som desinfektion

B. Efterprøvningskontrol

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår kildevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om alle parameterværdier i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand, bilag 1, del B og C, overholdes.

Formålet med efterprøvningskontrol, for så vidt angår emballeret drikkevand, er at tilvejebringe de nødvendige oplysninger for at afgøre, om parameterværdierne angivet for forbrugers taphane vedrørende kravene til drikkevandets hovedbestanddele, uorganiske sporstoffer samt organiske mikroforureninger i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, bilag 1, overholdes.

 


Bilag 7

Supplerende egenkontrolbestemmelser for mikrobiologisk kontrol af slagtekroppe fra svin, kvæg, får, geder og heste

I den af virksomhederne etablerede egenkontrol skal indgå en mikrobiologisk kontrol af slagtekroppe for at bedømme slagtehygiejnen på den enkelte virksomhed. Kontrollen omfatter procedurer for prøveudtagning, identifikation af prøver og prøveudtager, prøveudtagningssteder, behandling af prøver samt evaluering af analyseresultater.

Kapitel 1

Udvælgelse af slagtekroppe

1) Prøverne skal udvælges efter post mortem-kontrollen og inden køling påbegyndes. Udvælgelsen skal foregå tilfældigt og prøverne skal udtages midt på en tilfældigt valgt slagtedag.

2) Hvis der på slagteriet er flere slagtelinier eller hvis der slagtes i flerholdsskift på slagteriet, skal slagtekroppene fra alle slagtelinier have samme mulighed for at blive valgt.

3) Såfremt der på slagteriet slagtes flere dyrearter, skal det sikres, at prøver fra de forskellige dyrearter udtages og håndteres adskilt.

Kapitel 2

Prøveudtagning

1) Prøveudtagningssteder

a) Der skal svabres fra 4 udvalgte steder på slagtekroppen; på får og geder dog kun 3 steder. For hvert prøveudtagningssted svabres i et område på 10 × 10 cm.

b) På svin udtages prøverne fra skinke, ryg, bryst og kæbe/-snitte, som illustreret i bilag 8.

c) På kreaturer udtages prøverne fra slag, hals, bryst og halestykket, som illustreret i bilag 8.

d) På får og geder udtages prøverne fra slag, bryst og siden af thorax.

e) På heste udtages prøverne fra ryg, slag, bryst og halestykket.

f) Embedsdyrlægen kan give tilladelse til, at alternative steder undersøges, hvis det kan godtgøres, at disse andre steder som følge af slagtemetoden er mere kontaminerede.

2) Prøveudtagningsfrekvens

a) For mindre virksomheder, som defineret i § 2, nr. 13, i bekendtgørelse om fersk kød m.v. samt for virksomheder, der ikke fungerer på fuld tid, fastsættes frekvensen af Fødevarestyrelsen.

b) For øvrige slagterier skal 1 gang pr. uge udtages minimum 5 og højst 10 prøver af slagtekroppe. Frekvensen kan nedsættes til prøveudtagning 1 gang hver 14. dag, hvis der i løbet af seks på hinanden følgende uger er opnået tilfredsstillende prøveresultater. Hvis der slagtes flere dyrearter, skal hver art undersøges som anført.

3) Prøveudtagning - svabring af kroppen

a) Under svabringen skal der anvendes en skabelon.

b) Svabring af slagtekroppenes udvalgte steder foretages med en og samme sterile gazetampon. Svabringen skal starte med det sted, der forventes at være mindst kontamineret. For kreaturer svabres således først ved slaget og afsluttes ved halestykket, mens svabring af svinekroppe indledes ved skinken eller ryggen og afsluttes ved kæbe/-snitte. Med hensyn til får og geder startes svabringen ved slagtet og afsluttes ved thorax, mens svabring af hesteslagtekroppe indledes ved ryggen og afsluttes ved halestykket.

c) Der skal anvendes en 16-lags steril bomulds gazetampon med dimensionerne 10 cm x 10 cm.

d) Inden svabringen påbegyndes skal gazetamponen fugtes med 10 ml fysiologisk kogsalt med pepton (0,9% NaCl –opløsning tilsat 0,1% pepton).

e) Hvert område skal svabres først 10 gange i vandret retning og derefter 10 gange i lodret retning og der skal gnides så hårdt som muligt.

f) Efter endt svabring placeres gazetamponen i den sterile stomacherpose, hvori analyse udføres på laboratoriet.

g) Efter svabring og indtil analyse påbegyndes, opbevares prøverne ved en temperatur på højst 5ºC.

Kapitel 3

Forsendelse af prøver

1) Prøver, der skal transporteres til analyse på et eksternt laboratorium, skal opbevares ved en temperatur på højst 5o C inden afsendelse fra virksomheden. Prøverne skal være mærket, så de entydigt kan identificeres.

2) Den emballage, der anvendes ved forsendelsen, skal sikre, at prøverne ved ankomst til laboratoriet er nedkølede. Prøvernes temperatur ved modtagelse på laboratoriet skal registreres.

Kapitel 4

Prøveundersøgelse m.v.

1) Prøverne skal analyseres for E. coli og aerobt kimtal efter en metode, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. Fødevarestyrelsens metodesamling.

2) Prøverne skal analyseres hurtigst muligt efter udtagning. Uanset om prøverne analyseres på virksomhedens eget laboratorium eller sendes til et eksternt laboratorium, skal analyse af prøverne påbegyndes senest 24 timer efter, at prøveudtagning har fundet sted.

Kapitel 5

Registrering og opgørelse af analyseresultater

1) Slagteriet skal opbevare registreringer af alle analyseresultater angivet som cfu/cm2 af den svabrede kødoverflade.

2) Resultaterne skal registreres på skemaform eller i tabelform, der som minimum illustrerer de seneste 13 ugentlige analyseresultater, herunder evaluering af, om analyseresultaterne opfylder kriterierne som anført i kapitel 6.

3) For hver prøve skal endvidere foreligge oplysninger om dyreart, dato og tidspunkt for prøveudtagning, identifikation på prøveudtager, anvendt undersøgelsesmetode inklusiv tid og temperatur for inkubation samt ,i tilfælde af flere slagtelinier, slagtelinie. Det skal også fremgå, om der er iværksat korrigerende handlinger. I givet fald skal udførelsen heraf været signeret.

4) Ovenstående oplysninger vedrørende prøver samt tilhørende analyseresultat skal opbevares på slagteriet i mindst 2 år.

Kapitel 6

Bedømmelse af og opfølgning på analyseresultater

1) Resultatet af de mikrobiologiske undersøgelser af slagtekroppene for henholdsvis E. coli og aerobt kimtal skal evalueres ved hjælp af statistisk proceskontrolteknik. Det betyder, at virksomheden på baggrund af opnåede resultater skal fastlægge individuelle værdier og reaktionsgrænser for henholdsvis E. coli og aerobt kimtal; dvs. m og M-værdier.

2) Hvis virksomheden opnår et uacceptabelt resultat (> M), er virksomheden forpligtet til at revurdere proceskontrollen med henblik på at bringe niveauet under middelgrænsen.

3) Virksomheden skal reagere på de for virksomheden individuelle høje tal og iværksætte korrigerende foranstaltninger, når og hvis der fremkommer analyseresultater, der viser at E. coli og/eller det aerobe kimtal er i stigning.

4) Hvor uacceptable resultater er opnået, og korrigerende foranstaltninger ikke fører til en forbedret hygiejne, kan embedsdyrlægen beslutte, at yderligere svaberprøver analyseres særskilt for hvert enkelt prøveudtagningssted, indtil årsagen er identificeret, og problemet er løst.

 


Bilag 8

Prøveudtagningssteder

Svin

Kvæg

 

 


Bilag 9

Supplerende egenkontrolbestemmelser for rengøring og desinfektion af produktionsoverflader på slagterier og opskæringsvirksomheder

I den af virksomheden etablerede egenkontrol skal indgå mikrobiologisk kontrol af rengøring og desinfektion af udstyr og lokaler. For at sikre, at alle områder af virksomheden er omfattet af kontrollen, skal der udarbejdes en prøveudtagningsplan, således at alle afdelinger og relevant udstyr/overflader bliver undersøgt regelmæssigt.

Mikrobiologisk kontrol af produktionsoverflader skal finde sted før produktionsstart. Hvis synlig snavs er til stede, bedømmes rengøringen som uacceptabel uden yderligere mikrobiologisk evaluering.

Kapitel 1

Prøveudtagning

1) Prøveudtagningssteder:

a) Prøveudtagning skal som minimum omfatte de flader og redskaber, der kommer i direkte kontakt med kødet.

b) De overflader, der skal testes, skal være rengjorte og desinficerede, tørre, flade og tilstrækkelig store.

2) Prøveudtagningsfrekvens: Prøveantallet skal tilpasses den enkelte virksomheds størrelse og aktivitet. Hvis resultatet af prøverne er tilfredsstillende over et givent tidsrum, kan frekvensen af prøveudtagningen efter aftale med embedsdyrlægen reduceres.

3) Prøveudtagningsmetode: Prøveudtagning skal ske efter kontaktplademetoden eller svabermetoden.

Kapitel 2

Prøveundersøgelse

1) Prøverne skal analyseres for aerobt kimtal efter en metode, som er godkendt af Fødevarestyrelsen, jf. Fødevarestyrelsens metodesamling. Analyseresultatet opgøres som cfu/cm2.

2) Medmindre Fødevarestyrelsen stiller krav herom, er prøveundersøgelse for enterobacteriaeacea frivillig.

Kapitel 3

Bedømmelse af og opfølgning på analyseresultater

1) Analyseresultaterne bedømmes som enten acceptable eller uacceptable. Grænserne for acceptabelt interval og uacceptabelt fastsættes individuelt for de enkelte produktionsområder.

2) Resultatet af rengøringsprøverne skal anvendes til at opretholde og forbedre standarden af rengøringen og desinficeringen.

 


Bilag 10

Supplerende egenkontrolbestemmelser vedrørende kontrol af fødevarer med tilsatte næringsstoffer

Kapitel 1

Definitioner

1) Ved næringsstoffer forstås tilsætningsstoffer, der tilsættes med det formål at påvirke fødevarens næringsværdi, jf. § 14, i fødevareloven.

2) Ved kosttilskud forstås, jf. bekendtgørelse om kosttilskud, fødevarer, der.

a) har til formål at supplere den normale kost,

b) er koncentrerede kilder til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller kombinerede, og

c) markedsføres i dosisform.

Kapitel 2

Egenkontrol

1) Virksomheden skal udføre egenkontrol af fødevarer med tilsatte næringsstoffer. Der skal udtages prøver af fødevaren til analytisk kontrol af de næringsstoffer, der er tilsat. Egenkontrollen skal foretages ud fra retningslinjerne i nr. 2-5. Desuden skal der foretages egenkontrol af henfaldstid i kosttilskud ud fra retningslinjerne i nr. 6.

2) For fødevarer indeholdende op til 5 tilsatte næringsstoffer skal indhold af hvert enkelt næringsstof analyseres mindst én gang årligt. For fødevarer indeholdende 6-10 tilsatte næringsstoffer skal indhold af hvert enkelt næringsstof analyseres mindst én gang hvert 2. år. Analyserne skal foretages, så der mindst én gang årligt laves analyse af mindst ét næringsstof i produktet. For fødevarer indeholdende flere end 10 tilsatte næringsstoffer skal indhold af hvert enkelt næringsstof analyseres mindst én gang hvert 3. år. Analyserne skal foretages, så der mindst én gang årligt laves analyse af mindst ét næringsstof i produktet.

3) For salt tilsat jod i henhold til bekendtgørelse nr. 627 af 29. juni 2000 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v. skal indhold af jod analyseres mindst én gang årligt. Prøven udtages alene af salt og ikke af fødevarer, hvori salt tilsat jod indgår som en ingrediens.

4) Det analytisk konstaterede totale indhold (naturligt + tilsat), tillagt eller fratrukket analyseusikkerheden beregnet som 95 % konfidensinterval, skal være mellem 80 og 150 % af det deklarerede indhold.

5) Hvis der i lovgivningen er fastsat en minimums- eller maksimumsværdi for et næringsstof, skal det analyserede indhold af næringsstoffet uanset nr. 4 overholde minimums- og maksimumsværdien

6) Kosttilskud, som ikke er tyggetabletter, brusetabletter, sugetabletter, ”slow-release”-tabletter eller lignende, skal, ud over analyse efter nr. 1, tillige underkastes måling for henfaldstid. Henfaldstiden må ikke overstige 60 minutter.

7) Ved indførsel af fødevarer fra andre medlemsstater i det Europæiske Fællesskab kan den analytiske kontrol efter nr. 1 bortfalde, såfremt virksomheden kan dokumentere, at der i anmeldelseslandet er foretaget en kontrol, der giver tilsvarende sikkerhed med hensyn til opfyldelsen af formålet med kontrollen.

 


Bilag 11

Retningslinier for indikatorbakterier ved supplerende egenkontrol for mælkeprodukter og kogte krebs og bløddyr m.v.

Fødevare

Mikroorganisme

Grænseværdi

Prøveudtagning*

 

 

 

n

c

m

M

Mælkeprodukter

 

 

 

 

 

 

1. Bløde oste samt produkter, der med formål og anvendelse modsvarer disse

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

104

105

2. Smør og smørbare blandingsprodukter

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

0

10

3. Mælkekonserves inkl. modermælkserstatninger

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

0

10

4. Kasein og kaseinater

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

0

10

5. Konsumis

Kimtal ved 30 ° C

pr. g

5

2

105

5x105

 

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

10

100

6. Usyrnede pasteuriserede eller højpasteuriserede konsum-mælkprodukter (herunder koncentrerede produkter)

Kimtal ved 21 ° C

pr. g

5

2

5x104

105

 

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. g

5

2

0

5

7. Syrnet konsummælk og fløde samt kærnemælk og koncentrerede syrnede konsum-mælkprodukter

Coliforme bakterier ved 30 ° C

pr. ml

5

2

0

5

Kogte krebs- og bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle samt bestanddele heraf

 

 

 

 

 

 

1. Hele produkter

Mesofile aerobe bakterier ved 30°C

pr. g

5

2

104

105

2. Produkter uden skal, undtagen krabbekød

Mesofile aerobe bakterier ved 30°C

pr. g

5

2

5x104

5x105

3. Krabbekød

Mesofile aerobe bakterier ved 30°C

pr. g

5

2

105

106

* ) De nævnte parametre n, m, M og c defineres således at:

- n er antal enheder i prøven.

- c er antal prøveenheder, hvis værdi må ligge mellem m og M.

- m er en grænseværdi. Alle analyseresultater, der ikke overstiger m anses for tilfredsstillende.

- M er en grænseværdi for accept. Resultatet anses for uacceptabelt, hvis en eller flere prøveenheder har en værdi, der overskrider M.

 


Bilag 12

Supplerende egenkontrolprocedurer for kontrol af ATP-materiel i autoriserede eller godkendte engrosvirksomheder

Kapitel 1

Fødevarer

- Alle frosne eller dybfrosne fødevarer

- Rå eller pasteuriseret mælk til direkte konsum og industrimælk

- Yoghurt, smør, fløde, kefir og friske oste

- Fisk og fiskevarer, undtagen røget, saltet, tørret eller levende

- Krebs- og bløddyr, undtagen levende

- Kød og slagteaffald

- Kødprodukter, undtagen produkter, der er fuldt konserveret ved saltning, røgning, tørring eller sterilisation

- Fjerkræ og kaniner

- Vildt

Kapitel 2

Forsendelsens oprindelsessted eller destination

ATP-materiel skal anvendes ved transport af de i kapitel 1 nævnte fødevarer til og fra følgende nationer:

- Azerbaijan

- Belgien

- Bosnien og Herzegoniva

- Bulgarien

- Estland

- Finland

- Frankrig

- Georgien

- Grækenland

- Holland

- Hviderusland

- Irland

- Italien

- Kazakhstan

- Kroatien

- Litauen

- Luxembourg

- Monaco

- Makedonien

- Marokko

- Norge

- Polen

- Portugal

- Rumænien

- Rusland

- Schweiz

- Slovakiet

- Slovenien

- Spanien

- Storbritannien

- Sverige

- Tjekkiet

- Tyskland

- Ungarn

- USA

- Usbekistan

- Yugoslavien

- Østrig

Bilag 13

Kontrol med mælkekvalitet

Kapitel 1

Prøveudtagning

1) Virksomheder, der modtager og behandler rå mælk, skal ugentligt udtage prøver af hver enkelt producents leverance. Prøveudtagningen skal sikre, at rå mælk, som mælkeproduktvirksomheder modtager direkte fra mælkeproducenter, overholder kravene til

a) celletal og frysepunkt i bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.,

b) kimtal i bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier samt

c) veterinære lægemiddelrester i bekendtgørelse om lægemidler til dyr, jf. Rådets forordning (EØF) nr. 2377/90 af 26. juni 1990 om en fælles fremgangsmåde for fastsættelse af maksimalgrænseværdier for restkoncentrationer af veterinærlægemidler i animalske levnedsmidler.

2) Kravet i nr. 1 gælder også i perioder, hvor mælkeproducenten har afbrudt levering og salg på grund af overskridelser af grænseværdierne for celletal, kimtal, lægemiddelrester eller frysepunkt.

3) Kravet i nr. 1 gælder ligeledes mælkeproducenter, som forhandler mælk direkte til den endelige forbruger.

4) Kravet i nr. 1 om ugentlige prøver kan fraviges ved udtagning af prøver af mælk fra fåre- og gedebesætninger, der leverer sjældnere end én gang om ugen. I stedet udtages mindst 1 prøve pr. leverance.

5) Personer, der udtager prøver, skal have modtaget særlig instruktion om korrekt prøveudtagning. Endvidere skal prøveudtagning foregå, så prøver med sikkerhed kan identificeres.

 

Kapitel 2

Analyser

1) Prøverne skal mindst underkastes følgende undersøgelser:

 

Bestemmelse af det totale kimindhold

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af indhold af lægemiddelrester

Bestemmelse af frysepunkt

Frekvens

Hver uge

1 gang for hver 4 uger

1 gang for hver 4 uger

1 gang for hver 12 uger

2) Bestemmelse af det totale kimindhold kan i 2 af 4 uger erstattes af bestemmelse af indhold af specifikke kim.

3) Bestemmelse af det total kimindhold i prøver af mælk, udtaget fra fåre- og gedebesætninger omfattet af kapitel 1, nr. 4, foretages af hver leverance.

4) Ved fund af lægemiddelrester, der overskrider grænseværdien, gentages undersøgelsen i hver af de næste 4 uger.

5) Ved fund af et frysepunkt, der overskrider grænseværdien, gentages undersøgelsen i den efterfølgende uge.

6) Virksomheden skal straks underrette fødevareregionen om overskridelser af grænseværdier.

Kapitel 3

Klassificering og afregning

1) Med henblik på at fremme god mælkekvalitet skal virksomheden klassificere mælken efter kvaliteten og foretage gradueret afregning for mælken overfor den enkelte mælkeproducent.

2) Virksomheden skal i sin afregning træffe særlige foranstaltninger ved overskridelse af grænseværdier for lægemiddelrester.

 


Bilag 14

Supplerende egenkontrolbestemmelser for virksomheder, der bringer materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer i handelen i tidligere led end detailleddet

Når materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer bringes i handelen i et tidligere led end detailleddet, skal disse være ledsaget af en skriftlig erklæring om, at de er fremstillet i overensstemmelse med bekendtgørelse om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, medmindre de på grund af deres beskaffenhed klart er bestemt til at komme i kontakt med fødevarer.

 

Bekendtgørelse om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer 1)

I medfør af § 52, § 60, § 61, § 62 og § 78, stk. 3 i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) fastsættes:

Kapitel 1

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter bestemmelser om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer.

§ 2. Bekendtgørelsen gælder for

1) primærproducenter af mælk (mælkeproducenter),

2) primærproducenter af muslinger m.m.,

3) autoriserede engrosvirksomheder, der tilvirker de i denne bekendtgørelse omhandlede fødevarer, og

4) godkendte engrosvirksomheder, der sælger levende muslinger m.m. beregnet til direkte konsum.

§ 3. Ved mikrobiologisk grænseværdi forstås en fastsat grænse for indhold af mikroorganismer eller af deres eventuelle toksiner i fødevarer.

§ 4. I forbindelse med prøveudtagningsplaner for mikrobiologiske undersøgelser og ved vurderingen af mikrobiologiske analyseresultater anvendes parametrene n, m, M, c og S.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte parametre defineres således at

1) n er antal enheder i prøven,

2) m er en grænseværdi. Alle analyseresultater der ikke overstiger m anses for tilfredsstillende,

3) M er en grænseværdi for accept. Resultatet anses for uacceptabelt, hvis en eller flere prøveenheder har en værdi, der overskrider M,

4) c er antal prøveenheder, hvis værdi må ligge mellem m og M, og

5) S er en grænseværdi for hakket kød og tilberedt kød. Ved højere værdier skal resultatet betragtes som uacceptabelt og skal medføre kassation.

Kapitel 2

Mælk og mælkeprodukter

Rå mælk, herunder stalddørssalg af rå mælk

§ 5. Rå mælk, der leveres fra den enkelte mælkeproducent, skal ved indladning i tankvogn eller ved levering til en fødevarevirksomhed opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 1, nr. 1 og 2.

Stk. 2. Rå mælk, der sælges ved stalddørssalg skal opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 1, nr. 3.

Stk. 3. En mælkeproducent, der ikke opfylder de i bilag 1, nr. 1 og 2 nævnte grænseværdier, kan dog forhandle og levere rå mælk, såfremt kravene opfyldes senest 3 måneder efter, at overskridelsen er konstateret.

§ 6. Hvis grænseværdien for kimtal ikke er opfyldt efter de i § 5, stk. 3, nævnte 3 måneder, må der hverken leveres eller afhentes mælk, før grænseværdien igen er overholdt.

Stk. 2. Komælk kan dog leveres og afhentes på særlige vilkår i en periode med skærpet overvågning, når en enkeltprøve har dokumenteret, at kimtallet i tankmælken er højst 100.000 kim/ml. Perioden med skærpet overvågning afsluttes, når grænseværdien for kimtal er overholdt, og kan højst vare 60 dage.

Stk. 3. I perioden med skærpet overvågning må komælk kun leveres og afhentes, når samtlige ordinære enkeltprøver viser, at kimtallet i tankmælken er højst 100.000 kim/ml. Viser den skærpede overvågning en overskridelse, skal leverancen straks afbrydes.

Stk. 4. I perioden med skærpet overvågning skal virksomheder, der modtager og behandler rå komælk, straks underrette fødevareregionen om analyseresultater, der medfører afbrydelse eller genoptagelse af leverancer.

Mælkeprodukter

§ 7. Rå mælk, der varmebehandles senere end 36 timer efter indvejningen, skal opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 2, nr. 1.

Stk. 2. Mejerimælk, der tidligere er varmebehandlet, og som underkastes en afsluttende varmebehandling skal opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 2, nr. 2.

§ 8. Mælkeprodukter skal når de forlader virksomheden opfylde de for det pågældende produkt relevante mikrobiologiske grænseværdier i bilag 2, nr. 3-4, 9 og 13-14.

Stk. 2. Mælkeprodukter skal endvidere når de forlader virksomheden opfylde de for det pågældende produkt relevante mikrobiologiske grænseværdier for Staphylococcus aureus og Eschericia coli i bilag 2, nr. 5-8 og 10-12.

§ 9. Ved overskridelse af de i bilag 2, nr. 1 anførte grænseværdier i forbindelse med varmebehandling af rå mælk, må den pågældende rå mælk ikke anvendes til fremstilling af varmebehandlet konsummælk.

Stk. 2. Ved overskridelse af de i bilag 2, nr. 3-4 og 13-14 anførte grænseværdier for mælkeprodukter skal virksomheden straks foretage tilbagetrækning fra markedet af hele den produktionsmængde, der er fremstillet på samme teknologiske betingelser, og som vil kunne indebære samme risiko.

§ 10. Ved overskridelse af de i bilag 2, nr. 5-8 anførte M-værdier for bløde oste og oste af termiseret mælk, skal virksomheden udtage prøver til undersøgelse for henholdsvis

1) indhold af enterotoksinproducerende Staphylococcus aureus, og om nødvendigt for enterotoksinet, eller

2) stammer af Eschericia coli, som formodes at være patogene.

Stk. 2. Ved påvisning, i henhold til stk. 1, af enterotoksinproducerende Staphylococcus aureus, enterotoksin eller stammer af Escherichia coli, som formodes at være patogene, skal virksomheden straks foretage tilbagetrækning fra markedet af hele den produktionsmængde, der er fremstillet på samme teknologiske betingelser, og som vil kunne indebære samme risiko.

Kapitel 3

Ægprodukter

§ 11. Ægprodukter skal efter endt varmebehandling opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 3.

Kapitel 4

Hakket kød og tilberedt kød

§ 12. Hakket kød som er bestemt til markedsføring i uforarbejdet stand eller som bestanddele af tilberedt kød, bortset fra ferske pølser eller fars, skal, med undtagelse af de i stk. 2-3 nævnte tilfælde, i slutproduktet opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 4.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fremstilling af hakket kød på en autoriseret kødproduktvirksomhed til brug i virksomhedens egen produktion af kødprodukter.

Stk. 3. Hakket kød bestemt til at anvendes som råvare på en autoriseret kødproduktvirksomhed i Danmark eller bestemt til at udføres til lande, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal alene opfylde de i bilag 4 nævnte mikrobiologiske grænseværdier for aerobe bakterier.

§ 13. Tilberedt kød herunder ferske pølser og fars, men ikke andet tilberedt kød fremstillet af hakket kød skal, med undtagelse af de i stk. 2-3 nævnte tilfælde, i slutproduktet opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 5.

Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke for fremstilling af tilberedt kød på en autoriseret kødproduktvirksomhed til brug i virksomhedens egen produktion af kødprodukter.

Stk. 3. Tilberedt kød bestemt til at anvendes som råvare på en autoriseret kødproduktvirksomhed i Danmark eller bestemt til at udføres til lande, som ikke er medlem af EU eller EØS, skal alene opfylde de i bilag 4 nævnte grænseværdier for Escherichia coli.

§ 14. Såfremt de i bilag 4 og 5 anførte værdier for c eller M fortsat ikke er opfyldt senest 15 dage efter at der er konstateret overskridelser skal den pågældende produktion indstilles indtil problemet er løst.

Kapitel 5

Gelatine og kollagen

§ 15. Hvert parti gelatine og hvert parti kollagen skal i slutproduktet opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 6.

Kapitel 6

Fisk og fiskevarer

Levende muslinger m.m.

§ 16. Levende muslinger m.m. bestemt til direkte konsum eller yderligere tilvirkning skal stamme fra produktionsområder og zoner, der er klassificerede i overensstemmelse med de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 7, nr. 1-3.

§ 17. Levende muslinger m.m. bestemt til direkte konsum skal opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 7, nr. 4.

Kogte krebsdyr og muslinger m.m.

§ 18. Kogte krebsdyr og muslinger m.m. samt bestanddele heraf skal opfylde de mikrobiologiske grænseværdier i bilag 8.

Stk. 2. Ved overskridelse af grænseværdierne i bilag 8, nr. 1 og den under nr. 2 anførte M-værdi for indhold af Staphylococcus aureus må partiet ikke sælges.

§ 19. Ved overskridelse af de i bilag 8 anførte grænseværdier for kogte krebsdyr og muslinger m.m. skal virksomheden underrette fødevareregionen.

Kapitel 7

Straffebestemmelser

§ 20. Med bøde straffes den, der overtræder § 5, stk. 1 og 2, §§ 6-7, § 8, stk. 1, §§ 9-11, § 12, stk. 1, § 13, stk. 1 og §§ 14-19.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 8

Ikrafttrædelsesbestemmelser m.m.

§ 21. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 5. marts 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 173 af 19. marts 2004 om mikrobiologiske grænseværdier for fødevarer.

Stk. 3. Gelatine, der er tilvirket inden den 1. juni 2000, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.

Stk. 4. Kollagen, der er tilvirket inden den 1. januar 2004, er ikke omfattet af denne bekendtgørelse.Fødevarestyrelsen, den 24. februar 2005

Anders Munk Jensen

/Nicolai Vedsted

 


Bilag 1

Mikrobiologiske grænseværdier for rå mælk, herunder stalddørssalg af rå mælk, i henhold til § 5

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

Rå mælk fra den enkelte mælkeproducent, jf. § 5, stk. 1

1. Ko- og hoppemælk

Kimtal v. 30 ° C

100.000 pr. ml

-

-

-

-

Beregnes som geometrisk gennemsnit i en periode på 2 måneder med mindst 2 stikprøver pr. måned. Kontrolleres ved stikprøver, udtaget i overensstemmelse med egenkontrolbekendtgørelsen.

2. Gede- og fåremælk

Kimtal v. 30 ° C

1.500.000 pr. ml

-

-

-

-

 

Rå mælk der sælges ved stalddørssalg, jf. § 5, stk. 2

3.

Kimtal v. 30 ° C

Som ovenfor

-

-

-

-

Som ovenfor

 

Staphylococcus
aureus

100 pr. ml i 3 ud af 5 efter hinanden følgende prøver og ingen over 500 pr. ml

-

-

-

-

 

 

Salmonella

Ikke påvist i 25 ml

-

-

-

-

 

 


Bilag 2

Mikrobiologiske grænseværdier for mælkeprodukter i henhold til §§ 7 og 8

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

Rå mælk og mejerimælk, jf. § 7

1. Rå komælk

Kimtal v. 30°C

300.000 pr. ml

-

-

-

-

Grænseværdien gælder umiddelbart før varmebehandlingen

2. Mejerimælk

Kimtal v. 30°C

100.000 pr. ml

-

-

-

-

Grænseværdien gælder umiddelbart før den afsluttende varmebehandling

Mælkeprodukter, jf. § 8

3. Ost, undtagen faste oste

Listeria
monocytogenes

pr. 25 g

5

0

0

-

5 for partiet repræsentative stikprøveenheder á 5 g udtages og samles til en samleprøve, der analyseres

4. Andre mælke-produkter end de i nr. 3 omtalte oste

Listeria
monocytogenes

pr. g/ml

5

0

0

-

Denne undersøgelse er ikke obligatorisk for steriliseret mælk, dåsemælk og mælkebaserede produkter, der er behandlet ved opvarmning efter indpakning eller emballering

5. Bløde umodnede oste samt produkter, der med formål og anvendelse modsvarer disse

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

100

1000

 

 

Escherichia coli

pr. g

5

2

100

1000

 

6. Andre umodnede oste samt produkter, der med formål og anvendelse modsvarer disse

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

10

100

 

7. Modnede og skimmelmodnede bløde oste samt produkter, der med formål og anvendelse modsvarer disse

Staphylococcus
aureus


pr. g

5

2

100

1000

 

 

Escherichia coli

pr. g

5

2

100

1000

 

8. Modnede og skimmelmodnede oste af termiseret mælk samt produkter, der med formål og anvendelse modsvarer disse

Staphylococcus
aureus


pr. g

5

2

1000

104

 

 

Escherichia coli

pr. g

5

2

104

105

 

9. Pasteuriseret og højpasteuriseret konsummælk

Coliforme bakterier v. 30°C

pr. ml

5

1

0

5

 

 

Efter inkubation v. 6°C i 5 dage:
Kimtal v. 21°C

pr. ml

5

1

5×104

5×105

 

 

Patogene
bakterier

pr. 25 ml

5

0

0

-

For Listeria monocytogenes og Salmonella se dog nr. 4 og 14

10. Mælkekonserves inkl. modermælkserstatninger

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

10

100

 

11. Konsumis

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

10

100

 

12. Desserter

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

10

100

 

13. UHT-behandlede, steriliserede produkter, som opbevares ved omgivelsestemperatur

Efter inkubation v. 30°C i 15 dage eller v. 55°C i 7 dage:
Kimtal v. 30°C

100 pr. ml

-

-

-

-

 

14. Alle mælkeprodukter

Salmonella spp.

pr. g/ml

5

0

0

-

 

 


Bilag 3

Mikrobiologiske grænseværdier for ægprodukter i henhold til § 11

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænseværdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

Ægprodukt

Mesofile aerobe bakterier v. 25ºC

pr. g/ml

-

-

-

105

 

 

Entero-
bacteriaceae

pr. g/ml

-

-

-

100

 

 

Staphylococcus
aureus

Ikke påvist i 1 g/ml

-

-

-

-

 

 

Salmonella

Ikke påvist i 25 g/ml

-

-

-

-

 

 


Bilag 4

Mikrobiologiske grænseværdier for hakket kød i henhold til § 12

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

S

 

Hakket kød samt tilberedt kød fremstillet af hakket kød

Mesofile aerobe bakterier v. 30ºC1)

pr. g

5

2

1,5×106

5×106

5×108

Ved anvendelse af fast substrat

 

 

pr. g

5

2

5×106

1,5×107

5×108

Ved anvendelse af flydende substrat

 

Escherichia coli

pr. g

5

2

150

500

5×104

Ved anvendelse af fast substrat

 

 

pr. g

5

2

500

1500

5×104

Ved anvendelse af flydende substrat

 

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

2

300

1000

5×104

Ved anvendelse af fast substrat

 

 

pr. g

5

2

1000

3000

5×104

Ved anvendelse af flydende substrat

 

Salmonella

pr. 10 g

5

0

0

-

-

 1) Hvis værdien c/n ligger over 2/5 for mesofile aerobe bakterier, mens de øvrige kriterier overholdes, skal resultatet, navnlig for så vidt angår kølede produkter, fortolkes nærmere.

 


Bilag 5

Mikrobiologiske grænseværdier for tilberedt kød i henhold til § 13

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

S

 

Tilberedt kød

Escherichia coli

pr. g

5

2

1500

5000

5×105

Ved anvendelse af fast substrat

 

 

pr. g

5

2

5000

1,5×104

5×105

Ved anvendelse af flydende substrat

 

Staphylococcus
aureus

pr. g

5

1

1500

5000

5×104

Ved anvendelse af fast substrat

 

 

pr. g

5

1

5000

1,5×104

5×104

Ved anvendelse af flydende substrat

 

Salmonella

pr. g

5

0

0

-

-

 

 


Bilag 6

Mikrobiologiske grænseværdier for gelatine og kollagen i henhold til § 15

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

Gelatine og

Kollagen

Aerobe bakterier

1000 pr. g

-

-

-

-

 

 

Coliforme v. 30 ° C

Ikke påvist i 1 g

-

-

-

-

 

 

Coliforme v. 44,5 ° C

Ikke påvist i 10 g

-

-

-

-

 

 

Anaerobe sulfitreducerende bakterier

10 pr. g

-

-

-

-

Ingen gasudvikling

 

Clostridium
perfringens

Ikke påvist i 1 g

-

-

-

-

 

 

Staphylococcus
aureus

Ikke påvist i 1 g

-

-

-

-

 

 

Salmonella

Ikke påvist i 25 g

-

-

-

-

 

 


Bilag 7

Mikrobiologiske grænseværdier for levende muslinger m.m. i henhold til §§ 16 og 17

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-
værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

Produktionsområder, jf. § 16

1. Muslinger m.m. fra A klassificerede zoner

Escherichia coli

230 pr. 100 g kød og væske

-

-

-

-

 

 

Salmonella

Ikke påvist i 25 g kød

-

-

-

-

 

2. Muslinger m.m. fra B klassificerede områder

Escherichia coli

4.600 pr. 100 g kød og væske

-

-

-

-

 

3. Muslinger m.m. fra C klassificerede zoner

Escherichia coli

46.000 pr. 100 g kød og væske

-

-

-

-

 

Produkter til direkte konsum, jf. § 17

4. Muslinger m.m.

Escherichia coli

230 pr. 100 g kød og væske

-

-

-

-

 

 

Salmonella

Ikke påvist i 25 g kød

-

-

-

-

 

 


Bilag 8

Mikrobiologiske grænseværdier for kogte krebsdyr og muslinger m.m. i henhold til § 18

Fødevare

Mikro-
organisme

Grænse-værdi

Prøveudtagning

Bemærkninger

 

 

 

n

c

m

M

 

1. Kogte krebsdyr, muslinger m.m. og bestanddele heraf

Salmonella spp.

pr. 25 g

5

0

0

-

 

2. Produkter uden skal

Staphylococcus aureus

pr. g

5

2

100

1000

 

 

Termotolerante coliforme v. 44°C

eller

Escherichia coli

pr. g
pr. g

5
5

2
1

10
10

100
100

Ved anvendelse af fast substratKvaliteten af et parti betragtes som

1) tilfredsstillende hvis samtlige prøveenheder har en værdi, der ikke overstiger 3 × m, eller

2) acceptabel hvis c antal prøveenheder har en værdi, der ligger mellem 3 × m og M.

 

Bekendtgørelse om fersk fjerkrækød 1)

I medfør af § 9, stk. 2, § 10, stk. 1, § 11, § 13, § 28, § 41, stk. 2, § 49, stk. 1, § 51, stk. 2, § 54, § 55, stk. 2, §§ 60-62, § 64 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven), som senest ændret ved lov nr. 279 af 25. april 2001, § 30 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og efter bemyndigelse fra ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender, fastsættes:

Område og definitioner

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet for produktion, behandling og afsætning af fersk fjerkrækød til menneskeføde.

Stk. 2. I tvivlstilfælde afgør Fødevarestyrelsen, om en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan tillade, at produkter, som ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, kan anvendes til forsyning af internationale organisationer, udstillinger eller særlige undersøgelser på nærmere af Fødevarestyrelsen fastsatte vilkår.

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Fjerkrækød: alle spiselige dele af husdyr af følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder og gæs.

2) Fersk fjerkrækød: fjerkrækød, herunder kød, der er vakuumpakket eller pakket i kontrolleret atmosfære, og som med undtagelse af kuldebehandling ikke har været underkastet nogen behandling, der forlænger holdbarheden.

3) Slagtekrop: hel fjerkrækrop efter afblødning, fjerplukning og udtagning af organer bortset fra udtagning af hjerte, lever, lunger, kråse, kro og nyrer samt afskæring af fødder i haseled, af hoved og af spise- og luftrør.

4) Slagteaffald: fersk fjerkrækød, for så vidt det ikke hører til slagtekroppen, også selv om det stadig er i naturlig forbindelse med denne, samt hoved og fødder, når de er adskilt fra slagtekroppen.

5) Organer: slagteaffald fra bryst-, bug- og bækkenhule, inklusive i givet fald luft- og spiserør samt kro.

6) Transportmidler: de dele af motorkøretøjer, jernbanevogne og luftfartøjer, der er beregnet til last, og lastrum i skibe samt containere til transport ad land-, sø- eller luftvejen.

7) Tredjeland: land, der ikke er medlem af EU.

8) Maskinsepareret kød: kød, der mekanisk er udvundet fra kødbærende knogler, og som er bestemt til at anvendes på autoriserede kødproduktvirksomheder.

9) Pakkecenter: en virksomhed eller et lager, hvor produkter, der skal markedsføres, samles eller genindpakkes.

10) Embedsdyrlæge: dyrlæge, der af Fødevarestyrelsen, eller den myndighed Familie- og Forbrugerministeren har bemyndiget dertil, er udpeget til at føre tilsyn efter denne bekendtgørelse.

Krav til indretning af virksomheder

§ 3. Fødevarestyrelsen træffer bestemmelse om tilsynets omfang, og om der skal ansættes fast tilsynspersonale.

Stk. 2. Såfremt virksomheden ønsker autorisationen eller godkendelsen tilbagekaldt, skal dette meddeles tilsynsmyndigheden i så god tid, at tilsynspersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor virksomhedens autorisation eller godkendelse ikke længere ønskes opretholdt. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige lønudgifter for kontrolpersonalet i perioden fra den dag, hvor virksomhedens autorisation eller godkendelse ikke længere er gældende, til opsigelsesvarslernes udløb.

§ 4. Virksomheder, der ikke slagter mere end 150.000 stykker fjerkræ årligt, skal opfylde indretnings- og driftsvilkår i henhold til stk. 2, når slagtning alene sker med henblik på afsætning på det danske marked.

Stk. 2. En virksomhed omfattet af stk. 1 skal opfylde betingelserne i bilag 2. Herudover skal følgende betingelser opfyldes:

1) Slagteriet skal på forlangende meddele tilsynsmyndigheden nedenstående oplysninger, der skal fremgå af et register:

a) Antallet af dyr, der tilføres virksomheden.

b) Mængden af fersk kød, der forlader den.

c) Arten af egenkontrolundersøgelser.

d) Resultaterne af disse undersøgelser, jf. bekendtgørelse om egenkontrol i fødevarevirksomheder.

2) Slagteriet skal oplyse tilsynsmyndigheden om slagtetidspunktet samt antallet af dyr, og hvor de stammer fra, således at der i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 6, kan foretages levende syn enten i oprindelsesbesætningen eller umiddelbart før slagtningen.

3) Er tilsynsmyndigheden ikke til stede under slagtningen, må ingen dele af slagtedyret tages i anvendelse af virksomheden, før tilsynsmyndigheden har foretaget den undersøgelse efter slagtningen, der skal finde sted på slagtedagen, jf. bilag 1, kapitel 7 og 9.

4) Tilsynsmyndigheden skal være til stede under udtagelsen af organer for at sikre, at hygiejneforskrifterne i bilag 1, kapitel 7 og 8 overholdes.

Stk. 3. Opskæringsvirksomheder, som alene afsætter det opskårne kød på det danske marked, skal opfylde betingelserne i bilag 2. Såfremt opskæringen foretages i en virksomhed, der er autoriseret til opskæring af fersk kød til det danske marked, og fjerkrækødet nedkøles til og opbevares ved højst 4°C, finder bilag 1, kapitel 8 og 10, samt kapitel 11, nr. 81, ikke anvendelse på oplagring og opskæring i disse virksomheder.

Stk. 4. Fersk fjerkrækød fra virksomheder omfattet af stk. 1 skal mærkes med det i autorisationsbekendtgørelsen angivne kontrolmærke.

Krav til dyr, der afhændes til slagtning

§ 5. Dyr, der afhændes til slagtning eller slagtemæssig behandling, må ikke lide af nogen sygdom eller indeholde rester af lægemidler eller andre forureninger, der kan indebære risiko for menneskers sundhed.

Krav til slagtedyr og fersk fjerkrækød

§ 6. Slagteriet skal foretage det nødvendige for at slagtedyrene undersøges før slagtning, og må kun slagte dyr, som embedsdyrlægen ved det levende syn har fundet egnet til slagtning.

Stk. 2. Slagteriet skal foretage det nødvendige for at sikre, at alle dele af dyret, inklusive blodet, undersøges umiddelbart efter slagtningen.

§ 7. Behandling og salg af fersk fjerkrækød skal foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres således, at fersk fjerkrækød ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning eller påvirker andre fødevarer i skadelig retning.

Stk. 2. For at fersk fjerkrækød kan omsættes, skal kødet

1) stamme fra fjerkræ, der har været underkastet levende syn i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 6, og herved er fundet egnet til slagtning med henblik på afsætning af fersk fjerkrækød,

2) hidrøre fra et autoriseret slagteri,

3) være behandlet under tilfredsstillende hygiejniske forhold i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 5 og 7,

4) efter slagtningen være underkastet kødkontrol i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 8, og ikke være fundet uegnet til menneskeføde i henhold til bilag 1, kapitel 9,

5) være forsynet med et kontrolmærke i henhold til bestemmelserne om kontrolmærkning i autorisationsbekendtgørelsen. Det omtalte kontrolmærke er dog ikke nødvendigt for slagtekroppe, der skal opskæres i samme virksomhed,

6) efter kødkontrollen håndteres i overensstemmelse med bilag 1, nr. 60, og oplagres i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 12, under tilfredsstillende hygiejniske forhold,

7) emballeres hensigtsmæssigt eventuelt i beskyttelsesindpakning i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 13, og

8) transporteres i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 14.

§ 8. Med henblik på slagtning, slagtemæssig behandling, opskæring, udbening, oplagring eller pakning af fersk fjerkrækød, skal virksomheden være indrettet i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 1, samt de relevante krav i bilag 1, kapitel 2-4. Fødevareregionerne kan dog tillade, at køle- og fryselagre og pakkecentre, der kun behandler indpakket kød, ikke opfylder kravene i bilag 1, kapitel 1, nr. 4, og kravet om ikke hånd- eller armbetjente vandhaner i bilag 1, kapitel 1, nr. 17.

§ 9. Dele af slagtekroppe eller udbenet kød skal for at kunne omsættes

1) være opskåret eller udbenet i en opskæringsvirksomhed, der er autoriseret dertil,

2) være opskåret og fremstillet i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 10, og stamme fra fjerkræ, der er slagtet inden for EU, idet kødet skal opfylde de i § 7 anførte betingelser, eller stamme fra slagtekroppe, der er lovligt indført fra et tredjeland,

3) have været underkastet kontrol i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 11,

4) opfylde betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 3 og 8,

5) være indpakket, emballeret og etiketteret i overensstemmelse med betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 5 og 7, enten på stedet eller i et pakkecenter,

6) være oplagret under tilfredsstillende hygiejneforhold og under overholdelse af bestemmelserne i bilag 1, kapitel 12.

Stk. 2. Fersk fjerkrækød, som i overensstemmelse med denne bekendtgørelse er blevet oplagret på et af en anden EU-medlemsstat autoriseret køle- eller fryselager, og som ikke siden har undergået nogen yderligere behandling undtagen i forbindelse med oplagring, skal opfylde betingelserne i § 7, stk. 2, nr. 3, 5, 7 og 8, samt § 9, stk. 1, eller i øvrigt være lovligt indført fra et tredjeland.

§ 10. Maskinsepareret kød må kun afsættes, eventuelt via et autoriseret eller godkendt køle- og frostlager, til en i Danmark beliggende autoriseret kødproduktvirksomhed, som underkaster kødet en varmebehandling før overgivelse til forbrugeren, eller til lande, som ikke er medlem af Den Europæiske Union, bortset fra Norge og San Marino.

§ 11. Omsætning og anvendelse af alle dele af fjerkræ, der hidrører fra områder, der er pålagt restriktioner som følge af fjerkræsygdomme, der er omfattet af lov om hold af dyr, må ikke finde sted, medmindre Fødevarestyrelsen har givet tilladelse dertil. Fødevarestyrelsen kan herunder fastsætte, at kød af sådanne dyr skal forsynes med et særligt kontrolmærke.

Certifikater

§ 12. Fjerkræ, der transporteres fra bedriften til slagteriet, skal under transporten ledsages af den i bilag 3 gengivne sundhedserklæring eller et af tilsynsmyndigheden godkendt dokument, jf. bilag 1, kapitel 6, nr. 35.

Stk. 2. Kroppe af "New York-dressed" fjerkræ og kroppe af gæs og ænder, der er opdrættet og slagtet med henblik på produktion af "foie gras", skal under transporten ledsages af den i bilag 4 gengivne sundhedserklæring.

Stk. 3. Under transporten fra virksomheden skal fersk fjerkrækød ledsages af

1) et handelsdokument indeholdende de oplysninger, der følger af reglerne i autorisationsbekendtgørelsen, eller

2) af det sundhedscertifikat, der er gengivet i bilag 5, såfremt det drejer sig om fersk fjerkrækød, som er tilvirket på et slagteri, der er beliggende i et område med dyresundhedsmæssige restriktioner, eller fersk fjerkrækød, der er bestemt til anden EU-medlemsstat efter transit gennem et tredjeland i et plomberet transportmiddel.

Stk. 4. På samleemballage indeholdende flere kasser eller kartoner fersk fjerkrækød eller slagtekroppe eller dele af slagtekroppe, skal anvendes den i bilag 6 gengivne mærkeseddel.

Stk. 5. Ved udførsel af fersk fjerkrækød til tredjelande skal det ferske kød under transporten ledsages af det af Fødevarestyrelsen foreskrevne certifikat.

Stk. 6. Ved forsendelse til Finland eller Sverige skal fersk fjerkrækød ledsages af et certifikat foreskrevet af Fødevarestyrelsen. Det er en betingelse for certifikatets udstedelse, at kødet er undersøgt og fundet fri for Salmonella i overensstemmelse med Fødevarestyrelsens anvisninger.

Stk. 7. Uanset stk. 3, nr. 1 kan handelsdokument undlades ved forsendelse af fersk fjerkrækød til detailvirksomheder i Danmark.

Returvarer

§ 13. Returvarer kan modtages på virksomheden efter aftale med embedsdyrlægen. Returvarerne skal undersøges efter anvisning fra Fødevarestyrelsen.

Stk. 2. Ved returvarer forstås fersk fjerkrækød, som returneres fra en engros- eller detailvirksomhed i Danmark.

Anden anvendelse end menneskeføde

§ 14. Kød, der af embedsdyrlægen findes uegnet til menneskeføde, eller som virksomheden ikke ønsker anvendt til menneskeføde, skal destrueres eller anvendes på anden måde i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2002 om sundhedsbestemmesler for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, jf. bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter.

Stk. 2. Såfremt det i stk. 1 omhandlede kød ikke straks anbringes i de i bilag 1, kapitel 1, nr. 9, eller bilag 2, kapitel 1, nr. 8, nævnte beholdere eller lokaler, skal kødet mærkes efter embedsdyrlægens anvisning.

Hygiejneuddannelse

§ 15. Virksomheden skal i samarbejde med tilsynsmyndigheden iværksætte et uddannelsesprogram for personalet med henblik på at sikre, at personalet overholder de krav til produktionshygiejne, der svarer til virksomhedens produktionsstruktur.

Laboratorieundersøgelser

§ 16. Tilsynsmyndigheden kan af hensyn til hygiejne, sundhed, ernæring, kvalitet og kontrol påbyde laboratorieundersøgelser m.m. af fersk fjerkrækød. Tilsynsmyndigheden fastsætter prøvernes art og antal samt undersøgelsesmetoder, herunder hvilket laboratorium, der skal udføre undersøgelsen.

Straffebestemmelser

§ 17. Overtrædelse af § 4, stk. 2-4 eller §§ 5-15 straffes med bøde.

Stk. 2. Med bøde straffes den, der tilsidesætter vilkår efter § 11 eller undlader at efterkomme påbud efter § 16.

Stk. 3. Straffen kan jf. fødevarelovens § 78, stk. 3, stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

1) voldt skade på sundheden eller fremkaldt fare derfor, eller

2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter bestemmelserne i straffelovens kapitel 5.

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 18. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. januar 2005.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 878 af 20. oktober 1994 om fersk fjerkrækød.

Fødevarestyrelsen, den 13. december 2004

Anders Munk Jensen

/Vibeke Ø. Tarpgaard

 


Bilag 1

Generelle betingelser

Kapitel 1

Generelle betingelser for indretning af virksomheder

1) Virksomheden skal som mindstekrav have de i nr. 2-19 anførte lokaler og faciliteter.

2) I de lokaler, hvor kød fremstilles, behandles og opbevares, samt i de områder og gange, hvor der transporteres fersk kød, skal følgende opfyldes:

a) gulv af vandtæt materiale, der let kan rengøres og desinficeres, og som ikke kan rådne, indrettet således, at vand har afløb uden vanskelighed; vandet skal bortledes gennem afløb med vandlås og rist for at forhindre lugt. Dog er bortledning af vandet gennem afløb med vandlås og rist ikke påkrævet i de i kapitel 2, nr. 20, litra e, kapitel 3, nr. 21, litra a og kapitel 4, nr. 22, litra a, omhandlede lokaler, og det er tilstrækkeligt, at de i nr. 22, litra a, omhandlede lokaler er indrettet således at afledning af vandet sker uhindret. Ligeledes er det tilstrækkeligt, at gulvet i de i kapitel 4, nr. 23, litra a, omhandlede lokaler, hvori der kun må oplagres emballeret og indpakket kød, og i de områder og gange, hvor der transporteres fersk kød, er af vandtæt materiale, der ikke kan rådne,

b) glatte, bestandige og vandtætte vægge, der i mindst 2 m højde, og i kølerum og lagre så højt, som de oplagrede produkter når op, skal være dækket med lys beklædning, som kan afvaskes. Kanter og hjørner skal være afrundede til gulv eller tilsvarende udformet, undtagen for så vidt angår de i kapitel 4, nr. 23, litra a, omhandlede lokaler. Anvendelse af trævægge i de i kapitel 4, nr. 23, omhandlede lokaler, der er opført før 1. januar 1994, er dog ikke grundlag for tilbagekaldelse af autorisationen,

c) døre og vinduesrammer af slidstærkt materiale. Døre og vinduesrammer af træ skal på alle flader være beklædt, så de er glatte og vandtætte,

d) lugtfri isoleringsmaterialer, der ikke kan rådne,

e) tilstrækkelig ventilation og god emudsugning,

f) tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning, der ikke ændrer farverne,

g) rent loft, der let kan rengøres; hvis der ikke er noget loft, skal undersiden af tagbeklædningen opfylde disse betingelser. Dog kræves loft- og tagbeklædning, der er opført før 1. januar 1994, ikke ændret.

3) Tilstrækkelige anordninger med varmt vand til rensning og desinfektion af hænder og til rensning af værktøj så tæt ved arbejdsstedet som muligt. Hanerne må hverken være hånd- eller armbetjente. Håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler samt hygiejniske anordninger til at tørre hænder med.

4) Anordning til desinfektion af værktøj, hvor vandet skal have en temperatur på mindst 82° C.

5) Passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr, såsom insekter, rotter eller mus.

6) Inventar og værktøj, såsom automatiseret udstyr til behandling af kød, opskæringsborde, udskiftelige skæreplader, beholdere, transportbånd og save, af korrosionsbestandigt materiale, der ikke påvirker kødet, og som let kan renses og desinficeres. Flader, der kommer eller kan komme i berøring med kød, herunder svejsninger og sammenføjninger, skal være glatte. Anvendelse af træ er forbudt undtagen i lokaler, hvor der udelukkende findes fersk fjerkrækød, som er hygiejnisk emballeret.

7) Fittings og udstyr af korrosionsbestandigt materiale, der opfylder de hygiejniske krav vedrørende håndtering af kød og oplagring af beholdere med kød, så hverken kød eller beholdere kommer i direkte berøring med gulv eller vægge.

8) Anordninger til hygiejnisk håndtering og beskyttelse af kødet under ind- og udladning; herunder hensigtsmæssigt indrettede og udstyrede modtagelses- og fordelingsområder.

9) Specielle vandtætte og korrosionsbestandige beholdere, forsynet med låg og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, til opbevaring af kød, der ikke er beregnet til brug som menneskeføde, eller et aflåseligt lokale til opbevaring af dette kød, hvis det forekommer i større mængder, eller hverken kan fjernes eller tilintetgøres ved arbejdsdagens afslutning. Fjernes kød og slagteaffald gennem kanaler, skal disse være således udført og installeret, at enhver risiko for forurening af fersk fjerkrækød er udelukket.

10) Et lokale til hygiejnisk opbevaring af materialer til indpakning og emballering, når dette arbejde udføres i virksomheden.

11) Køleanlæg som sikrer, at de i nr. 78 og kapitel 12 fastsatte indre temperaturer i kødet overholdes. Disse anlæg skal være udstyret med et afløbssystem, der gør det muligt at udlede kondensvand uden nogen risiko for at forurene det ferske fjerkrækød.

12) Et anlæg til forsyning med drikkevand, under tryk og i tilstrækkelige mængder, i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Ledninger til vand, der ikke er drikkevand, skal være let kendelige fra drikkevandsledninger.

13) Tilstrækkelig forsyning med varmt vand af drikkevandskvalitet, i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

14) Systemer, der opfylder hygiejnekravene, til bortskaffelse af flydende og fast affald.

15) Et tilstrækkeligt udstyret, aflåseligt lokale, der udelukkende er til rådighed for veterinærkontrollen, eller de nødvendige faciliteter i de i nr. 23, omhandlede lagre og pakkecentre.

16) Faciliteter, som på ethvert tidspunkt muliggør en effektiv veterinærkontrol, som foreskrevet i denne bekendtgørelse.

17) Tilstrækkeligt mange omklædningsrum med glatte, vandtætte, afvaskelige vægge og gulve, vaske og styrtebade samt vandklosetter, der er indrettet således, at der ikke kan ske forurening af produktionslokalerne; der må ikke være direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne; det er ikke nødvendigt at indrette styrtebade i forbindelse med køle- og fryselagre, hvor der kun opbevares hygiejnisk emballeret fersk kød; håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler til hænderne samt hygiejniske midler til at tørre hænder med; hanerne må hverken være hånd-eller armbetjente; håndvaskene skal forefindes i tilstrækkeligt stort antal i nærheden af toiletterne.

18) Et område, der er udstyret med de nødvendige faciliteter, til rengøring og desinfektion af transportmidler til kød, undtagen for køle- og fryselagre, der udelukkende modtager og afsender hygiejnisk emballeret fersk kød; slagterier skal have et særskilt område og særlige faciliteter til rengøring og desinfektion af transportmidler, -kasser og -bure, som anvendes til slagtefjerkræ. Et sådant område og sådanne faciliteter er dog ikke påkrævet, såfremt der er fastsat bestemmelser, som gør rengøring og desinfektion af transportmidler eller bure i et officielt godkendt anlæg obligatorisk.

19) Et lokale eller et aflukke til opbevaring af rengørings- og desinfektionsmidler og lignende produkter.

Kapitel 2

Særlige betingelser for indretning af fjerkræslagterier

20) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal slagterier som mindstekrav have følgende:

a) et lokale eller en overdækket afdeling, der er tilstrækkeligt stort og let at rengøre og desinficere, med henblik på de i nr. 42, andet afsnit, omhandlede levende syn og på modtagelse af de fjerkræarter, som er omhandlet i § 2, nr. 1, i denne bekendtgørelse,

b) et slagtelokale af en sådan størrelse, at såvel bedøvelse og afblødning som plukning og eventuelt skoldning kan foretages på hver sin særlige arbejdsplads; enhver forbindelse mellem slagtelokalet og det lokale eller den afdeling, der er omtalt i litra a), skal med undtagelse af en lille åbning, der udelukkende er beregnet for slagtefjerkræet, være forsynet med en selvlukkende dør,

c) et lokale til udtagning af organer og den videre behandling, af en sådan størrelse, at udtagningen af organer kan foretages på et sted, der er tilstrækkeligt langt fra de andre arbejdssteder eller adskilt fra disse med en væg for at forhindre forurening; enhver forbindelse mellem det lokale, hvori udtagningen af organer og den videre behandling finder sted, og slagtelokalet med undtagelse af en lille åbning, der udelukkende er beregnet for slagtede dyr, skal være forsynet med en selvlukkende dør,

d) om fornødent et ekspeditionslokale,

e) et eller flere kølerum, der er tilstrækkeligt store, med aflåselige faciliteter til beslaglagt fersk fjerkrækød,

f) et lokale eller indretninger til opsamling af fjer, medmindre disse behandles som affald,

g) særskilte håndvaske og toiletter for det personale, som håndterer levende fjerkræ.

Kapitel 3

Særlige betingelser for indretning af opskæringsvirksomheder

21) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal opskæringsvirksomheder som mindstekrav have følgende:

a) kølerum, der er tilstrækkelig rummelige til opbevaring af kød,

b) et lokale til opskæring, udbening og indpakning,

c) et lokale til udtagning af organer af gæs og ænder, der er opdrættet med henblik på produktion af foie gras, og som er bedøvet, afblødt og plukket på opfedningsbedriften, hvis dette arbejde udføres i opskæringsvirksomheder,

d) et lokale til udtagning af organer af fjerkræ, som omhandlet i nr. 66, hvis dette arbejde udføres i opskæringsvirksomheder,

e) et lokale til emballering, hvis dette arbejde udføres i opskæringsvirksomheden, medmindre de i nr. 86-87 omhandlede betingelser er opfyldt.

Kapitel 4

Særlige betingelser for indretning af køle- og fryselagre

22) Uanset de generelle betingelser skal lagre, hvor der oplagres fersk kød i overensstemmelse med nr. 84, som mindstekrav have følgende:

a) kølerum, der er tilstrækkelig rummelige og let kan rengøres, og hvor fersk kød kan oplagres ved den i nr. 84, fastsatte temperatur,

b) en termograf eller fjerntermograf i eller for hvert enkelt lagerrum.

23) Uanset de generelle betingelser skal lagre, hvor der oplagres fersk kød i overensstemmelse med nr. 85, som mindstekrav have følgende:

a) kølerum, der er tilstrækkelig rummelig og let kan rengøres, og hvor fersk fjerkrækød kan oplagres ved den i nævnte nr. 85, fastsatte temperatur,

b) en termograf eller fjerntermograf i eller for hvert enkelt lagerrum.

Kapitel 5

Hygiejneforskrifter for personale, lokaler, inventar og værktøj på virksomheden

24) Der kræves den størst mulige renlighed af personalet såvel som for lokaler, inventar og værktøj.

25) Personale, der håndterer uindpakket eller indpakket fersk kød eller arbejder i lokaler, hvor sådant kød håndteres, emballeres eller transporteres, skal bl.a. være iført ren og let vaskbar hovedbeklædning, fodtøj og lyst arbejdstøj eller anden beskyttelsespåklædning. Personale, der er beskæftiget ved arbejde med eller håndtering af fersk kød, skal være iført rent arbejdstøj ved begyndelsen af hver arbejdsdag og skal skifte tøj i dagens løb, hvis det er nødvendigt, og vaske og desinficere hænderne flere gange i løbet af arbejdsdagen, samt hver gang arbejdet genoptages. Personer, der har været i berøring med sygt fjerkræ eller med inficeret kød, skal straks vaske hænder og arme omhyggeligt i varmt vand og dernæst desinficere dem. Det er forbudt at ryge, spytte, indtage mad- og drikkevarer samt at medbringe personlige effekter i arbejds- og oplagringslokaler og i andre områder og gange, hvor der transporteres fersk kød.

26) Dyr må ikke have adgang til virksomhederne, undtagen for slagteriernes vedkommende dyr, der er bestemt til slagtning. Rotter, mus, insekter og andre skadedyr skal bekæmpes systematisk.

27) Udstyr og værktøj, der anvendes ved håndteringen af levende fjerkræ og ved forarbejdningen af fersk fjerkrækød, skal holdes i upåklagelig proper stand. De skal omhyggeligt renses og desinficeres flere gange i løbet af arbejdsdagen samt ved arbejdsdagens afslutning, og før de anvendes på ny, hvis de har været forurenet.

28) Bure til levering af fjerkræ skal være af korrosionsfast materiale, der er let at rengøre og desinficere. De skal rengøres og desinficeres hver gang, de er tømt.

29) Lokaler, værktøj og inventar må ikke anvendes til andre formål end bearbejdning af fersk fjerkrækød, fersk kød eller kød af opdrættet vildt eller af tilberedt kød eller kødprodukter, medmindre det rengøres og desinficeres, før det anvendes på ny. Denne begrænsning finder ikke anvendelse på transportmateriel, som anvendes i de i nr. 23, litra a, omhandlede lokaler, hvis kødet er emballeret.

30) Kød og beholdere til kød må ikke komme i direkte berøring med gulvet.

31) Der skal anvendes vand af drikkevandskvalitet til alle formål; undtagelsesvis er anvendelse af andet vand dog tilladt til fremstilling af damp, brandsikring, afkøling af køleanlæg og bortskaffelse af fjer fra slagteriet, forudsat at de ledninger, der er installeret med henblik herpå, ikke gør det muligt at anvende dette vand til andre formål og ikke rummer fare for forurening af fersk kød. Tilsynsmyndigheden kan tillade genanvendelse af vand til særlige formål. Ledningerne til det vand, der ikke er af drikkevandskvalitet, skal være let kendelige fra drikkevandsledningerne.

32) Fjer og biprodukter fra slagtningen, som er uegnede til menneskeføde, skal straks fjernes. Det er forbudt at strø savsmuld eller lignende på gulvet i arbejdslokaler og lagerrum til fersk fjerkrækød.

33) Rengørings- og desinfektionsmidler samt lignende produkter skal anvendes således, at udstyr, arbejdsredskaber og fersk kød ikke angribes. Anvendelsen skal efterfølges af en grundig afskylning af udstyret og arbejdsredskaberne i vand af drikkevands kvalitet.

34) Det er forbudt personer, der vil kunne kontaminere kødet, at bearbejde eller håndtere dette. Enhver person, der håndterer fersk kød, skal underkastes helbredskontrol i overensstemmelse med bekendtgørelse om helbredskontrol på visse levnedsmiddelvirksomheder.

Kapitel 6

Undersøgelse før slagtning (levende syn)

35) Uden at kravene i bilag 4 i bekendtgørelse om dyresundhedsmæssige betingelser for samhandel inden for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab (EF) med fjerkræ og rugeæg samt for indførsel heraf fra tredjelande tilsidesættes må tilsynsmyndigheden på slagteriet kun tillade slagtning af et fjerkræparti fra en bedrift, hvis fjerkræet til slagtning er ledsaget af den sundhedserklæring, der er nævnt i bilag 3, eller hvis tilsynsmyndigheden 72 timer før fjerkræets ankomst til slagteriet er i besiddelse af et af tilsynsmyndigheden godkendt dokument, som indeholder relevante ajourførte oplysninger om den flok, som fjerkræet hidrører fra, navnlig oplysningerne vedrørende fjerkrætypen fra det bedriftsregister, der er nævnt i nr. 40 samt bevis for, at oprindelsesbedriften er under kontrol af en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden skal vurdere disse oplysninger, inden der tages stilling til, hvilke foranstaltninger, der skal træffes vedrørende fjerkræ fra den pågældende bedrift, herunder særlig om undersøgelsen før slagtning.

36) Hvis betingelserne i nr. 35 ikke er opfyldt kan tilsynsmyndigheden på slagteriet enten udsætte slagtningen eller - såfremt velfærdsreglerne taler derfor - tillade slagtning efter at have foretaget de undersøgelser, der er omhandlet i nr. 41, litra a og skal lade en tilsynsmyndighed inspicere oprindelsesbedriften for at indhente de nævnte oplysninger. Alle udgifter i forbindelse med anvendelse af disse bestemmelser skal afholdes af opdrætteren i henhold til nærmere vilkår, som fastsættes af tilsynsmyndigheden.

37) For opdrættere, hvis årlige produktion ikke overstiger 20.000 kyllinger, 15.000 ænder, 10.000 kalkuner, 10.000 gæs eller tilsvarende mængder af de andre fjerkræarter, der er nævnt i § 2, nr. 1, kan den inspektion før slagtning, der er nævnt i nr. 41, litra a dog foretages på slagteriet. I tilfælde heraf skal opdrætteren fremlægge en erklæring om, at hans årlige produktion ikke overstiger de anførte mængder.

38) Opdrætteren skal opbevare det i nr. 40, nævnte register i mindst to år til forevisning for tilsynsmyndigheden på dennes anmodning.

39) Virksomhedens leder, ejer eller ejers repræsentant har pligt til at lette undersøgelsen af det levende syn af fjerkræet og navnlig til at bistå tilsynsmyndigheden med alle praktiske tiltag, der skønnes nødvendige. Tilsynsmyndigheden skal foretage det levende syn efter de gældende regler i henhold til bekendtgørelse om fjerkrækontrol.

40) Afhængig af fjerkrætypen omfatter det i nr. 35 omhandlede levende syn på oprindelsesbedriften omfatter en gennemgang af opdrætterens registre, som mindst bør indeholde følgende oplysninger

a) dato for fjerkræets ankomst,

b) fjerkræets oprindelse,

c) antal fjerkræ,

d) faktisk udbytte af arten (f.eks. vægtforøgelse),

e) dødelighed,

f) foderleverandører,

g) type af tilsætningsstoffer, anvendelsesperiode og tilbageholdelsesperiode,

h) indtagelse af foder og vand,

i) undersøgelse og diagnosticering foretaget af den behandlende dyrlæge, eventuelt ledsaget af resultaterne af laboratorieanalyser,

j) mængde og type af lægemidler, som eventuelt er indgivet fjerkræet; første og sidste dato for indgiften,

k) dato for eventuelle vaccinationer og vaccinationernes art,

l) vægtforøgelse i opfedningsperioden,

m) resultater af alle tidligere undersøgelser af fjerkræ fra samme flok,

n) antal fjerkræ, som er bestemt til slagtning, samt

o) forventet slagtedato.

41) Det levende syn skal ligeledes omfatte

a) de supplerende undersøgelser, der er nødvendige for at stille en diagnose, når fjerkræet

i) er ramt af en sygdom, som kan overføres til mennesker eller dyr, eller det individuelt eller kollektivt udviser en adfærd, som giver anledning til frygt for udbrud af en sådan sygdom;

ii) udviser generelle adfærdsproblemer eller sygdomstegn, som kan gøre kødet uegnet til brug som menneskeføde,

b) regelmæssig prøveudtagning fra fjerkræets vand og foder med henblik på at kontrollere overholdelsen af tilbageholdelsesperioderne, samt

c) resultaterne af en undersøgelse for zoonotiske agenser, som skal foretages i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om undersøgelse for salmonella samt kontrol og bekæmpelse af Salmonella enteritidis og Salmonella typhimurium hos høns.

42) På slagteriet foretager tilsynsmyndigheden identifikation af fjerkræet, kontrollerer overholdelsen af kravene i kapitel 2 i bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport og undersøger navnlig, om fjerkræet har lidt skade under transporten. Desuden skal tilsynsmyndigheden, hvis der er tvivl om identiteten af et fjerkræparti, og når det levende syn af fjerkræet skal foretages på slagteriet i henhold til nr. 37, bur for bur undersøge, om fjerkræet udviser de i nr. 41, litra a, omhandlede symptomer.

43) Hvis fjerkræet ikke er blevet slagtet inden tre dage efter, at det er blevet undersøgt, og efter at den i nr. 35 omhandlede sundhedserklæring er blevet udstedt, skal der, hvis fjerkræet ikke har forladt oprindelsesbedriften, udstedes en ny sundhedserklæring, eller skal tilsynsmyndigheden efter at have vurderet årsagerne til forsinkelsen og eventuelt efter at have undersøgt fjerkræet på ny tillade slagtningen, hvis sundhedsmæssige hensyn ikke er til hinder herfor.

44) Uden at kravene i bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v. tilsidesættes, skal slagtning til brug som menneskeføde forbydes, hvis der er konstateret kliniske symptomer på ornithose eller salmonelloser. Tilsynsmyndigheden kan efter anmodning fra ejeren af fjerkræet eller fra dennes repræsentant tillade slagtning som sidste led i den almindelige slagtning, hvis der træffes foranstaltninger til i videst muligt omfang at nedbringe faren for spredning af smitte og at desinficere anlægget efter sådan slagtning, idet kød hidrørende fra sådan slagtning skal håndteres på samme måde som kød, der er erklæret uegnet til menneskeføde.

45) Tilsynsmyndigheden skal

a) forbyde slagtning af fjerkræ, hvis det på grundlag af foreliggende oplysninger kan konstateres, at kød af det pågældende fjerkræ vil være uegnet til menneskeføde,

b) udsætte slagtningen, hvis tilbageholdelsesperioden for reststoffer ikke er overholdt,

c) når der er tale om klinisk sundt fjerkræ, som hidrører fra en flok, der obligatorisk skal slagtes som led i et program til kontrol af smitsomme sygdomme, sørge for, at slagtningen sker sidst på dagen eller under sådanne betingelser, at enhver kontamination af andet fjerkræ undgås. Tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med sådant kød.

46) Tilsynsmyndigheden anbringer midlertidigt det fjerkræ, der ikke må slagtes, på et sikkert sted.

Kapitel 7

Hygiejneforskrifter for slagtning af dyr samt opskæring og håndtering af fersk kød

47) Kun levende fjerkræ må føres ind i slagtelokalerne. Så snart det er ført derind, skal det bedøves og derefter straks slagtes, medmindre der er tale om slagtning efter en religiøs forskrift.

48) Slagtet fjerkræ skal afbløde fuldstændigt; det skal herved iagttages, at blodet ikke er årsag til forurening uden for slagtestedet.

49) Slagtet fjerkræ skal straks plukkes fuldstændigt.

50) Udtagningen af organer skal ved fuldstændig udtagning finde sted straks og ved delvis eller senere udtagning inden for fristerne i nr. 66. Det slagtede fjerkræ skal åbnes på en sådan måde, at krophulen og alle relevante organer kan undersøges. Med henblik herpå kan de organer, der skal undersøges, enten adskilles fra eller forblive forbundet med kroppen ved deres naturlige forbindelse. Hvis de adskilles fra kroppen, skal deres tilhørsforhold til denne kunne identificeres. Med hensyn til gæs og ænder, der er opdrættet og slagtet med henblik på produktion af "foie gras", kan udtagning af organer dog ske inden for 24 timer, såfremt kroppene med organer hurtigst muligt bibringes den i nr. 84, fastsatte temperatur og derefter opbevares ved denne, og såfremt de transporteres efter hygiejneforskrifterne.

51) Efter undersøgelsen skal de udtagne organer straks adskilles fra kroppen, og de dele, der er uegnede til menneskeføde, skal øjeblikkeligt fjernes. De organer eller dele af organer, som er forblevet inde i kroppen, skal med undtagelse af nyrerne under tilfredsstillende hygiejniske forhold straks fjernes om muligt fuldstændigt.

52) Rengøring af fjerkrækødet ved hjælp af klude og fyldning af kroppen er forbudt med undtagelse af fyldning med spiseligt slagteaffald eller halse, der hidrører fra slagtning på det pågældende slagteri.

53) Det er forbudt at foretage partering af kroppen og at fjerne eller behandle noget af fjerkrækødet, før undersøgelsen har fundet sted. Tilsynsmyndigheden kan påbyde enhver anden forholdsregel, såfremt undersøgelsen kræver dette.

54) Foreløbigt beslaglagt fjerkrækød og fjerkrækød, der er fundet uegnet til menneskeføde i henhold til nr. 70-71 eller er udelukket fra anvendelse til menneskeføde i henhold til nr. 72, samt fjer og affald skal så hurtigt som muligt transporteres til de i nr. 9 og nr. 20, litra e og f, påbudte lokaler, faciliteter eller beholdere og håndteres således, at kontamination begrænses mest muligt.

55) Efter afslutningen af undersøgelsen og fjernelsen af organerne skal det ferske fjerkrækød straks rengøres og nedkøles i overensstemmelse med hygiejnebestemmelserne, således at den i kapitel 13 fastsatte temperatur opnås hurtigst muligt.

56) Fjerkrækød, der skal afkøles i vandbad i henhold til metoden i nr. 57, skal, umiddelbart efter udtagning af indvoldene, afskylles grundigt ved overbrusning og derefter straks anbringes i vandbad. Overbrusningen skal foregå i et anlæg, der sikrer en effektiv afskylning af fjerkrækroppene indvendigt og udvendigt. Til slagtekroppe, hvis vægt:

a) ikke overstiger 2,5 kg, skal anvendes mindst 1,5 liter vand pr. slagtekrop,

b) ligger mellem 2,5 kg og 5 kg, skal anvendes mindst 2,5 liter vand pr. slagtekrop,

c) er 5 kg eller derover, skal anvendes mindst 3,5 liter vand pr. slagtekrop.

57) Metoden med afkøling i vandbad skal opfylde følgende krav:

a) slagtekroppene føres gennem et eller flere kar med vand eller med is og vand, som fornyes kontinuerligt. I den forbindelse tillades kun det system, hvorved slagtekroppene kontinuerligt mekanisk føres igennem modstrømmende vand,

b) vandtemperaturen i karret eller karrene, målt på det sted, hvor slagtekroppene føres ind og ud, må ikke overstige henholdsvis +16° C og + 4° C,

c) afkølingen skal gennemføres således, at den i nr. 84, fastsatte temperatur opnås hurtigst muligt,

d) ved hele den under litra a nævnte afkølingsmetode skal vandstrømmen være mindst:

i) 2,5 liter på slagtekrop på 2,5 kg eller derunder,

ii) 4 liter pr. slagtekrop på mellem 2,5 kg og 5 kg,

iii) 6 liter pr. slagtekrop på 5 kg eller derover,

e) Såfremt der anvendes flere kar, skal tilstrømningen af frisk vand og udstrømningen af det brugte vand i hvert kar reguleres således, at vandmængden aftager i den retning, slagtekroppene føres, og at det friske vand fordeles, mellem karrene, således at strømmen gennem det sidste kar ikke er mindre end:

i) 1 liter pr. slagtekrop på 2,5 kg eller derunder.

ii) 1,5 liter pr. slagtekrop på mellem 2,5 kg og 5 kg,

iii) 2 liter pr. slagtekrop på 5 kg eller derover.

f) det vand, der anvendes til den første opfyldning af karrene, må ikke medregnes i disse mængder,

g) slagtekroppene må hverken henligge i anlæggets første del eller i det første kar i mere end en halv time og heller ikke forblive i de øvrige dele af anlægget eller i det eller de andre kar længere end højst nødvendigt. Der træffes alle nødvendige foranstaltninger til, at den i første afsnit fastsatte tid kan overholdes, navnlig i tilfælde af arbejdsstandsning. Efter hver standsning af anlægget skal tilsynsmyndigheden, inden dette igen sættes i gang, sikre sig, at slagtekroppene stadig opfylder kravene i denne bekendtgørelse og er egnede til menneskeføde, eller i modsat fald sørge for, at de hurtigst muligt overføres til de i nr. 9, nævnte lokaler,

h) hvert apparat skal tømmes fuldstændigt, renses og desinficeres hver gang det er nødvendigt, ved arbejdstidens ophør og mindst én gang om dagen,

i) justerede kontrolapparater skal muliggøre hensigtsmæssig og løbende kontrol med måling og registrering af:

i) vandforbruget under overbrusningen forud for vandbadet,

ii) vandtemperaturen i karret eller karrene på de steder, hvor slagtekroppene føres ind og ud,

iii) vandforbruget under vandbadet,

iv) antallet af slagtekroppe i hver af de i litra d-f og nr. 56 anførte vægtgrupper;

j) resultater af de forskellige kontrolforanstaltninger, som gennemføres af producenten, skal opbevares med henblik på fremlæggelse på forlangende af tilsynsmyndigheden,

k) køleanlæggets korrekte drift og dets indflydelse på det hygiejniske niveau vurderes efter videnskabelige, mikrobiologiske metoder, ved sammenligning af kontaminationen af fjerkrækroppene for så vidt angår samlede antal kim og enterobacteriaceæ før og efter vandbadet. Denne sammenligning skal udføres ved første igangsætning af anlægget og derefter regelmæssigt, og under alle omstændigheder hver gang anlægget har undergået forandringer. Driften af de forskellige apparater skal reguleres, således at der sikres en tilfredsstillende hygiejnestandard.

58) Indtil undersøgelsen er afsluttet, må slagtekroppe og slagteaffald, der ikke er blevet undersøgt, ikke kunne komme i kontakt med de slagtekroppe og det slagteaffald, der allerede er blevet undersøgt, og det er forbudt at fjerne, opskære eller foretage yderligere behandling af slagtekroppen.

59) Kød, der er beslaglagt eller erklæret uegnet til menneskeføde og biprodukter, der ikke kan benyttes som fødevarer, må ikke kunne komme i kontakt med kød, der er erklæret egnet til menneskeføde og skal snarest muligt anbringes i specielle lokaler eller beholdere, der er placeret og indrettet således, at enhver forurening af andet fersk kød undgås.

60) Afpudsning, håndtering, yderligere behandling og transport af kød, herunder slagteaffald, skal foretages under overholdelse af alle hygiejnekravene. Hvis kød emballeres, skal bestemmelserne i nr. 20, litra d), og i kapitel 14 overholdes. Emballeret eller indpakket kød skal oplagres i et andet lokale end det, der benyttes til uindpakket fersk kød.

Kapitel 8

Undersøgelse efter slagtningen (kødkontrol)

61) Fjerkræet skal undersøges umiddelbart efter slagtningen ved tilstrækkelig belysning.

62) Ved undersøgelsen skal følgende dele undersøges:

a) slagtekroppens overflade uden hoved og fødder, medmindre hoved og/eller fødder er bestemt til menneskeføde,

b) organerne, og

c) krophulen undersøges visuelt og om nødvendigt ved palpering og indsnit.

63) Ved undersøgelsen skal man være opmærksom på:

a) om slagtekroppene udviser afvigelse i konsistens, farve og lugt,

b) om der forekommer større abnormiteter som følge af slagtningen,

c) om slagteanlægget fungerer korrekt.

64) Tilsynsmyndigheden skal under alle omstændigheder:

a) underkaste fjerkræ, som ikke godkendes ved den i nr. 70-71, omhandlede undersøgelse efter slagtningen, og hvis kød er erklæret for uegnet til menneskeføde, en grundig stikprøvekontrol,

b) med henblik på undersøgelse af organer og krophule undersøge en prøve på 300 stykker fjerkræ af hele det parti, der har været underkastet kødkontrol,

c) foretage en særlig kontrol af fjerkrækødet, hvis andre forhold indicerer, at kød fra det pågældende fjerkræ kan være uegnet til menneskeføde. Ejeren eller en person, der kan disponere over fjerkræet, skal i nødvendigt omfang deltage i kødkontrollen. Han skal sørge for, at fjerkræet og fjerkrækødet er klart til undersøgelsen. Han skal på kontrollantens anmodning yde enhver anden hjælp, der måtte være nødvendig. Hvis han ikke samarbejder, som han har pligt til, skal undersøgelsen afbrydes, indtil han samarbejder i det omfang, det er nødvendigt, for at undersøgelsen kan foretages.

65) I forbindelse med udtarmet fjerkræ, hvor organerne straks fjernes "effilée", skal organer og krophule fra mindst 5% af det slagtede fjerkræ i hvert parti undersøges efter udtagningen af organerne. Hvis der ved denne undersøgelse konstateres abnormiteter ved flere stykker fjerkræ, skal alt fjerkræ i partiet undersøges i overensstemmelse med nr. 61-64.

66) I forbindelse med "New York dressed" fjerkræ:

a) foretages den i nr. 61-64 omhandlede kødkontrol senest 15 dage efter slagtningen, idet fjerkræet i denne periode skal være oplagret ved en temperatur på højst 4° C,

b) skal organerne senest ved udløbet af denne frist udtages i det slagteri, hvor det er slagtet, eller i en godkendt opskæringsvirksomhed, der opfylder kravene i nr. 21, litra d, og de skal i sidstnævnte tilfælde ledsages af den i bilag 4 gengivne sundhedserklæring,

c) må kød fra sådant fjerkræ ikke forsynes med det i kapitel 12 omhandlede sundhedsmærke, før den i litra b, omhandlede udtagning af organer har fundet sted.

67) Der skal udtages prøver til undersøgelse for restkoncentrationer og under alle omstændigheder udtages prøver i tilfælde af begrundet mistanke om restkoncentrationer af uønskede stoffer. Forpligtelsen til at foretage undersøgelse for restkoncentrationer af stoffer med farmakologisk virkning gælder ikke for fjerkræ fra bedrifter, der står under en tilsynsmyndigheds kontrol, hvis undersøgelsen for disse restkoncentrationer finder sted på bedriften.

68) Hvis undersøgelserne før eller efter slagtningen vækker formodning om en sygdom, kan tilsynsmyndigheden, hvis han anser det for påkrævet for at stille en diagnose eller for at afsløre restkoncentrationer af stoffer med farmakologisk virkning, der kan formodes at forekomme i den konstaterede patologiske tilstand, anmode om, at der foretages de nødvendige laboratorieundersøgelser. I tvivlstilfælde kan tilsynsmyndigheden foretage de snit i og undersøgelser af relevante dele af fjerkræet, som er nødvendige for, at der kan stilles en endelig diagnose. Hvis tilsynsmyndigheden konstaterer alvorlig overtrædelse af de i denne bekendtgørelse indeholdte hygiejneforskrifter, eller hvis der lægges hindringer i vejen for en passende sundhedskontrol, skal han være beføjet til at gribe ind over for anvendelsen af udstyr eller lokaler og til at træffe foranstaltninger, som endog vil kunne indebære midlertidig indstilling af produktionen.

69) Resultaterne af undersøgelserne før og efter slagtningen skal registreres af tilsynsmyndigheden og, hvis der påvises en sygdom, der kan overføres, anmeldes det til de veterinære myndigheder, der fører kontrol med den bedrift, som fjerkræet stammer fra, samt til ejeren af oprindelsesbedriften eller dennes repræsentant, som har pligt til at tage hensyn hertil og til at opbevare disse oplysninger og forelægge dem for den tilsynsmyndighed, der foretager undersøgelsen før slagtningen i den næste produktionsperiode.

Kapitel 9

Instruks for tilsynsmyndigheder ved kødkontrol

70) Fjerkrækød skal erklæres for uegnet til menneskeføde, hvis der ved kødkontrollen findes følgende:

a) systemiske infektionssygdomme og kroniske lokalisationer af humanpatogene mikroorganismer,

b) systemiske mykoser samt lokale læsioner i organer, som må formodes at indeholde humanpatogent smitstof eller toksiner,

c) udbredt forekomst af parasitter under huden eller i musklerne samt systemiske parasittoser,

d) forgiftning,

e) kakeksi,

f) abnorm farve, lugt, smag,

g) ondartede eller multiple svulster,

h) almen tilsmudsning eller infektion,

i) betydelige læsioner og blodudtrædninger,

j) udtalte maskinelle læsioner - herunder forskoldninger,

k) mangelfuld afblødning,

l) restkoncentrationer, der overstiger de for stoffer tilladte tolerancer, samt restkoncentrationer af forbudte stoffer,

m) ascites.

71) Dele af slagtet fjerkræ, som udviser lokaliserede beskadigelser eller infektioner, der ikke påvirker resten af kødet, skal erklæres for uegnet til menneskeføde.

72) Følgende er uegnet til menneskeføde: hovedet, når det er adskilt fra kroppen, med undtagelse af tunge, kam, hagelap og kødudvækster, luftrør, lunger, der er adskilt fra slagtekroppen i overensstemmelse med bestemmelserne i nr. 51, og spiserør, kro, tarm og galdeblære.

Kapitel 10

Bestemmelser vedrørende kød til opskæring

73) Opskæring af slagtekroppe i dele eller udbening med henblik på afsætning som fersk fjerkrækød må kun foretages i autoriserede opskæringsvirksomheder.

74) Virksomhedens leder, ejer eller ejers repræsentant skal lette gennemførelsen af kontrollen af virksomheden og især træffe de forholdsregler, der anses for hensigtsmæssige, samt stille det nødvendige udstyr til kontroltjenestens disposition. I særdeleshed skal han på forlangende være i stand til at give den tilsynsmyndighed, der har fået overdraget kontrollen, oplysning om, hvor det kød, der er indbragt på virksomheden, stammer fra, herunder de slagtede dyrs oprindelse.

75) Med forbehold af nr. 29, andet afsnit, må kød, der ikke opfylder betingelserne i § 5, stk. 1 i denne bekendtgørelse kun forefindes på autoriserede opskæringsvirksomheder, såfremt det opbevares i særlige afdelinger; det skal opskæres på andre steder eller på andre tidspunkter end kød, der opfylder nævnte krav. Tilsynsmyndigheden skal til enhver tid have uhindret adgang til alle opbevarings- og arbejdslokaler for at sikre, at ovennævnte bestemmelser overholdes strengt.

76) Fersk kød til opskæring skal fra indbringelsen i opskæringsvirksomheden og indtil opskæringen anbringes i det i nr. 21, litra a, omhandlede lokale. Uanset nr. 55, kan kød dog transporteres direkte fra slagtelokalet til opskæringslokalet, såfremt slagtelokalet og opskæringslokalet er beliggende i samme bygningskompleks og i passende indbyrdes nærhed, således at det kød, der skal opskæres, uden omlæsning kan føres fra det ene lokale til det andet ved hjælp af en forlængelse af slagtelokalets mekaniske transportsystem, og opskæringen straks foretages. Når opskæringen og indpakningen er foretaget, skal kødet transporteres til det i nr. 21, litra a, omhandlede kølerum.

77) Kødet skal føres ind i de i nr. 21, litra b-d, nævnte lokaler efter behov. Når opskæring og i givet fald emballering er foretaget, skal kødet straks transporteres til det i nr. 21, litra a, omhandlede kølerum.

78) Opskæringen, bortset fra varmeopskæring, må kun finde sted, såfremt kødet har en indre temperatur på 4° C eller derunder.

79) Det er forbudt at rense fersk kød ved hjælp af klude.

80) Opskæringen skal udføres, så forurening af kødet undgås. Bensplinter og koaguleret blod skal fjernes. Kød, der hidrører fra opskæring, og som ikke er beregnet til menneskeføde, anbringes efterhånden i de beholdere eller lokaler, der er omhandlet i nr. 9.

Kapitel 11

Sundhedskontrol med opskåret og oplagret kød

81) Autoriserede opskæringsvirksomheder samt autoriserede pakkecentre og køle- og fryselagre skal underkastes kontrol af en tilsynsmyndighed. Tilsynsmyndigheden træffer bestemmelse om, hvilken personalegruppe, der udfører denne kontrol.

82) Den kontrol, der er omhandlet i nr. 81, omfatter følgende opgaver:

a) kontrol med ind- og udgående fersk kød,

b) sundhedskontrol med det ferske kød, som forefindes i virksomheden,

c) kontrol med renligheden for så vidt angår lokaler, anlæg og værktøj i henhold til kapitel 5 samt med personalets hygiejne, herunder beklædningen,

d) enhver anden kontrol, som tilsynsmyndigheden skønner nødvendig for overholdelsen af denne bekendtgørelses bestemmelser.

Kapitel 12

Oplagring

83) Fersk fjerkrækød skal efter nedkøling som omhandlet i nr. 55, til stadighed holdes på en temperatur på højst 4° C.

84) Frosset fjerkrækød skal til enhver tid holdes på en temperatur, der ikke er højere end -12° C.

85) Emballeret fersk fjerkrækød må ikke oplagres i samme lokaler som ikke-emballeret fersk kød.

Kapitel 13

Indpakning og emballering af fersk kød

86) Emballagen (f.eks. kasser, kartoner) skal opfylde alle hygiejnekrav; specielt må den:

a) ikke kunne ændre kødets organoleptiske egenskaber,

b) ikke kunne overføre stoffer, der er skadelige for den menneskelige sundhed, til kødet,

c) være tilstrækkelig solid til at yde en effektiv beskyttelse af kødet under transport og håndtering.

87) Emballage må ikke genanvendes til emballering af kød, medmindre den er af korrosionsbestandigt materiale, der er let at rengøre, og forud er rengjort og desinficeret.

88) Såfremt opskåret fersk kød eller slagteaffald indpakkes, skal det ske straks efter opskæringen i overensstemmelse med hygiejnekravene. Pakninger skal være gennemsigtige og skal enten være farveløse eller, hvis de er gennemsigtige, men farvede, være udformet på en sådan måde, at det indpakkede kød eller slagteaffald er delvis synligt. De skal desuden opfylde bestemmelserne i nr. 86, litra a-b; de må ikke genanvendes til indpakningen af kød. Dele af fjerkræ og slagteaffald, som er adskilt fra slagtekroppen, skal altid indpakkes i en tætlukket beskyttelsesindpakning, der opfylder disse kriterier.

89) Indpakket kød skal emballeres.

90) Hvis indpakningen yder samme beskyttelse som emballagen, behøver den dog ikke at være gennemsigtig og farveløs, og det er ikke nødvendigt at anbringe den i en ydre emballage, hvis bestemmelserne i nr. 86-87 er opfyldt.

91) Opskæring, udbening, indpakning og emballering kan foretages i samme lokale, hvis emballagen opfylder de i nr. 87, fastsatte betingelser for genbrug, eller hvis følgende betingelser er opfyldt:

a) lokalet skal være tilstrækkeligt stort og således indrettet, at hygiejnekravene opfyldes,

b) emballager og indpakningsmaterialer skal straks efter fremstillingen anbringes i en lukket beskyttelsesindpakning og sikres mod beskadigelser under transport til virksomheden, hvor de skal opbevares hygiejnisk i et fra virksomheden adskilt lokale,

c) emballagelagrene skal være støvtætte og sikret mod skadedyr og må ikke have luftforbindelse med lokaler, der indeholder stoffer, som kan forurene fersk kød. Emballage må ikke opbevares på gulvet,

d) emballagen skal samles hygiejnisk, inden den bringes ind i lokalet,

e) emballagen skal bringes ind i lokalet på hygiejnisk vis og anvendes med det samme. Emballagen må ikke håndteres af personer, der håndterer fersk kød,

f) kødet skal umiddelbart efter indpakningen anbringes i de hertil beregnede lagerrum.

92) Den emballage, der er omhandlet i dette kapitel, må kun indeholde opskåret fersk fjerkrækød.

Kapitel 14

Transport

93) Fersk kød skal transporteres i transportmidler, der er forsynet med en tæt lukkemekanisme, eller for så vidt angår fersk kød, der er indført i overensstemmelse med bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske levnedsmidler m.v. eller fersk kød i transit gennem et tredjelands område - i transportmidler, som er plomberet, udformet og udstyret således, at de i kapitel 13 fastsatte temperaturer holdes under hele transporten.

94) Transportmidler, der er bestemt til transport af fersk kød, skal opfylde følgende betingelser:

a) de indvendige vægge skal være glatte og lette at rengøre og desinficere,

b) de skal være forsynet med effektive anordninger til beskyttelse af kødet mod insekter og støv, og de skal være så tætte, at væsker ikke kan løbe ud.

95) De til kød bestemte transportmidler må under ingen omstændigheder anvendes til transport af levende dyr eller produkter, der kan indvirke på eller forurene kød.

96) Produkter, der eventuelt kan indvirke på fjerkrækødets hygiejne eller forurene det, må ikke transporteres i samme transportmiddel samtidig med kødet. Emballeret og uemballeret kød skal transporteres hver for sig, medmindre der i samme transportmiddel findes en tilstrækkelig adskillelse, således at uemballeret kød ikke kommer i berøring med emballeret.

97) Fersk fjerkrækød må ikke transporteres i et transportmiddel, der ikke er rent og desinficeret.

98) Virksomhedens leder, ejer eller ejers repræsentant skal påse, at transportmidlerne og indladningsforholdene gør det muligt at overholde de i dette kapitel fastsatte hygiejnekrav. Tilsynsmyndigheden skal føre kontrol med, at kravene overholdes.

 


Bilag 2

Kapitel 1

Generelle krav til virksomheder omfattet af § 4

1) Virksomheder omfattet af § 4 skal som mindstekrav have de i nr. 2-13 anførte lokaler og faciliteter.

2) I de lokaler, hvor fersk kød fremstilles og behandles, skal følgende opfyldes:

a) gulv af vandtæt materiale, der let kan rengøres og desinficeres, og som ikke kan rådne, og er indrettet således, at vand har afløb uden vanskelighed; for at forhindre lugt skal vandet bortledes gennem afløb med vandlås og rist,

b) glatte, bestandige og vandtætte vægge, der i mindst to meters højde skal være dækket med lys, vaskbar beklædning. Anvendelse af trævægge i lagre, hvor der oplagres fersk kød og som er opført før 1. januar 1994, er dog ikke grundlag for tilbagekaldelse af godkendelsen,

c) døre af lugtfrit materiale, der ikke kan rådne, og som er lette at rengøre. Såfremt der oplagres kød i den pågældende virksomhed, skal denne have et oplagringslokale, der opfylder ovennævnte krav,

d) lugtfri isoleringsmaterialer, der ikke kan rådne,

e) tilstrækkelig ventilation og om nødvendigt god emudsugning,

f) tilstrækkelig naturlig eller kunstig belysning, der ikke ændrer farverne.

3) Tilstrækkelige anordninger med varmt vand til rensning og desinfektion af hænder og til rensning af værktøj så tæt ved arbejdsstedet som muligt. Håndvaskene skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være rense- og desinfektionsmidler til rådighed samt hygiejniske anordninger til at tørre hænder med.

4) På stedet eller i et tilstødende lokale en anordning til desinficering af værktøj, hvor vandet skal have en temperatur på mindst 82° C.

5) Passende anordninger til beskyttelse mod skadedyr, såsom insekter, rotter og mus.

6) Inventar og værktøj, såsom opskæringsborde, udskiftelige skæreplader, beholdere, transportbånd og save af korrosionsbestandigt materiale, der ikke påvirker kødet, og som let kan renses og desinficeres. Anvendelse af træ er forbudt.

7) Fittings og udstyr af korrosionsbestandigt materiale, der opfylder de hygiejniske krav vedrørende

a) håndtering af kød, og

b) oplagring af beholdere med kød, så hverken kød eller beholdere kommer i direkte berøring med gulv eller vægge.

8) Specielle vandtætte, korrosionsbestandige beholdere til opbevaring af kød, forsynet med låg og lukkeanordning, som hindrer uvedkommende i at fjerne indholdet, der ikke er beregnet til menneskeføde, og som skal fjernes eller destrueres ved arbejdsdagens afslutning.

9) køleanlæg som sikrer, at de i denne bekendtgørelse fastsatte indre temperaturer i kødet overholdes. Disses afløb skal være forbundet med spildevandsledningerne, og må ikke kunne forurene kødet.

10) Et anlæg til tilstrækkelig forsyning med drikkevand under tryk i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg. Undtagelsesvis er forsyning med vand, der ikke er drikkevand, dog tilladt til fremstilling af damp, brandslukning og køling af kølemaskiner, såfremt de hertil installerede ledninger udelukker anvendelsen af dette vand til andre formål, og der ikke er risiko for forurening af fersk kød. Ledninger til vand, der ikke er drikkevand, skal være let kendelige fra drikkevandsledninger.

11) Et anlæg til tilstrækkelig forsyning med varmt vand af drikkevandskvalitet, i henhold til bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.

12) Et afløbssystem, der giver mulighed for hygiejnisk udledning af spildevand.

13) Mindst en vask samt vandklosetter. Der må ikke være direkte adgang til arbejdslokalerne fra toiletterne. Håndvasken skal have rindende varmt og koldt vand eller forblandet vand af en passende temperatur, og der skal være hygiejnisk udstyr til at rense og desinficere hænderne med samt hygiejniske anordninger til at tørre hænder med. Håndvasken skal forefindes i nærheden af toiletterne.

Kapitel 2

Særlige krav til slagterier omfattet af § 4

14) Ud over at opfylde de generelle betingelser skal slagterier omfattet af § 4 mindst have følgende indretning:

a) et slagtelokale af en sådan størrelse, at såvel bedøvelse og afblødning som plukning og eventuelt skoldning kan foretages på adskilte steder,

b) mure i slagtelokalet, som kan vaskes indtil mindst to meters højde eller op til loftet,

c) et lokale til udtagning af organer og tilvirkning af en sådan størrelse, at udtagningen af organer kan foretages i en tilstrækkelig lang afstand fra andre arbejdssteder eller adskilles fra disse med en skillevæg for at forhindre enhver forurening,

d) et kølerum med en kapacitet svarende til slagtningens omfang og art, men under alle omstændigheder med mindst et aflåseligt sted, der er forbeholdt observation af slagtekroppe, på hvilke der foretages analyse. Tilsynsmyndigheden kan i de enkelte tilfælde indrømme undtagelser fra dette krav, hvis kødet umiddelbart sendes fra disse slagterier til opskæringsvirksomheder eller slagteforretninger, der er beliggende i umiddelbar nærhed af slagteriet, for så vidt transporten ikke varer over en time.

15) Fjerkræ, der føres ind i slagtelokalet, skal slagtes straks efter at være blevet bedøvet, medmindre slagtningen sker efter et religiøst ritual.

16) Sygt fjerkræ eller fjerkræ, der formodes at være sygt, må ikke slagtes på virksomheden, medmindre tilsynsmyndigheden har givet tilladelse hertil som en undtagelse. I tilfælde af undtagelse skal slagtningen foretages under tilsynsmyndighedens opsyn, og der træffes foranstaltninger til at undgå kontaminering; lokalerne rengøres og desinficeres specielt under tilsynsmyndighedens tilsyn, inden de på ny benyttes til slagtning af fjerkræ.

 


Bilag 3

Model

Sundhedserklæring

For fjerkræ, der transporteres fra bedriften til slagteriet1

 

Myndighed nr.2

I.

Identifikation af fjerkræet. Fjerkræart

 

Antal fjerkræ:

 

Identifikationsmærke:

II.

Fjerkræets oprindelse

 

Oprindelsesbedriftens adresse:


III.

Fjerkræets bestemmelsessted

Fjerkræet transporteres til følgende slagteri:

 

Med følgende transportmidler:

IV.

Erklæring

 

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer at ovennævnte fjerkræ har været underkastet undersøgelse før slagtning (levende syn) på ovennævnte bedrift den

 

Kl. og er fundet sunde.

 

Udstedt i, den

 

.

(embedsdyrlægens underskrift)

1) Certifikatets gyldighedsperiode: 72 timer

2) Kan udelades

 


Bilag 4

Model

Sundhedserklæring

For kroppe af "New York-dressed" fjerkræ og kroppe af gæs og ænder, der er opdrættet med henblik på produktion af "foie gras", og som er bedøvet, afblødt og plukket på produktionsstedet, og som transporteres direkte til en opskæringsvirksomhed med særskilt lokale til udtagning af organer

 

Myndighed : nr.1

I.

Identifikation af slagtekroppe med organer

Fjerkræart

 

Antal slagtekroppe med organer:

II.

Oplysnninger om, hvor slagtekroppene med organer kommer fra

Produktionsstedets adresse


III.

Bestemmelsessted for slagtekroppene med organer

Slagtekroppene med organer transporteres til følgende

opskæringsvirksomhed:

IV.

Erklæring

 

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer, at ovennævnte slagtekroppe med organer hidrører fra fjerkræ, som har været underkastet undersøgelse før slagtning (levende syn) på ovennævnte produktionssted den

 

Kl. og er fundet sunde.

 

Udstedt i, den

 

.

(embedsdyrlægens underskrift)

1) Kan udelades

 


Bilag 5

Model

Hygiejnecertifikat for fersk fjerkrækød1

For kroppe af "New York-dressed" fjerkræ og kroppe af gæs og ænder, der er opdrættet med henblik på produktion af "foie gras", og som er bedøvet, afblødt og plukket på produktionsstedet, og som transporteres direkte til en opskæringsvirksomhed med særskilt lokale til udtagning af organer

 

Nr.2

 

Afsendelsessted

 

Ministerium

 

Myndighed

 

Ref.3


I.


Kødets identifikation

 

Kød af

(dyrets art)

 

Stykkernes art

 

Emballagens art

 

Antal stykker efter kolli

 

Indfrysningsmåned(er) og –år

 

Nettovægt


II.


Kødets oprindelse

 

Det (de) autoriserede slagteri(er)s adresse og veterinære autorisationsnummer

 

Det (de) autoriserede opskæringsvirksomhed(er)s adresse og veterinære autorisationsnummerIII.


Kødets bestemmelsessted

 

Kødet afsendes fra

(afsendelsessted)

 

til

(bestemmelsesland og –sted)

 

Med følgende transportmiddel4

 

Afsenders navn og adresse

 Modtagers navn og adresse


IV.


Erklæring

 

Undertegnede embedsdyrlæge erklærer:

a)

at ovennævnte fjerkrækød opfylder kravene i Rådets direktiv 91/494/EØF af 26. juni 1991 om dyresundhedsmæssige betingelser for handel inden for Fællesskabet med fersk fjerkrækød og for indførsel heraf fra tredjelande samt kravene i artikel 3, litra A, nr. 1, andet afsnit, i nævnte direktiv, såfremt kødet er bestemt til en medlemsstat eller et område i en medlemsstat, der er erklæret fri for Newcastle disease;

b)

at ovennævnte fjerkrækød og den emballage, som det ovennævnte fjerkrækød er indpakket i, er forsynet med et mærke, af hvilket det fremgår, at fjerkrækødet stammer fra fjerkræ, der er slagtet på autoriserede eller godkendte slagterier, og at kødet er opskåret i en autoriseret eller godkendt opskæringsvirksomhed;

c)

at fjerkrækødet er blevet erklæret for egnet til menneskeføde efter en dyrlægeundersøgelse, der er foretaget i overensstemmelse med direktiv 71/118/EØF af 15. februar 1971 om sundhedsmæssige problemer i forbindelse med handel med fersk fjerkrækød eller med direktiv 91/495/EØF om sundhedsmæssige og dyresundhedsmæssige problemer i forbindelse med produktion og afsætning af kaninkød og kød af opdrættet vildt.

d)

at transportmidlerne og indladningsforholdene er i overensstemmelse med de i direktiv 71/118/EØF fastsatte hygiejniske krav.

 

Udstedt i, den

 

.

(embedsdyrlægens underskrift)

1) Fersk fjerkrækød er i henhold til det direktiv, der er nævnt under punkt IV i dette certifikat: enhver til konsum egnet del af husdyr af følgende arter: høns, kalkuner, perlehøns, ænder, gæs, vagtler, duer, fasaner og agerhøns, som ikke har været underkastet nogen behandling, der forlænger holdbarheden; dog betragtes kuldebehandlet kød som fersk kød.

2) Kan udelades

3) Kan udelades

4) For jernbanevogne og lastbiler anføres registreringsnummer, for fly rutenummeret og for skibe navnet samt om fornødent containernummer.

 


Bilag 6

Mærkeseddel til anvendelse på store emballager

Påtænkt anvendelse: udskæring/varmebehandling1 modtagers adresse:

 

 

 

1) Det ikke relevante overstreges.

 

 

Bekendtgørelse om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning og betingelser i forbindelse hermed ved behandling og salg af animalske fødevarer (autorisationsbekendtgørelsen)

I medfør af § 22, § 36, stk. 2, § 37, § 41, stk. 2, § 42, § 44, stk. 3-4, § 45, stk. 2, § 46, stk. 2-3, §§ 47-49, § 51, stk. 2 og 3, §§ 54, stk. 2 og 3, § 55, stk. 2, §§ 62 og 63, § 66, stk. 3, og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) og § 9 i lov nr. 351 af 2. juli 1999 om sygdomme og infektioner hos dyr fastsættes:

Afsnit I

Område og definitioner

§ 1. I denne bekendtgørelse fastsættes bestemmelser om autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse afprimærbedrifter og virksomheder, der foretager behandling og salg af fødevarer, samt virksomheder, der indfører, fremstiller eller sælger materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer, samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen omfatter:

1)   Område og definitioner, jf. §§ 1-5.

2)   Primærproduktion, jf. §§ 6-9.

3)   Virksomheder:

a)   Engrosvirksomheder, jf. §§ 10-11.

b)   Detailvirksomheder, jf. §§ 12-17.

c)   Handelsnormer for friske frugter og grøntsager, jf. § 18.

d)   Indførsel af fødevarer, jf. § 19.

e)   Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer, jf. § 20.

f)   Virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtninger, jf. § 21.

g)   Generelt for virksomheder, jf. § 22.

4)   Procedure ved autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse, jf. §§ 23-29.

5)   Kontrolmærkning af animalske fødevarer, jf. § 30.

6)   Offentlig kontrol, jf. § 31.

7)   Straffebestemmelser, jf. §§ 32-33.

8)   Ikrafttræden og overgangsbestemmelser, jf. §§ 34-38.

§ 2. Bekendtgørelsens bestemmelser om fødevarer gælder også tilsætningsstoffer.

§ 3. Bekendtgørelsens bestemmelser om behandling gælder også slagtning, slagtemæssig behandling, indvejning af mælk, tilvirkning, opbevaring, aftapning, emballering, ompakning og transport.

§ 4. Bekendtgørelsens bestemmelser om salg gælder også udbud til salg, formidling af salg, opbevaring i salgsøjemed, tilbud og enhver overgivelse til andre.

§ 5. I denne bekendtgørelse gælder definitionerne anført i bilag 1.

Afsnit II

Primærproduktion

§ 6. Primærproduktion kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse som fødevarevirksomhed, jf. dog stk. 2-5 og §§ 7-9.

Stk. 2. Produktion af spirede frø med henblik på konsum må påbegyndes, når bedriften er meddelt autorisation hertil af fødevareregionen.

Stk. 3. Biavlere må påbegynde tilvirkning af honning med henblik på konsum, når bedriften er meddelt autorisation hertil af fødevareregionen. Dog kan biavlere tilvirke, detailpakke og sælge op til 4.000 kg honning pr. år, hvoraf mindst halvdelen skal stamme fra egen biavl, uden at der er krav om autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

Stk. 4. Fiskefartøjer, hvor fisken køles ved et tankkølesystem, kan påbegynde fiskeri med henblik på konsum, når fartøjet er meddelt godkendelse af fødevareregionen.

Stk. 5. Produktion af mælk med henblik på konsum må påbegyndes, når bedriften har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Stk. 6. Indvinding af vand med henblik på emballering og salg under varebetegnelsen ”naturligt mineralvand” eller ”kildevand” må påbegyndes, når indehaveren af indvindingstilladelsen har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

§ 7. Behandling og salg fra jæger af et mindre antal stykker vildt direkte til en detailvirksomhed kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse, når

1)   detailvirksomheden ikke er en restaurant, kantine, institution o.l., og

2)   der pr. sæson til den enkelte detailvirksomhed kun leveres et mindre antal stykker vildt, som ikke er flået eller plukket og for småvildts vedkommende ikke er udtaget.

§ 8. Primærproducenters salg i begrænset omfang af vegetabilske fødevarer fra egen primærproduktion, eventuelt sammen med vegetabilske fødevarer fra nærliggende primærproducenter, direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning kan foregå uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

§ 9. Primærproducenters behandling og salg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion til forbrugeren er forbudt, jf. dog stk. 2 og 3 og § 6, stk. 3.

Stk. 2. Primærproducenters behandling og salg af animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning kan i følgende tilfælde påbegyndes, når bedriften har modtaget bekræftelse på, at aktiviteten er registreret hos fødevareregionen:

1)   Slagtning og salg af et mindre antal stykker fjerkræ årligt og salg heraf i uåbnet stand fra en bedrift, hvor årsproduktionen er på under 10.000 stykker fjerkræ, når slagtning og eventuel plukning samt salg sker på bedriften.

Slagtning og salg af et mindre antal kaniner årligt i uåbnet stand, når slagtning og eventuel afhudning og salg sker på bedriften.

3)   Slagtning og salg af et mindre antal stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i uåbnet stand, når slagtning og eventuel plukning samt salg sker på bedriften.

4)   Slagtning, rensning og salg af fisk, krebs- eller bløddyr, når slagtning eller rensning samt salg sker fra fiskefartøj eller akvakulturbrug.

5)   Salg af mælk, når forbrugeren afhenter mælken på bedriften og selv medbringer emballage til mælken.

6)   Salg af æg, når forbrugeren afhenter æggene på bedriften, og æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser, på betingelse af, at der ikke på bedriften forefindes et godkendt ægpakkeri.

Stk. 3. Jægere kan behandle og sælge mindre mængder vildt eller kød af vildt direkte til forbrugeren til anvendelse i dennes private husholdning uden autorisation, godkendelse, registrering eller anmeldelse.

Stk. 4. Det er en betingelse for undtagelserne i stk. 2 og 3, at der ikke på bedriften eller hos jægeren er en godkendt eller registreret detailvirksomhed.

Afsnit III

Virksomheder

Kapitel 1

Engrosvirksomheder

  § 10. Engrosvirksomhed, hvor der foregår tilvirkning af fødevarer med henblik på salg og salg af de tilvirkede fødevarer, må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

Stk. 2. Slagtning eller slagtemæssig behandling af dyr med henblik på salg og salg af det herved fremkomne kød må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

Stk. 3. Indvejning af mælk med henblik på salg og salg af den indvejede mælk må påbegyndes, når autorisation hertil er meddelt af fødevareregionen.

§ 11. Engrosvirksomhed, hvor der ikke foregår tilvirkning, må påbegyndes, når godkendelse hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Engrosvirksomhed, hvor der alene sker opbevaring, transport eller salg af emballerede, ikke-letfordærvelige fødevarer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Stk. 3. Engrosvirksomhed, hvor der alene sker salg af fødevarer uden opbevaring i salgsøjemed, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Kapitel 2

Detailvirksomheder

§ 12. Detailvirksomhed må påbegyndes, når godkendelse hertil er meddelt af fødevareregionen, jf. dog §§ 13-18.

Stk. 2. Røgning og saltning af kød m.m. for private forbrugere til anvendelse i forbrugerens private husholdning kan kun foretages, når godkendelse er meddelt i henhold til betingelserne i stk. 3.

Stk. 3. Godkendelse i henhold til stk. 2 vil være betinget af, at

1)   virksomheden kun modtager kød m.m. fra private forbrugere,

2)   hvert enkelt stykke kød m.m. ved modtagelsen mærkes, således at det entydigt fremgår, hvilken privatperson varen tilhører,

3)   tilvirkningen alene omfatter røgning eller saltning samt de i tilslutning hertil fornødne behandlinger, såsom udskæring eller udbening, og således at det enkelte kødstykkes tilhørsforhold på intet tidspunkt kan drages i tvivl, og

4)   varen tilbageleveres til den forbruger, der har indleveret varen.

§ 13. Modtagelse og behandling i detailslagterforretninger af fersk kød af kvæg, der indeholder specificeret risikomateriale i form af rygsøjle, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

§ 14. Følgende former for detailvirksomhed må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen:

1)   Tilvirkning såsom udskæring af brød, kager, frugt, grøntsager og ost i mindre omfang, formaling af kaffebønner o.l., når tilvirkningen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

2)   Behandling eller salg af fødevarer, der ikke er letfordærvelige.

3)   Opbevaring, transport eller salg af letfordærvelige fødevarer, der er emballerede.

4)   Detailvirksomhed, hvor der alene sker salg af fødevarer uden opbevaring i salgsøjemed.

5)   Salg af fødevarer fra selvbetjeningsautomat, uanset om der foregår tilvirkning i automaten, når tilvirkningen eller opbevaringen ikke er forbundet med hygiejniske problemer.

§ 15. Følgende former for detailvirksomhed skal ikke autoriseres, godkendes, registreres eller anmeldes, når virksomheden ikke giver anledning til hygiejniske problemer:

1)   Midlertidig eller lejlighedsvis fødevarevirksomhed på f.eks. markeder, udstillinger, dyrskuer og ved reklamekampagner.

2)   Virksomheder, der serverer for 12 personer eller derunder, i form af servering for faste spisegæster, eksempelvis kantinevirksomhed, pensionater og lignende.

3)   Tilvirkning af morgenmad i forbindelse med overnatning, når antallet af gæster ikke overstiger 8 personer.

4)   Børneinstitutioner, der alene foretager tilvirkning af begrænset karakter til en lukket kreds af personer eller lejlighedsvis tilvirkning af fødevarer med henblik på beskæftigelse af børnene.

5)   Virksomheder, hvis primære aktivitet ikke er fødevaresalg, og som kun foretager et ubetydeligt salg af ikke-letfordærvelige, emballerede fødevarer, eller kaffe, te o.l.

6)   Skoleboder, der sælger drikkevarer, frisk frugt, sukkervarer o.l.

7)   Behandling og salg af fødevarer i tog, busser og fly samt til besætninger i skibe.

§ 16. Detailvirksomheder godkendt i henhold til § 12 kan tilvirke fødevarer med henblik på engrossalg samt foretage engrossalg af fødevarer til andre detailvirksomheder i Danmark, eventuelt via engrosvirksomhed uden tilvirkning, når værdien af de fødevarer, der sælges engros, ikke overstiger den dobbelte værdi af de fødevarer, der sælges direkte til den endelige forbruger fra det forretningssted, hvor tilvirkningen sker, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 2. Detailvirksomheder registreret i henhold til § 14 kan foretage engrossalg af fødevarer til andre detailvirksomheder, når virksomheden ikke ved dette engrossalg får mere karakter af engrosvirksomhed end af detailvirksomhed, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for mælk og mælkebaserede produkter samt fisk og fiskevarer. Fødevareregionen kan dog i særlige tilfælde tillade en begrænset tilvirkning med henblik på engrossalg eller et begrænset engrossalg i et lokalt afgrænset område, dog i begge tilfælde til andre detailvirksomheder.

Stk. 4. Stk. 1 og 2 gælder ikke for vildt modtaget direkte fra jæger, jf. § 7.

Stk. 5. For detailvirksomheder, som sælger kød, gælder foruden de i stk. 1 og 2 nævnte begrænsninger, at engrossalget af fødevarer med indhold af kød ikke må overstige 5 tons pr. uge, heraf hakket kød og tilberedt kød tilsammen højst 1 ton.

§ 17. Tilvirkning af fødevarer, som ikke foregår i det forretningssted, hvorfra virksomhedens salg til den endelige forbruger sker, kan godkendes i henhold til § 12, hvis

1)   salget foregår fra et enkelt fast eller mobilt salgssted, og

2)   tilvirkning og salg forestås af samme ejer eller bruger.

Kapitel 3

Handelsnormer for friske frugter og grøntsager

§ 18. Engrossortering, -pakning, -mærkning, -opbevaring eller -salg af friske frugter og grøntsager, der er omfattet af bestemmelser om handelsnormer i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 2200/96 af 28. oktober 1996 om den fælles markedsordning for frugt og grøntsager må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

Kapitel 4

Indførsel af fødevarer

§ 19. Indførsel af fødevarer fra andre EU-lande eller tredjelande med henblik på salg kan kun foretages af virksomheder, som er autoriseret, godkendt eller registreret i henhold til §§ 10-12 eller § 14.

Stk. 2. Indførsel af fødevarer i overensstemmelse med stk. 1 må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

Kapitel 5

Virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager engrossalg af visse materialer og genstande bestemt til at komme i berøring med fødevarer

§ 20. Indførsel, fremstilling eller engrossalg af materialer og genstande af plast, folie af celluloseregenerater eller keramik-, emalje- eller glasvarer, som er bestemt til at komme i berøring med fødevarer, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse fra fødevareregionen på, at den anmeldte aktivitet kan iværksættes.

Kapitel 6

Virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtninger

§ 21. Virksomhed med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, må påbegyndes, når virksomheden har modtaget bekræftelse på at være registreret hos fødevareregionen.

Kapitel 7

Generelt for autoriserede, godkendte, registrerede eller anmeldte virksomheder

§ 22. I en fødevarevirksomhed må ikke uden tilladelse fra fødevareregionen udøves andre aktiviteter end sådanne, hvortil den er autoriseret eller godkendt, eller hvorom der er modtaget bekræftelse på registrering eller anmeldelse.

Afsnit IV

Procedure ved autorisation, godkendelse, registrering og anmeldelse

§ 23. Ansøgning om autorisation eller godkendelse skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Ansøgningen skal være bilagt tegninger og beskrivelse af virksomheden og de påtænkte aktiviteter.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler autorisation eller godkendelse med angivelse af særlige vilkår, herunder bl.a. til indretning, produktionsart og -omfang, samt evt. med angivelse af frist for vilkårenes opfyldelse.

§ 24. Anmodning om registrering skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmodningen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler bekræftelse på registrering skriftligt.

§ 25. Anmeldelse skal fremsendes til den fødevareregion, hvor virksomheden er hjemmehørende. Anmeldelsen skal indeholde en beskrivelse af de påtænkte aktiviteter.

Stk. 2. Fødevareregionen meddeler bekræftelse på anmeldelse skriftligt.

§ 26. Autorisation eller godkendelse skal indhentes på ny ved

1)   væsentlige bygningsmæssige ændringer,

2)   væsentlige ændringer i virksomhedens indretning,

3)   væsentlige ændringer i virksomhedens produktion eller vareudvalg, eller

4)   indførelse af lovpligtig egenkontrol eller ved væsentlige ændringer i denne egenkontrol.

§ 27. Den som overtager en autoriseret, godkendt, registreret eller anmeldt virksomhed, skal i forbindelse med overtagelsen anmelde dette ejer- eller brugerskifte til fødevareregionen og samtidig oplyse, om der ønskes fornyet autorisation eller godkendelse.

§ 28. Fødevareregionen kan tage en autorisation eller godkendelse op til fornyet behandling, når der er forløbet 5 år siden sidste autorisation eller godkendelse.

§ 29. Fødevareregionen kan tilbagekalde en autorisation eller godkendelse, hvis

1)   virksomheden ikke opfylder de stillede vilkår,

2)   forudsætningerne for autorisationen eller godkendelsen ændres væsentligt, eller

3)   det ud fra hygiejniske, markedsføringsmæssige, afgiftsmæssige eller lignende årsager skønnes nødvendigt.

Afsnit V

Kontrolmærkning af animalske fødevarer

§ 30. Engrosvirksomheder, der behandler animalske fødevarer, skal anvende et af fødevareregionen tildelt kontrolnummer ved kontrolmærkning af animalske fødevarer samt i det omfang, der er behov herfor, ved udfærdigelse af handelsdokumenter.

Stk. 2. Hvis en virksomhed alene foretager indfrysning, oplagring eller salg af animalske fødevarer, som allerede er emballerede og kontrolmærkede ved modtagelsen, må virksomheden ikke påføre kontrolmærke.

Stk. 3. Kontrolnummeret må ikke anvendes af andre end den virksomhed, der har fået kontrolnummeret tildelt, medmindre der foreligger særlig tilladelse fra Fødevaredirektoratet.

Stk. 4. Kontrolmærkningen og betingelser i forbindelse hermed ved behandling og salg af animalske fødevarer skal være i overensstemmelse med bilag 2.

Stk. 5. Kontrolmærkningen skal være synlig, letlæselig og uudslettelig.

Stk. 6. Kontrolmærker må ikke genbruges.

Afsnit VI

Offentlig kontrol

§ 31. Fødevareregionerne foretager kontrol i henhold til denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Ved kontrol af kød for forekomst af trikiner kan læge trikinsøgere ansat af virksomheden assistere ved kontrollen under ansvar af fødevareregionen.

Stk. 3. Ved kontrol af fjerkræ efter slagtning og ved kontrol af vildt, kan den første sortering foretages af virksomhedens personale efter oplæring ved og under ansvar af fødevareregionen.

Afsnit VII

Straffebestemmelser

§ 32. Med bøde straffes den,

1)   der overtræder § 6, stk. 2-6, §§ 7-22, § 23, stk. 1, § 24, stk. 1, § 25, stk. 1, §§ 26-27 eller § 30, eller

2)   tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 23, stk. 2 eller § 31, stk. 2 eller 3.

Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med forsæt eller grov uagtsomhed og der ved overtrædelsen er

1)   forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2)   opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

Stk. 3. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 33. Skønnes en overtrædelse ikke at ville medføre højere straf end bøde, kan regionschefen tilkendegive, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde.

Stk. 2. Med hensyn til den i stk. 1 nævnte tilkendegivelse finder bestemmelsen om tiltalerejsning i retsplejelovens § 930, jf. § 926, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Betales bøden i rette tid, eller bliver den efter stedfunden vedtagelse inddrevet eller afsonet, bortfalder videre forfølgning.

Afsnit VIII

Ikrafttræden og overgangsbestemmelser

§ 34. Bekendtgørelsen træder i kraft den 3. april 2004.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 26 af   18. januar 2002 om autorisation m.v. ved behandling og salg af fødevarer m.v. samt kontrolmærkning af animalske fødevarer.

§ 35. Autorisationer, godkendelser, registreringer og anmeldelser, som er meddelt i medfør af tidligere gældende lovgivning på området, forbliver i kraft indtil de afløses af autorisationer, godkendelser, registreringer og anmeldelser givet eller foretaget under henvisning til lov om fødevarer m.v. (fødevareloven).

Stk. 2. For virksomheder omfattet af stk. 1 løber den i § 28 omtalte frist fra det tidspunkt, hvor virksomheden er autoriseret eller godkendt.

Fødevaredirektoratet, den 25. marts 2004

P.D.V.
E.B.
Henrik G. Jensen

/Lisbet Nielsen


Bilag 1

Definitioner

Kapitel 1

Generelle definitioner

1)   Ved tilvirkning forstås enhver form for håndtering, der indebærer en ændring af fødevaren, f.eks. indfrysning, varmebehandling eller udskæring.

2)   Ved fødevarevirksomhed forstås en virksomhed, som med eller uden gevinst for øje foretager behandling eller salg af fødevarer.

3)   Ved engrosvirksomhed forstås salg eller behandling af fødevarer med henblik på salg til andre end den endelige forbruger.

4)   Ved detailvirksomhed forstås salg, herunder ved servering, eller behandling, bortset fra slagtning og slagtemæssig behandling samt indvejning af mælk, af fødevarer med henblik på salg til den endelige forbruger.

5)   Ved letfordærvelige fødevarer forstås fødevarer, som ved opbevaring ved stuetemperatur i løbet af kort tid vil udvikle afvigende udseende, lugt eller smag, eller muliggøre fremvækst af sygdomsfremkaldende mikroorganismer til et niveau, der kan være sundhedsskadeligt.

6)   Ved slagtning forstås aflivning af dyr med henblik på produktion af fødevarer. Såfremt der foretages bedøvelse og afblødning, anses disse arbejdsprocesser for en del af slagtningen. Aflivning af vildtlevende dyr på et jagtområde anses ikke for slagtning.

7)   Ved slagtemæssig behandling forstås de arbejdsprocesser, som foretages i tilslutning til slagtningen, f.eks. afhudning, plukning, afhåring og udtagning af organer.

8)   Ved indvejning af mælk forstås modtagelse af rå mælk på en fødevarevirksomhed med henblik på forsendelse til en anden fødevarevirksomhed eller tilvirkning.

Kapitel 2

Primærproduktion

Ved primærproduktion forstås dyrkning af afgrøder i landbrug, gartneri o.l., opdræt af dyr i landbrug, akvakulturbrug o.l., samt fangst og landing af fisk, krebs- og bløddyr, produktion af mælk og æg, jagt, biavl inkl. tilvirkning af honning, indsamling af bær, frugter og svampe o.l. Som et led i primærproduktionen anses også de hertil knyttede aktiviteter som f.eks.:

1)   engrossalg af egne afgrøder, husdyr, jagtvildt, fangst m.v.,

2)   opbevaring, sortering, simpel rensning, vask m.m., bulkemballering eller færdigpakning af egne vegetabilske fødevarer,

3)   sortering, færdigpakning og mærkning af vegetabilske fødevarer for op til 2 andre primærproducenter, samt

4)   slagtning, rensning og opbevaring af fisk ombord på fiskefartøjer.

Kapitel 3

Animalske fødevarer

Foruden definitionerne i kapitel 1 og 2 finder definitionerne i de til enhver tid gældende bekendtgørelser om kød, æg, mælk og fisk samt indførsel af animalske fødevarer, anvendelse:

1)   Kød:

a)   Bekendtgørelse om kød af vildt, opdrættet vildt og kaniner.

b)   Bekendtgørelse om fersk fjerkrækød m.v.

c)   Bekendtgørelse om fersk kød m.v.

d)   Bekendtgørelse om kødprodukter.

e)   Bekendtgørelse om hakket kød og tilberedt kød.

2)   Mælk og æg:

a)   Bekendtgørelse om fødevarehygiejne for mælk, æg og produkter heraf m.v.

b)   Bekendtgørelse om mælkeprodukter m.v.

3)   Fisk og fiskevarer:

a)   Bekendtgørelse om sundhedsmæssige betingelser for fiskeri, behandling, tilvirkning og omsætning af levende toskallede bløddyr.

b)   Bekendtgørelse om omsætning, tilvirkning m.v. af fisk og fiskevarer i land.

c)   Bekendtgørelse om opbevaring m.v. af fisk og fiskevarer om bord i fartøjer.

4)   Indførsel af animalske fødevarer: Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.Bilag 2

Kontrolmærkning af animalske fødevarer

Kapitel 1

Generelle betingelser for kontrolmærkning af kød

1)   Fødevareregionen fører tilsyn med kontrolmærkningen af fersk kød, fersk fjerkrækød, kød af opdrættet vildt, kødprodukter, hakket kød og tilberedt kød og skal overvåge:

a)   kontrolmærkningen,

b)   de etiketter og det indpakningsmateriale, der er forsynet med det kontrolmærke, der er foreskrevet for fersk kød og fersk fjerkrækød.

2)   Fødevareregionen er ansvarlig for kontrolmærkningen af kød af kaniner og kød af vildtlevende vildt og opbevarer med henblik herpå

a)   de instrumenter, der er bestemt til kontrolmærkning af kød, og som først må udleveres til hjælpepersonalet på selve tidspunktet for mærkningen, og kun for det til denne mærkning nødvendige tidsrum,

b)   de etiketter og det indpakningsmateriale, der er forsynet med et af de i kapitel 4 og 5 fastlagte mærker eller segl. Etiketterne, indpakningsmaterialet og seglene udleveres i fornødent antal til hjælpepersonalet på selve det tidspunkt, hvor de skal bruges.

3)   Hvis kontrolmærket er anbragt på indpakningsmaterialet eller emballagen,

a)   skal det anbringes således, at det ødelægges når indpakningsmaterialet eller emballagen åbnes, eller

b)   indpakningsmaterialet eller emballagen skal være forseglet på en sådan måde, at det ikke kan bruges på ny efter åbning.

4)   Ved kontrolmærkning af små pakninger kan mærket, bogstaverne og tallene være mindre end angivet i kapitel 2, 3, 4, 5 og 6.

Kapitel 2

Kontrolmærkning af fersk kød og kød af opdrættet klovbærende vildt

1)   Kontrolmærket, der anvendes til fersk kød eller kød af opdrættet klovbærende vildt, som er godkendt til afsætning skal være:

a)   enten et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje: i den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b)   eller et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje: i den øverste del DANMARK, i midten virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

c)   Ved mærkning af kød fra dyr fra områder, som er pålagt særlige restriktioner, skal anvendes et af stempelmærkerne i litra a eller b, som skal suppleres med to skråtliggende på hinanden vinkelrette linier med skæringspunktet i centrum. De to linier skal være lige lange.

d)   Ved mærkning af kød fra orner til avlsbrug, kryptorkide svin, hermafroditiske svin samt kød af svin, som er fundet at have udtalt kønslig lugt, skal anvendes et af stempelmærkerne i litra a eller b, som skal være suppleret med to parallelle rette linier, der har en indbyrdes afstand på mindst 1 cm, og som krydser det ovale mærke langs mærkets største diameter. Oplysningerne skal fortsat være læselige, og de to parallelle linier skal være lige så tydelige som mærkets rand.

e)   Ved mærkning af kød, der er fundet egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, skal kontrolmærket være et cirkulært mærke med en udvendig diameter på mindst 4,5 cm. Det skal indeholde følgende letlæselige oplysninger, idet tallene i virksomhedens nummer skal være mindst 0,8 cm høje og 1-tallet mindst 1,1 cm højt: øverst virksomhedens nummer, og nederst tallet 1.

f)   Ved mærkning af kød som omtalt i litra e fra orner til avlsbrug, kryptorkide svin, hermafroditiske svin samt kød af svin, som er fundet at have udtalt kønslig lugt, skal ved siden af hvert aftryk af det i litra e nævnte kontrolmærke anbringes et ovalt mærke, der er 5 cm bredt og 3 cm højt, og som indeholder ordet ORNE.

g)   Ved kontrolmærkning af lam, gedekid og pattegrise kan mærket, bogstaverne og tallene dog være mindre end angivet i litra a, b, d og e.

2)   Slagtekroppe skal mærkes med et farvestempel eller brændemærkes i overensstemmelse med nr. 1:

a)   Slagtekroppe, som vejer over 65 kg skal på hver halvdel mindst stemples på følgende steder: lårets yderside, lænden, ryggen, bugen og skulderen.

b)   Slagtekroppe af lam, gedekid og pattegrise skal forsynes med mindst to stempler, der anbringes på hver side af slagtekroppen, nemlig på skulderen eller på lårets yderside. Kontrolmærkningen kan dog også foretages med en etiket eller en plade, når denne kun kan bruges een gang.

c)   Andre slagtekroppe skal være forsynet med mindst fire stempler, nemlig på skuldrene og på ydersiden af lårene.

3)   Lever af kvæg, svin og hovdyr mærkes med brændemærkning i overensstemmelse med nr. 1, såfremt leveren er bestemt til en anden medlemsstat i Den Europæiske Union, Norge eller San Marino.

4)   Andre biprodukter fra slagtning, der er egnet til menneskeføde, skal straks mærkes enten direkte på produktets overflade eller på emballagen eller indpakningen i overensstemmelse med nr. 1. For indpakkede eller emballerede biprodukter skal kontrolmærket anbringes på en etiket, der fastgøres til indpakningen eller emballagen, eller trykkes på indpakningen eller emballagen. Hvis emballeringen eller indpakningen sker på slagteriet, skal mærket indeholde slagteriets nummer.

5)   Emballage skal altid mærkes i overensstemmelse med nr. 6.

6)   Opskåret og emballeret kød samt emballeret slagteaffald som omhandlet i nr. 3 og 4 skal være forsynet med et kontrolmærke i overensstemmelse med nr. 1. Mærket skal indeholde opskæringsvirksomhedens nummer og ikke slagteriets. Når opskåret kød eller slagteaffald pakkes i overensstemmelse med bilag 1, kapitel 11, nr. 5, i bekendtgørelse om fersk kød m.v., kan ovennævnte etiket dog fastgøres til indpakningen eller emballagen. Når slagteaffald emballeres på slagteriet, skal mærket indeholde dette slagteris nummer. Dette krav gælder ligeledes, når der anvendes eurokasser, som opfylder kravene i bilag 1, kapitel 11, nr. 2, i bekendtgørelse om fersk kød m.v.

7)   Nr. 4 og 6 finder også anvendelse på fersk kød, der er pakket til direkte salg til forbrugeren. De i nr. 1 anførte mål er ikke obligatoriske for den foreskrevne mærkning i nærværende nr.

8)   Hvis kød emballeres på ny i en anden virksomhed end den, hvor det blev pakket, skal indpakningen være forsynet med det kontrolmærke, som tilhører den opskæringsvirksomhed, der har foretaget indpakningen, og emballagen skal være forsynet med pakkecentrets kontrolmærke.

Kapitel 3

Kontrolmærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, hidrørende fra besætninger uden dyresundhedsmæssige restriktioner

1)   Kontrolmærket, der skal anvendes til mærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, omfatter:

a)   For kød i enkeltpakninger og for små pakninger i den øverste del DK, i midten virksomhedens eller i givet fald opskæringsvirksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Både bogstaver og tal skal være mindst 0,2 cm høje.

b)   For store pakninger, et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt, og som indeholder oplysningerne i litra a. Bogstaverne skal være mindst 0,8 cm og tallene mindst 1 cm høje. Kontrolmærket kan endvidere indeholde en oplysning, som gør det muligt at identificere den dyrlæge, som har foretaget kontrol med kødet.

c)   For kød, bortset fra kød af strudse, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, en hvid klæbestrimmel, der med sort og uafvaskelig farve er forsynet med et mærke bestående af 2 koncentriske cirkler, hvor den ydre cirkel har en diameter på 2 cm og den indre ca. den halve diameter. Imellem de 2 cirkler skrives øverst DANMARK og nederst virksomhedens kontrolnummer. Bogstaverne og tallene skal være mindst 0,2 cm høje.

d)   For kød af strudse, der er kendt egnet til menneskeføde, et ovalt mærke, der er mindst 6,5 cm bredt og 4,5 cm højt, og som indeholder oplysningerne i litra a. Bogstaverne skal være mindst 0,8 cm høje og tallene mindst 1 cm høje. Kontrolmærket kan endvidere indeholde en oplysning, som gør det muligt at identificere den dyrlæge, som har foretaget kontrol med kødet.

e)   For kød af strudse, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, et mærke beståede af 2 koncentriske cirkler, hvor den ydre cirkel har en diameter på mindst 4,5 cm og den indre cirkel har en diameter på mindst 2 cm. Imellem de 2 cirkler skrives øverst DANMARK og nederst virksomhedens kontrolnummer. Bogstaverne skal være mindst 0,8 cm høje.

2)   Den i nr. 1, litra a, omhandlede kontrolmærkning skal foretages:

a)   for de slagtekroppe, der er enkeltvis emballeret, på eller under indpakningen eller den øvrige emballage,

b)   for de slagtekroppe, der ikke er pakket enkeltvis, ved anbringelse af en plombe eller en plade, som kun må bruges een gang,

c)   for dele af slagtekroppe eller slagteaffald, som er pakket i små mængder, på eller under indpakningen eller den øvrige emballage.

3)   Den i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærkning skal foretages på samleemballagen indeholdende slagtekroppe, dele af slagtekroppe eller slagteaffald mærket i henhold til litra a.

4)   Den i nr. 1, litra c, nævnte kontrolmærkning skal

a)   for slagtekroppe anbringes om den ene vinges overarm, og

b)   for dele af slagtekroppe anbringes på eller under indpakningen eller den øvrige emballage.

5)   Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier bestående af slagtekroppe, herunder sådanne, hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med bilag 1, nr. 53, litra b, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, når disse partier afsendes fra et slagteri til en engros opskæringsvirksomhed til opskæring på følgende betingelser:

a)   store emballager med fersk fjerkrækød forsynes på den udvendige overflade med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b)   afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c)   den modtagende opskæringsvirksomhed skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d)   kontrolmærket på store emballager skal ved åbningen brydes i en engros opskæringsvirksomhed, og

e)   den udvendige overflade af store emballager skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse, jf. bestemmelserne i dette nr. samt i bilag 6, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

6)   Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier bestående af slagtekroppe, herunder sådanne hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med   bilag 1, nr. 53, litra b, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, dele af slagtekroppe og følgende affald: hjerte, lever og kråse, når disse partier afsendes fra et slagteri, en engros opskæringsvirksomhed eller et engros pakkecenter til en engros kødopskæringsvirksomhed eller engros kødproduktvirksomhed til behandling på følgende betingelser:

a)   store emballager med fersk fjerkrækød skal på den udvendige overflade forsynes med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b)   afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c)   den modtagende virksomhed skal som led i sin egenkontrol føre en særlig fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d)   kontrolmærket på den store emballage skal brydes i en engros kødvirksomhed, og

e)   den udvendige overflade af den store emballage skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse, jf. bestemmelserne i dette nr. samt i bilag 6, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

7)   Kontrolmærkning af slagtekroppe, dele af slagtekroppe og slagteaffald som omhandlet i nr. 2 er ikke nødvendig for partier af slagtekroppe, herunder sådanne hvorfra dele er fjernet i overensstemmelse med bilag 1, nr. 53, litra b, i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød, bestemt til den endelige bruger efter varmebehandling, kan afsendes fra et slagteri, et engros pakkecenter eller en engros opskæringsvirksomhed til restauranter, kantiner, institutioner o.l. på følgende betingelser:

a)   emballagen med fersk fjerkrækød skal på den udvendige overflade forsynes med kontrolmærket i henhold til nr. 1, litra b, og nr. 3,

b)   afsendervirksomheden skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden og arten af samt bestemmelsesstedet for partier, som er afsendt i henhold til dette nr.,

c)   modtageren skal som led i sin egenkontrol føre en fortegnelse over mængden, arten og oprindelsen af partier, som er modtaget i henhold til dette nr.,

d)   fødevareregionen skal have adgang til de førte fortegnelser, og

e)   den udvendige overflade af den store emballage skal tydeligt mærkes med partiets bestemmelsessted og den påtænkte anvendelse i overensstemmelse med dette nr. og bilag 6 i bekendtgørelse om fersk fjerkrækød.

Kontrolmærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, hidrørende fra besætninger beliggende i beskyttelses- eller overvågningszoner oprettet p.g.a. udbrud af Newcastle disease eller Aviær Influenza

8)   Kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, der ikke opfylder betingelserne i bilag 4, kan uanset nr. 1-7, mærkes i overensstemmelse med nr. 1-7 i denne bekendtgørelse, hvis det pågældende mærke straks

a)   overstemples således, at kontrolmærket, jf. nr. 1-7, dækkes af et retvinklet kryds, der er anbragt på skrå, således at midtpunktet befinder sig i midten af mærket, og oplysningerne på dette kan læses, eller

b)   erstattes af et særligt enkeltmærke, der består af kontrolmærket, jf. nr. 1-7, overstemplet i overensstemmelse med litra a.

9)   Det i nr. 8 omhandlede kød

a)   må ikke sælges, medmindre kødet indgår i kødprodukter, der er forarbejdet i Danmark i overensstemmelse med bilag 3, og

b)   skal behandles, opskæres, transporteres og oplagres fysisk adskilt fra eller på andre tidspunkter end fjerkrækød og opdrættet fjervildt med oprindelse i besætninger, der ligger uden for de i §§ 14 og 15 i bekendtgørelse om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab nævnte zoner.

Kontrolmærkning af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, hidrørende fra besætninger beliggende i den del af en overvågningszone, der ligger uden for en beskyttelseszone oprettet p.g.a. Newcastle disease

10) Ved udbrud af Newcastle disease, men ikke af Aviær Influenza, kan kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt, der ikke opfylder betingelserne i bilag 4, dog mærkes med kontrolmærke i henhold til nr. 1-7, såfremt kødet hidrører fra fjerkræ eller opdrættet fjervildt:

a)   der kommer fra en bedrift, som er beliggende i den del af overvågningszonen, der ligger uden for beskyttelseszonen, jf. § 14, stk. 1 og § 15, stk. 1, i bekendtgørelse om særligt smitsomme sygdomme hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab, og som ifølge den epidemiologiske undersøgelse ikke har været i kontakt med nogen smittet bedrift,

b)   der kommer fra en flok, hvor der fem dage før afsendelsen til slagteriet er foretaget en virologisk undersøgelse med negativt resultat af et repræsentativt udsnit af flokken. Stikprøveudtagningen skal foretages af fødevareregionen,

c)   der kommer fra en bedrift, hvor der efter en klinisk undersøgelse foretaget af fødevareregionen, ikke er konstateret nogen kliniske eller andre symptomer, som kunne tyde på Newcastle disease. Undersøgelsen skal være foretaget i løbet af de sidste 24 timer inden afsendelsen af fjerkræet,

d)   der er transporteret direkte fra oprindelsesbedriften til slagteriet, og under transporten til slagteriet ikke har været i kontakt med fjerkræ, der er smittet med Newcastle disease, og

e)   der bliver undersøgt på slagteriet før eller efter slagtningen med henblik på at konstatere eventuelle symptomer på Newcastle disease.

Kapitel 4

Kontrolmærkning af kød af kaniner

1)   Kontrolmærkningen af kød af kaniner skal bestå af følgende:

a)   enten i den øverste del DK, i midten slagteriets eller i givet fald opskæringsvirksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Bogstaverne og tallene skal være 0,2 cm høje,

b)   eller et ovalt mærke indeholdende de under litra a anførte oplysninger. Bogstaverne skal være 0,8 cm høje og tallene 1,1 cm høje.

2)   Det i nr. 1, litra a, nævnte kontrolmærke skal anbringes

a)   på uemballerede slagtekroppe ved hjælp af et segl indeholdende de i nr. 1, litra a, anførte oplysninger,

b)   på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår emballerede slagtekroppe, eller

c)   på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår dele af slagtekroppe eller slagteaffald i små emballager.

3)   Det i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærke skal anbringes på store emballager.

4)   Ved mærkning af kød af kaniner, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked, anvendes det i kapitel 2, nr. 1, litra e, fastsatte kontrolmærke.

Kapitel 5

Kontrolmærkning af kød af vildtlevende vildt

1)   Kontrolmærket, der skal anvendes til mærkning af vildtlevende vildt skal være

a)   enten et femkantet mærke, der med letlæselige bogstaver angiver i den øverste del DANMARK eller DK, i midten vildtbehandlingsvirksomhedens eller i givet fald opskæringsvirksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende oplysninger: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF. Bogstavernes og tallenes højde skal opfylde kravene i kapitel 2 for vildtlevende storvildt og i kapitel 4 for vildtlevende småvildt,

b)   eller et femkantet stempel, der er tilstrækkeligt stort til at indeholde de i litra a nævnte oplysninger.

2)   Det i nr. 1, litra a, nævnte kontrolmærke skal anbringes

a)   på uemballerede slagtekroppe ved hjælp af et segl indeholdende de i nr. 1 anførte oplysninger,

b)   på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår emballerede slagtekroppe, og

c)   på eller synligt under indpakningsmaterialet eller anden emballage for så vidt angår dele af slagtekroppe eller slagteaffald i små emballager.

3)   Det i nr. 1, litra b, nævnte kontrolmærke skal anbringes på store emballager.

4)   Ved mærkning af kød af vildtlevende vildt, der er kendt egnet til menneskeføde, men kun må afsættes på det danske marked anvendes det i kapitel 2, nr. 1, litra e, fastsatte kontrolmærke.

Kapitel 6

Kontrolmærkning af hakket kød og tilberedt kød

1)   Hakket kød og tilberedt kød skal være mærket med et kontrolmærke på indpakningen eller emballagen.

2)   Hakket kød af fersk kød, som opfylder vilkårene for hakket kød bestemt til udførsel til EU-lande samt Norge og San Marino, skal mærkes med et kontrolmærke i overensstemmelse med kapitel 2, nr. 1, litra a eller b.

3)   Tilberedt kød, som opfylder vilkårene for tilberedt kød bestemt til udførsel til EU-lande samt Norge og San Marino, skal mærkes med et kontrolmærke i overensstemmelse med:

a)   kapitel 2, nr. 1, litra a eller b, for fersk kød eller kød af opdrættet klovbærende vildt,

b)   kapitel 3, nr. 1, litra a eller b, for kød af fjerkræ eller opdrættet fjervildt,

c)   kapitel 4, nr. 1, litra a eller b, for kød af kaniner, og

d)   kapitel 5, nr. 1, litra a eller b, for kød af vildtlevende vildt.

4)   For hakket kød og tilberedt kød, som kun må afsættes på det danske marked, anvendes det kontrolmærke, der fremgår af

a)   kapitel 2, nr. 1, litra e, for fersk kød og kød af opdrættet klovbærende vildts vedkommende,

b)   kapitel 3, nr. 1, litra c, for kød af fjerkræ og opdrættet fjervildts vedkommende,

c)   kapitel 4, nr. 4, for kaninkøds vedkommende, og

d)   kapitel 5, nr. 4, for kød af vildtlevende vildts vedkommende.

5)   For produkter omfattet af nr. 3 eller 4, som indeholder kød af flere dyrearter, anvendes et af kontrolmærkerne som nævnt i nr. 3 eller 4. Der vælges i rækkefølgen a-b-c-d.

6)   For hakket kød og tilberedt kød, som opfylder vilkårene for udførsel til lande, som ikke er medlem af EU, eller vilkårene som råvare på en kødproduktvirksomhed i Danmark, jf. dog nr. 7, skal kontrolmærket være en sekskant med en højde på mindst 4,5 cm og indeholdende øverst DK, og nederst virksomhedens kontrolnummer, idet bogstaverne skal være mindst 1 cm høje og tallene mindst 0,8 cm høje. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af spidserne vender nedad.

7)   For hakket kød og tilberedt kød, som er fremstillet af råvarer, der alene kan afsættes på det danske marked, og hvor det hakkede kød er bestemt som råvare på en kødproduktvirksomhed i Danmark, skal mærket indeholde øverst virksomhedens kontrolnummer og nederst tallet 1, idet tallene skal være mindst 0,8 cm høje og 1-tallet mindst 1,1 cm højt. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af spidserne vender nedad.

Kapitel 7

Kontrolmærkning af maskinsepareret kød

1)   Ved mærkning af maskinsepareret kød af vildt, opdrættet vildt, kaniner eller fjerkræ skal kontrolmærket være en sekskant med en højde på mindst 4,5 cm. Det skal indeholde øverst DK og nederst virksomhedens nummer, idet bogstaverne skal være mindst 1 cm høje og tallene mindst 0,8 cm høje. Oplysningerne skal anbringes i sekskanten, så en af sekskantens spidser vender nedad.

2)   Ved mærkning af maskinsepareret fersk kød anvendes kontrolmærker som anført i kapitel 2, nr. 1, litra a eller b.

Kapitel 8

Kontrolmærkning af kødprodukter m.v.

1)   Kødprodukter skal kontrolmærkes. Kontrolmærkningen foretages på virksomheden eller i pakkecentret på fremstillingstidspunktet eller umiddelbart efter fremstillingen. Kontrolmærket kan anbringes på selve kødproduktet eller på indpakningen, såfremt kødproduktet er i særskilt indpakning i henhold til nr. 7. Hvis et kødprodukt er særskilt indpakket og emballeret, er det tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på emballagen.

2)   Hvis et kødprodukt, der i henhold til nr. 1 er forsynet med et kontrolmærke, senere anbringes i en yderligere emballage, skal kontrolmærket tillige anbringes på denne emballage.

3)   Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig, hvis kontrolmærket, der er i overensstemmelse med nr. 6, anbringes på ydersiden af hver detailsalgsenhed.

4)   Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig for kødprodukter i sendinger beregnet til videreforarbejdning eller yderligere emballering i en engros kødproduktvirksomhed eller et pakkecenter, hvis:

a)   der på et iøjefaldende sted på ydersiden af nævnte sendinger er anbragt den autoriserede afsendervirksomheds kontrolmærke samt en klar angivelse af bestemmelsesstedet, og

b)   den modtagende virksomhed som led i sin egenkontrol fører og opbevarer en bog over mængder, type og oprindelse af kødprodukter modtaget i henhold til dette nr. Kødprodukter i engrosemballager til direkte salg uden yderligere forarbejdning eller pakning skal dog være forsynet med kontrolmærke i overensstemmelse med nr. 1, 2 eller 3.

5)   Som undtagelse fra nr. 1 og 2 er kontrolmærkning af hvert enkelt kødprodukt ikke nødvendig for kødprodukter, der hverken er indpakket eller emballeret, men sælges direkte til detailvirksomheder som bulkvarer, hvis:

a)   kontrolmærket i overensstemmelse med nr. 1 er anbragt på den beholder, som indeholder dem, og

b)   producenten som led i sin egenkontrol fører og opbevarer en bog over mængder og typer af kødprodukter, der er afsendt i henhold til dette nr., samt navnet på modtageren.

6)   Kontrolmærket skal være:

a)   Enten et ovalt mærke med følgende letlæselige oplysninger: i den øverste del DK, efterfulgt af virksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

b)   Eller et ovalt mærke med følgende letlæselige oplysninger: i den øverste del: DANMARK, i midten virksomhedens eller pakkecentrets kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

c)   Eller et rundt mærke med følgende oplysninger: i den øverste virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del tallet 1.

7)   For kødprodukter med minimalt indhold af kød, som er tilvirket på en virksomhed, som er meddelt indretnings- eller driftsmæssige undtagelser, skal tallet 8 efterfulgt af en bindestreg anføres foran kontrolnummeret i kontrolmærket beskrevet i nr. 6.

8)   Kontrolmærke som beskrevet i nr. 6, litra a og b, skal anvendes for produkter, som er godkendt til afsætning også uden for Danmark.

9)   Kontrolmærke som beskrevet i nr. 6, litra c, skal anvendes for produkter fremstillet af kødråvarer, som alene er godkendt til afsætning på det danske marked, eller produkter, som af anden grund alene godkendes til afsætning på det danske marked.

10) Kontrolmærket kan anbringes på produktet eller forudgående være påtrykt indpakningen eller emballagen eller anbringes på en etiket, der sættes på produktet, indpakningen eller emballagen. For produkter i hermetisk lukkede beholdere skal mærket være anbragt uudsletteligt på låget eller dåsen.

11) Kontrolmærket kan også bestå af en uaftagelig plade af et solidt materiale, hvorpå de i nr. 6 nævnte oplysninger er anført.

12) Hvis et kødprodukt indeholder andre råvarer af animalsk oprindelse såsom fiskevarer, mælkeprodukter eller ægprodukter, må der kun anbringes et enkelt kontrolmærke, som skal være i overensstemmelse med nr. 6.

Kapitel 9

Kontrolmærkning af mælkebaserede produkter

1)   Mælkeprodukter skal kontrolmærkes. Kontrolmærkning kan dog undlades for produkter, der er bestemt til eksport til lande, som ikke er medlem af EU eller EØS.

2)   Følgende produkter, der har et vist indhold af mælkebestanddele, kan kontrolmærkes:

a)   Blandingsprodukter; jf. artikel 1, stk. 1, litra c, i forordning nr. 2991/94,

b)   ostelignende produkter,

c)   konsumis,

d)   modermælkserstatninger, og

e)   desserter.

3)   Andre produkter og alternative produkter til konsummælk og mælkeprodukter, må ikke kontrolmærkes.

4)   Kontrolmærkning, jf. nr. 1 og 2, må ikke anvendes på produkter, der tilvirkes på en virksomhed, som Fødevaredirektoratet har meddelt en dispensation, der betinger en begrænsning i brugen af kontrolmærket.

5)   Produkter omfattet af nr. 2-4 kan mærkes med den tilvirkende virksomheds kontrolnummer.

6)   Kontrolmærkningen skal foretages på virksomheden på fremstillingstidspunktet eller umiddelbart efter fremstillingen. Kontrolmærket kan anbringes på selve produktet eller på indpakningen, såfremt produktet er i særskilt indpakning, eller på en etiket, der anbringes på denne indpakning. Hvis et produkt indpakkes og emballeres individuelt, er det tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på pakningen. Hvis et produkt, der er forsynet med et kontrolmærke, senere anbringes i en yderligere pakning, skal kontrolmærket tillige anbringes på denne pakning. Hvis små produkter indpakkes individuelt og derefter emballeres sammen, eller hvis disse små, individuelt indpakkede portioner sælges til den endelige forbruger, er det dog tilstrækkeligt at anbringe kontrolmærket på samleemballagen.

7)   Kontrolmærket kan anbringes med farvestempel eller brændemærkning eller være trykt eller anbragt på en etiket. Kontrolmærket kan også bestå af en uaftagelig plade af et solidt materiale, som opfylder alle hygiejnekrav, og hvorpå de nævnte oplysninger er anført.

8)   Kontrolmærket skal omfatte følgende oplysninger i oval ramme, jf. dog nr. 9:

a)   I den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b)   i den øverste del DANMARK, eventuelt på modtagerlandets sprog, i midten virksomhedens kontrolnummer og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF, eller

c)   i den øverste del DK eller DANMARK, eventuelt på modtagerlandets sprog, i midten en angivelse af, hvor på pakningen eller emballagen kontrolnummeret er placeret, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

9)   På indpakninger eller beholdere med en største yderflade på under 10 cm 2 , jf. dog nr. 7, sidste pkt., kan kontrolmærket bestå i en oval ramme hvori er angivet DK og virksomhedens kontrolnummer.

Kapitel 10

Kontrolmærkning af ægprodukter

1)   Enhver forsendelse af ægprodukter, der forlader virksomheder autoriseret til fremstilling af ægprodukter, skal forsynes med en etiket med følgende oplysninger:

a)   enten i den øverste del DK efterfulgt af virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF,

b)   eller i den øverste del DANMARK, i midten virksomhedens kontrolnummer, og i den nederste del en af følgende forkortelser: CEE, EEC, EEG, EOK, ETY, EWG eller EØF.

Kapitel 11

Kontrolmærkning af fisk og fiskevarer

1)   Følgende oplysninger skal fremgå af emballagen eller i tilfælde af ikke-emballerede varer af ledsagedokumenterne:

a)   Danmark eller DK,

b)   kontrolnummer for virksomheden, fabriksfartøjet, fartøjet med fryseanlæg, auktionen eller engrosmarkedet, hvor fiskene eller fiskevarerne tilvirkes, færdigpakkes eller opbevares, og

c)   en af følgende forkortelser: CE, EC, EF, EG, EK eller EY for fisk og fiskevarer fra lande inden for EU.

2)   Oplysningerne skal være anbragt på emballagen på et sted, der kan ses udefra, uden at det er nødvendigt at åbne den pågældende emballage.

Kapitel 12

Kontrolmærkning af toskallede bløddyr

1)   Alle pakninger i en forsendelse med levende toskallede bløddyr, som afsendes fra et ekspeditionscenter, skal være forsynet med et kontrolmærke med angivelse af oprindelsesland og ekspeditionscentrets kontrolnummer, således at det oprindelige ekspeditionscenter kan identificeres på ethvert tidspunkt under transport og distribution indtil detailleddet.

2)   Kontrolmærket skal være trykt på emballagen eller være anbragt på en etiket, der er fastgjort til eller lagt inden i emballagen. Selvklæbende kontrolmærker må kun anvendes, såfremt de ikke let kan fjernes.

3)   Kontrolmærket skal være holdbart og vandfast.

4)   Kontrolmærker på sendinger med levende, toskallede bløddyr, som ikke er emballeret i pakker i forbrugerstørrelse, skal opbevares i mindst 60 dage af detailvirksomheden, efter at sendingen er opsplittet.Bilag 3

Krav til behandling af kødprodukter fremstillet af kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt omfattet af dyresundhedsmæssige restriktioner

Kødprodukter, der helt eller delvis er fremstillet af eller med fjerkrækød eller kød af opdrættet fjervildt, som er krydsstemplet, jf. bilag 2, kapitel 3, nr. 8, må kun sælges, såfremt kødprodukterne har været underkastet en af følgende behandlinger:

1)   en varmebehandling i en hermetisk lukket beholder til en F o -værdi, der mindst er lig med 3,00, eller

2)   en anden varmebehandling, hvor kødproduktet opnår en centrumtemperatur på mindst 70°C.Bilag 4

Betingelser for handel med kød af fjerkræ og opdrættet fjervildt

1)   Kød skal hidrøre fra fjerkræ eller opdrættet fjervildt, der

a)   kommer fra en bedrift:
- som ikke er omfattet af dyresundhedsmæssige foranstaltninger vedrørende en fjerkræsygdom
- som ikke ligger i et område, der af hensyn til dyresundheden er underlagt restriktioner, der indbefatter kontrol af fjerkrækød for symptomer på Newcastle disease, Aviær Influenza eller andre sygdomme, som kan inficere fjerkræ,

b)   under transporten til slagteriet ikke har været i kontakt med fjerkræ, som er smittet med Newcastle disease eller Aviær Influenza, og

c)   hidrører fra slagterier, hvor der ved slagtningen ikke er konstateret noget tilfælde af Newcastle disease eller Aviær Influenza.

2)   Kød, der på slagterier, opskæringsvirksomheder, i kølehuse eller under transport mistænkes for at være kontamineret med Newcastle disease eller Aviær Influenza, må ikke sælges.

 

 

Bekendtgørelse om kødprodukter m.v. 1)

I medfør af § 9, stk.2, § 10, stk. 1, § 13, § 49, stk. 1, § 52 stk. 2 og 3, § 54, stk. 2, §55 stk. 2, § 56, stk. 1 og 2, § 61, stk. 1, § 62 og § 78, stk. 3, i lov nr. 471 af 1. juli 1998 om fødevarer m.m. (fødevareloven) som senest ændret ved lov nr. 279 af 25. april 2001, samt § 30, § 67 og § 70, stk. 3, i lov nr. 432 af 9. juni 2004 om hold af dyr og efter bemyndigelse fra ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender, fastsættes:

Område

§ 1. Denne bekendtgørelse vedrører de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet for produktion, behandling og afsætning af kødprodukter, herunder færdigretter, og af andre produkter af animalsk oprindelse, som er bestemt til konsum eller til tilberedning af andre fødevarer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen vedrører endvidere de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet for produktion, behandling og afsætning af gelatine og kollagen til anvendelse som fødevare.

Stk. 3. Bekendtgørelsen vedrører endvidere de sundhedsmæssige betingelser i engrosleddet og detailleddet for produktion, behandling og afsætning af gelatineråvarer og kollagenråvarer.

Stk. 4. I tvivlstilfælde afgør Fødevarestyrelsen, om en virksomhed er omfattet af bekendtgørelsen.

Stk. 5. Fødevarestyrelsen kan tillade, at produkter, som ikke opfylder betingelserne i denne bekendtgørelse, kan anvendes til forsyning af internationale organisationer, udstillinger eller særlige undersøgelser.

Definitioner

§ 2. I denne bekendtgørelse forstås ved:

1) Kødprodukter: produkter, der er tilvirket af eller med kød, og som har været underkastet en behandling, således at det ved et snit til midt i produktet på snitfladen kan konstateres, at kødet ikke længere har fersk køds karakteristika.

2) Andre produkter af animalsk oprindelse:

a) kødekstrakter,

b) afsmeltet animalsk fedt, dvs. fedt afsmeltet fra kød, herunder ben, bestemt til konsum,

c) grever, dvs. de proteinholdige rester fra afsmeltning efter delvis adskillelse af fedt og vand,

d) kødmel, svær i pulverform, saltet eller tørret blod, saltet eller tørret blodplasma, og

e) rensede, saltede, tørrede eller varmebehandlede maver, blærer og tarme.

3) Færdigretter af kød: kødprodukter svarende til kulinariske tilberedninger, som er kogt eller forkogt, som er indpakket, og som opbevares nedkølet, herunder som frost- eller dybfrostvare.

4) Kødprodukter med minimalt indhold af kød: produkter med højst 10 vægtprocent af iblandet kød eller kødprodukter i forhold til den brugsklare færdigvare efter tilberedningen.

5) Råvarer: alle produkter af animalsk oprindelse, der anvendes som ingredienser ved fremstilling af de i nr. 1 og 2 nævnte produkter, eller som indgår i tilberedningen af færdigretter.

6) Gelatine: naturligt, opløseligt protein, geldannende eller ikke-geldannende, som er fremkommet ved delvis hydrolyse af kollagen fremstillet af knogler, huder, skind eller sener fra dyr, herunder fjerkræ og fisk.

7) Gelatineråvarer: de i bilag 4, kapitel 2, nr. 1, anførte råvarer, som anvendes til fremstilling af gelatine.

8) Kollagen: proteinbaseret produkt fra huder, skind og sener af dyr, herunder knogler fra svin, fjerkræ og fisk fremstillet ved den i bilag 6 angivne metode.

9) Kollagen til konsum: kollagen, der skal anvendes til konsum enten som fødevarer, eller som indgår i fødevarer eller anvendes til indpakning af fødevarer eller produkter beregnet til konsum.

10) Kollagenråvarer: de i bilag 6, kapitel 2, nr. 2, anførte råvarer, som anvendes til fremstilling af kollagen.

11) Huder og skind: alt kutant og subkutant væv.

12) Garvning: hærdning af huder ved hjælp af garvningsmidler, kromsalte eller andre stoffer, såsom aluminiumsalte, jernsalte, kiselsalte, aldehyder og kininer, eller andre syntetiske hærdningsmidler.

13) Behandling: kemisk eller fysisk behandling, såsom varmebehandling, røgning, saltning, marinering, nedsaltning eller tørring, med det formål at forlænge holdbarheden af kød eller kødprodukter, uanset om varen indgår i en sammensætning med andre fødevarer, eller om forskellige behandlinger kombineres.

14) Saltning: anvendelse af salte.

15) Modning: behandling af saltet, råt kød under klimatiske betingelser, der ved en langsom og gradvis nedsættelse af vandindholdet kan fremkalde udvikling af naturlige gærings- eller enzymprocesser, der med tiden medfører ændringer, som giver produktet typiske organoleptiske egenskaber og sikrer holdbarhed og god hygiejnetilstand ved almindelige omgivelsestemperaturer.

16) Indpakning: beskyttelse ved anvendelse af en første indpakning eller en første beholder i direkte kontakt med det pågældende produkt.

17) Emballering: anbringelse af et eller flere af de i § 1, stk. 1 eller 2, omhandlede produkter, indpakkede eller uindpakkede, i en beholder.

18) Hermetisk lukket beholder: beholder, der er lufttæt og beskytter indholdet mod mikroorganismer under og efter varmebehandling.

19) Pakkecenter: en virksomhed eller et lager, hvor produkter, der skal markedsføres, samles eller genindpakkes.

Ophør af autorisation

§ 3. Såfremt en virksomhed ønsker autorisationen tilbagekaldt, skal dette meddeles fødevareregionen i så god tid, at kontrolpersonalets opsigelsesvarsler udløber senest den dag, hvor virksomhedens autorisation ikke længere ønskes opretholdt.

Stk. 2. Hvis dette ikke sker, godtgør virksomheden samtlige kontroludgifter i perioden fra den dag, hvor virksomhedens autorisation ikke længere er gældende, til opsigelsesvarslerne udløber.

Fremstilling og behandling

§ 4. Behandling og salg af kødprodukter skal foregå på en hygiejnisk forsvarlig måde og skal gennemføres således, at kødprodukterne ikke udsættes for forurening eller anden skadelig påvirkning eller påvirker andre fødevarer i skadelig retning.

Stk. 2. En virksomhed autoriseret til tilvirkning af kødprodukter skal opfylde de i bilag 1 og 2 angivne krav, som svarer til dens aktiviteter.

Stk. 3. En virksomhed godkendt til indpakning og emballering af kødprodukter skal opfylde de i bilag 1 og 2 angivne krav, som svarer til dens aktiviteter. Fødevareregionen kan dog tillade, at et pakkecenter, der kun behandler indpakket kød, ikke opfylder kravet i bilag 1, kapitel 1, nr. 2, litra g, og nr. 14, om ikke håndbetjente vandhaner. Fødevareregionen kan ligeledes tillade, at et pakkecenter, der kun behandler indpakket kød, ikke opfylder kravene vedr. desinfektion i bilag 1, kapitel 1, nr. 11.

Stk. 4. Såfremt kødprodukter oplagres uden for fremstillingsvirksomheden, skal det ske i et autoriseret eller godkendt køle- eller fryselager i henhold til autorisationsbekendtgørelsen, og som opfylder de relevante indretnings- og driftsmæssige betingelser i bekendtgørelse om fersk kød m.v., jf. dog stk. 4.

Stk. 5. En virksomhed godkendt til oplagring af kødprodukter ved normal omgivelsestemperatur skal opfylde de betingelser, som fremgår af bilag 2, kapitel 4, nr. 1, litra b.

§ 5. Fersk kød til brug ved fremstilling af de i § 1, stk. 1, nævnte produkter skal

1) stamme fra en dansk virksomhed autoriseret til at fremstille fersk kød, hakket kød, tilberedt kød, fersk fjerkrækød eller kød fra vildt, opdrættet vildt eller kaniner, eller

2) være lovligt indført i overensstemmelse med bekendtgørelse om Fødevarestyrelsen ved indførsel af animalske fødevarer.

Stk. 2. Kødet skal være transporteret og oplagret under tilfredsstillende sundhedsmæssige forhold, og det må ikke bortset fra under transport, have befundet sig uden for autoriserede eller godkendte engrosvirksomheders område.

§ 6. Kødprodukter skal tilvirkes af

1) fersk kød, som tilvirkes ved varmebehandling, saltning, marinering eller ved nedsættelse af vandindholdet, idet disse processer kan kombineres med røgning eller modning, eller

2) et kødprodukt eller tilberedt kød.

Stk. 2. Ved tilvirkningen kan også anvendes andre fødevarer og krydderier, ligesom kødprodukter kan sammensættes med andre fødevarer og krydderier.

Stk. 3. Produkter af animalsk oprindelse, som indgår i tilvirkningen af kødprodukter, skal opfylde de sundhedsmæssige krav fastsat i EU-regler eller i national lovgivning eller krav fastsat af de nationale myndigheder.

Stk. 4. Kødprodukter skal indpakkes og emballeres i overensstemmelse med bilag 2, kapitel 3, på fremstillingsvirksomheden eller på en virksomhed, som er godkendt til at foretage indpakning.

Stk. 5. Kødprodukter skal håndteres, oplagres og transporteres i overensstemmelse med bilag 2, kapitel 4.

Anden anvendelse end menneskeføde

§ 7. Kød, der af embedsdyrlægen findes uegnet til menneskeføde, eller som virksomheden ikke ønsker anvendt til menneskeføde, skal destrueres eller anvendes på anden måde i henhold til forordning (EF) nr. 1774/2004 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, jf. bekendtgørelse om bortskaffelse og forarbejdning af animalske biprodukter.

Stk. 2. Såfremt det i stk. 1 omhandlede kød ikke straks anbringes i de i bilag 3A, nr. 2, litra i, nævnte beholdere, skal kødet mærkes efter embedsdyrlægens anvisning

Stk. 3. Følgende organer fra pattedyr kan ikke anvendes til fremstilling af kødprodukter:

1) Kønsorganer af hun- og handyr undtagen testikler.

2) Urinvejsorganer undtagen nyrer og blærer.

3) Brusk fra strubehoved, luftrør og ekstralobulære bronkier.

4) Øjne og øjenlåg.

5) Den ydre øregang.

6) Hornvæv.

Stk. 4. Følgende organer fra fjerkræ kan ikke anvendes til fremstilling af kødprodukter:

1) Spiserør.

2) Kro.

3) Tarme.

4) Kønsorganer.

5) Hovedet undtagen kam og ørelapper, hagelapper og karunkler.

§ 8. Ved fremstilling af pasteuriserede eller steriliserede produkter i hermetisk lukkede beholdere, skal betingelserne i bilag 2, kapitel 5, opfyldes.

§ 9. Ved fremstilling af færdigretter af kød skal betingelserne i bilag 2, kapitel 6, opfyldes.

Kontrolmærkning

§ 10. Kødprodukter skal være forsynet med et kontrolmærke i overensstemmelse med autorisationsbekendtgørelsen.

Andre produkter af animalsk oprindelse

§ 11. En virksomhed, der fremstiller de i § 2, nr. 2, nævnte produkter, skal opfylde betingelserne i bilag 1. <